Oznamenie o začatí konania o opakovanom predÍžení územného rozhodnutia vydaného pod č. B/4977/2013-Hč, ktorého platnosť bola predÍžená pod č. B/6311/2016- Hč pod pracovný názvom "Obchodné centrum DIY Prešov".

Oznamenie o začatí konania

27.04.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Hlavná 73, Prešov 
Spis č.: SU/6523/103120/2018-Hč 
Vybavuje: 
Ing. arch. Kristína Hakučová 
kristínahakucova@presov.sk 
051/3100540 
Mesto Prešov 
stavebný úrad 
Verejná vyhláška, 
ktoru sa sa 
doručuje 
. ~ . ' 
080 Ol Prešov V Prešove dňa: 27.04.2018 
Oznamenie o začatí konania o opakovanom predÍžení 
územného rozhodnutia vydaného 
pod č. B/4977/2013-Hč, ktorého platnosť 
bola predÍžená pod č. B/6311/2016-Hč 
pod pracovný názvom "Obchodné centrum DIY Prešov" 
Na Mesto Prešov Hlavná 73, Prešov, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad 
podľa § 117 ods. l zákona č. 5011976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon) bol podaný 
dňa 18.04.2018 navrhovateľom Kolifaktor, s.r.o., IČO 
36283848, Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava v.z. splmomocneným zástupcom Peter 
Farkaš, advokátska kancelária spol. s 
r. o., IČO 36855928, Puškinova 16, 080 Ol Prešov 
žiadosť o opakované predÍženie platnosti právoplatného územného rozhodnutia pre 
umiestnenie stavby pod 
č. B/4977/2013-Hč pre "Obchodné centrum DIY Prešov" umiestnený v lokalite Prešov -ulica Košická, na pozemkoch parc. č. KN-C 5144/2, 
5145/1, 5145/11, 5146/1, 5146/10, 5146/11, 5146/12, 5146/13, 5146/14, 5147/1, 5147/2, 
5148/1, 5148/5, 5148/11, 5148/15, 5148/17, 5148/18, 5152/2, 5152/3, 5152/4, 5161, 5162, 
5169, 
517111, 980111, 9801/8, 980119, 9801110, 9801111, 9801/12, 9804, 9805/1, 9805/2, 
9806/1, 9806/2, 9806/3, 9819/3, 9839/32, 9839/41, 9839/136, 3295/3, 3299/1, 614/1, 615/1, 
615/2, 616/1, 63119, 631/18, 631126 v k. ú. Prešov, Solivar. 
Stavebný úrad podľa §36 odst.4) stavebného zákona, v znení jeho noviel oznamuje touto 
verejnou vyhláškou 
účastníkom územného konania začatie konania o preillženi platnosti 
právoplatného územného 
rozhodnutia pre umiestnenie stavby vydaného pod č. B/4977/2013-
Hč pre rozsiahlú stavbu, súčasťou ktorej sú aj líniové inžinierske stavby 
"Obchodné centrum DIY Prešov" 
Mesto Prešov, príslušný stavebný úrad súčasne v súlade s §36 odst.2 zákona č. 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní, stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení jeho noviel upúšťa od ústneho pojednávania a určuje lehotu pre uplatnenie námietok 
do 24.04.2018 
Do predloženej žiadosti môžu účastníci konania, ako aj dotknuté orgány štátnej správy 
a organizácie spolupôsobiace v územnom konaní 
nahliadnuť na Mestskom úrade v Prešove, 
2 
stavebnom úrade, Jarková č. 26, Prešov, II.poschodie v kancelárií č. dv. 318. V prípade, že 
účastník konania chce využiť právo nahliadnúť do predloženej žiadosti je potrebné sa vopred 
kontaktovať s pracovníkom SÚ na tel. č. 051/3100540 
Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky k žiadosti uplatniťlen do 
stanovenej lehoty, ináč sa k nim neprihliadne. 
Dotknuté orgány oznámia svoje stanoviská v rovnakej lehote, v ktorej môžu 
uplatniť 
svoje pripomienky a námietky účastníci územného konania. 
Ak niektorý z otnutých orgánov potrebuje na riadne posúdenie dlhší 
čas je povinný 
požiadať stavebný úrad o primerané predÍženie lehoty. 
Ak dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený o 
začatí územného konania neoznámi v 
predÍženej lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, stavebný úrad bude 
mať za to, že so 
stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. 
Účastníci konania, resp. ich zákonní zástupcovia a opatrovníci sa môžu dať zastupovať 
advokátom alebo iným zástupcom, ktorého si zvolia. Splnomocnenie na zastupovanie je 
potrebné stavebnému úradu 
preukázať písomným plnomocenstvom, alebo plnomocenstvom 
vyhláseným do zápisnice. 
Stavebný úrad 
zároveň upozorňuje že v súlade s § 42 stavebného zákona v odvolacom 
konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v 
prvostupňovom 
konani v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť. Na námietky uplatnené po stanovenej 
lehote stavebný úrad neprihliadne. 
Účastníkom územného konania bolo oznámené začtie konania vo veci predÍženia 
právoplatnosti územného rozhodnutia vydaného pod 
č. SU 6523/ 2018 Hč verejnou 
vyhláškou. 
. fu.-k ... 
vedúci stavebného úradu 
Na vedomie: 
Kolifaktor, s.r.o., IČO 36283848, Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava 
Peter Farkaš, advokátska kancelária spol. sr. o., IČO 36855928, Puškinova 16,080 Ol Prešov 
CO/ 
Mesto Prešov-stavebný úrad 
3 
Úradný záznam: 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatíe konania o predÍžení územného rozhodnutia 
vydaného pod 
č. SU 6523/ 2018 Hč pod pracovný názvom "Obchodné centrum DIY 
Prešov" bola vyvesená na úradnej tabuli mesta Prešov 
v 2 7. 04. 2018 
dna .................................................... . 
w· -' 
. A···~\('; 
·······~~~i~';i~~~········ 
' 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie konania o predÍžení územného rozhodnutia 
vydaného pod 
č. SU 6523/ 2018 Hč pod pracovný názvom "Obchodné centrum DIY 
Prešov" bola zvesená z úradnej tabuli mesta Prešov 
dňa .................................................... . 
Pečiatka a podpis 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)