Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje a doručuje účastníkom konania oznámenie o začatí územného konania pre zvlášť rozsiahlu stavbu,´súčasťou ktorej sú aj líniovej inžinierskej stavby "EPERIA Prešov, II. etapa, ul. Armadného generála Ludvíka Svobodu".

Oznámenie o začatí územného konania

11.06.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                
11GS.71"1Vyve~eneuňal...l-_-l_.a._t......I..:.t...4----
MestoPrešov~ve$e"p.dňa--------
stavebnýúrad
=XMaZh3/(E]Qq[aEGm,4,,-
mj^X[6Gg+2/,3+-./23--.,-5)=n
Vybavuje:Ing.arch.KristínaHakučová,
l
B
]kristina.hakucova@presov.sk
.051/3100540VPrešovedňa:11.06.2019
Verejnávyhláška,
ktorousaoznamujeadoručujeúčastníkomkonaniaoznámenieozačatíúzemného
konaniaprezvlášťrozsiahlustavbu,
súčasťouktorejsúajlíniovejinžinierskejstavby
"EPERIAPrešov,II.etapa,ul.ArmadnéhogenerálaLudvíkaSvobodu"
NaMestoPrešov,stavebnýúrad,akovecneamiestnepríslušnýstavebnýúradpodl'a
§117ods.1zák.Č.50/1976Zb.oúzemnomplánovaníastavebnomporiadkuvznení
neskoršíchpredpisov(ďalejvtextelen"stavebnýúrad"a"stavebnýzákon"),bolpodaný
dňa05.04.2019adoplnenýdňa07.06.2019navrhovatel'omVSVconsulting,a.s.,IČO
31716334,Karloveská34,84104Bratislavav.z.ENTO,spol.s.r.o.Košice,IČO31656552,
Jesenského6,04001Košicenávrhnavydanieúzemnéhorozhodnutiapreumiestneniezvlášť
rozsiahlejstavbysúčasťouktorejsúajlíniovejinžinierskejstavby:"EPERlAPrešov,II.
etapa,ul.ArmadnéhogenerálaLudvíkaSvobodu"(d'alejvtextelen"stavba")na
Ipozemkochparc.Č.KN-C14823/53,14823/209,14823/216,14823/220,14823/221,
14823/229,14823/253,14823/259,14823/264,14823/266,14823/267,14823/268,
14823/269,14823/273,14823/274,14823/275,k.ú.Prešov.
Stavbasačlenívrozsahunasledovnýchstavebnýchobjektov:
SO01Obchodno-zábavnécentrumhlavnýobjekt-II.etapa
SO02Prípravaúzemia-II.etapa
SO03Komunikácieaspevnenéplochyvareáli-II.etapa
SO03.1Vnútroareálovékomunikácieaplochy-II.etapa
SO03.2Svetelnésignalizačnézariadenia-zásobovacídvor-II.etapa
SO03.4Mlátovýzdruženýcyklochodník-II.etapa
SO04Areálovývodovod-II.etapa
SO05Areálovákanalizácia-II.etapa
SO07STLareálovýrozvodplynu-II.etapa
SO09Areálovéosvetlenie-II.etapa
SO11Sadovéúpravy-II.etapa
SO15Náhradnýzdroj-II.etapa
E]QdMnM_UQkdQYZiT[W[ZMZUM^MacsMP`VQMW[VQPQZd\[PWXMP[a\]QVQT[
dMnM_UQ][dT[PZ`_UQ\[PX$M[^[NU_ZiT[\]QP\U^`dhW[ZMn*.0+.,,2J*d*[\[^`Pd[aMZj
a\Xca[aZMsUa[_Zi\][^_]QPUQM[dYQZQMP[\XZQZjZUQW_[]lOTdhW[Z[aadZQZjZ*\*
BUZU^_Q]^_a[sUa[_ZiT[\][^_]QPUMGX[aQZ^WQV]Q\`NXUWc(GQWOUM
QZaU][YQZ_hXZQT[T[PZ[_QZUMM[P\MP[aiT[T[^\[Ph]^_aM(DPN[]\[^`Pd[aMZUM
a\Xca[aZMsUa[_Zi\][^_]QPUQacPMX[\[Pn*0-1,'.,-5)-*3+R])Fd[PpM.5*M\]jXM.,-5(
][dT[PZ`_UQadU^r[aMO[YW[ZMZj(W_[]iZMP[N`PX[\]ha[\XM_Z[^r,1*,1*.,-5(aW_[][Y
][dT[PX[sQ\]QPYQ_ZhdYQZMZMa]T[aMZQVnUZZ[^_U;E;FX8E]Qq[a>>*Q_M\M^MZQN`PQ
\[^`Pd[aMr*


2
Stavebnýúradpodl'a§26ods.1)zákonač.71/1967Zb.osprávnomkonaní(d'alej
vtextelen"správnyporiadok")vzneníjehonovielavsúlades§36ods.4)stavebnéhozákona
oznamuj
ezačatieúzemnéhokonaniavšetkýmúčastníkomkonaniaoumiestnenízvlášt'
r
oz
s
iahl
e
jstavby,súčast'ouktorejsúajIíniovéinžinierskestavbynapozemkochparc.Č.
K
N
-
C14823/53,14823/209,14823/216,14823/220,14823/221,14823/229,14823/253,
14
823
/
2
5
9
,14823/264,14823/266,14823/267,14823/268,14823/269,14823/273,
1
4
8
2
3/
274,
1
4
8
2
3/
2
7
5,k.ú.Prešovverejnouvyhláškou.
B
Q^_[E]Qq[a(\]j^X`qZl^_MaQNZlk]MPZM]UMP$`VQa^kXMPQ^e/2[P^*X^_MaQNZiT[
dhW[ZMk^_ZQW[ZMZUQ^\[VQZi^YUQ^_ZcYdU^_$[aMZjY(W_[]i^MN`PQW[ZM_$
1
1
.0
7
.
20
1
9O9.00hod
IdM^MPMnWQBQ^_^WiT[k]MP`VPrešove,Jarková26,1.Poschodie
D
opredloženéhonávrhumůžuúčastnícikonania,akoajdotknutéorgány
aorganizáciespolupósobiacevúzemnomkonanínahliadnuťnaMestskomúrade
vPrešove,Stavebnomúrade,Jarkovač,26,Prešov,vkanceláriíČ.dv.318,na2.
p
osc
h
odínazákladevopreddohodnutéhotermínu.
A
kúčastníkkonaniachcenahliadnuťdoprojektovejdokumentácienavrhovanej
st
avbyjepotrebnésavopredtelefonickyobjednat'natel.číslo051/3100540.
Týmbudeumožnenévsúlade§33ods.2správnehoporiadkuúčastníkomkonania,
abysapredvydanímrozhodnutiamohlivyjadrit'kjehopodkladuikspósobujehozistenia,
prípadnenavrhnút'jehodoplnenieauplatnit'námietky.
Podl
'
a§36ods.1)stavebnéhozákonaúčastníciúzemnéhokonaniamažusvoje
námietkyapripomienkykpredloženémunávrhuuplatniťnajneskórpriústnompojednávaní,
inaksananeneprihliadne.
Účastnícikonania,resp.ichzákonnízástupcoviaaopatrovnícisamažudat'zastupovať
advokátomaleboinýmzástupcom,ktoréhosizvolia.Splnomocnenienazastupovanieje
potrebnéstavebnémuúradupreukázaťpísomnýmplnomocenstvom,aleboplnomocenstvom
vyhlásenýmdozápisnice.
Zároveňstavebnýúradupozorňujeúčastníkovkonania,žepodl'a§42ods.4)
s
tavebnéhozákonavodvolacomkonanísanebudeprihliadaťnanámietkyapripomienky,
ktoréneboliuplatnenévprvostupňovomkonanívurčenejlehote,hociuplatnenémohlibyť
atiežnamožnost'účastníkovkonaniadaťsazastupovaťvkonanízástupcomnazáklade
písomnéhosplnomocneniapredloženéhopredzačiatkomtohtoústnehopojednávania.
H
h_[acTXhqWM(W_[][`^M[dZMY`VQdMnM_UQkdQYZiT[W[ZMZUM(Y`^jNcr
acaQ
^QZha^kXMPQ^`^_MZ[aQZjYe.2[P^*.&^\]haZQT[\[]UMPW`M\[PX$Me/2[P^*0&
^_M
a
QNZiT[dhW[ZM\[P[N`-1PZjZMk]MPZQV_MN`XUYQ^_ME]Qq[aMdaQ]QVZQZhZM
Q
X
Q
W_][ZUOWQVk]MPZQV_MN`XUYQ^_ME]Qq[a%uuu*\]Q^[a*^W&*
E[^XQPZ
lPQp_QV_[XQT[_cVQPp[YP[]`nQZUM[dZhYQZUM[dMnM_jkdQYZiT[
W[
Z
M
ZU
M
*
t
[XQT[_c^MZQdM\[nj_MaMa^kXMPQ^e.3[P^*.^\]haZQT[\[]UMPW`PQp(WQP$
P[qX[W`^W`_[nZ[^_U`]n`VkOQVdMnUM_[WXQT[_c*
8
WW[ZUQOXQT[_c\]U\MPZQZMPQp\]MO[aZiT[\[W[VM(VQEDP^QPZlYPpYXQT[_c
ZM
VN
XUs
qjN`PkOU\]MO[aZlPQp*
>
ZS*`WM
aQPkOU^_MaQNZiT[k]MP`


3
Ú
r
adnýzáznam:
Verejnávyhláška,ktorousaoznamujezačatieúzemnéhokonaniaprezvlášťrozsiahlu
stavb
usúčasťouktorejsúajlíniovejinžinierskejstavby:"EPERlAPrešov,II.etapa;ul.
Armadnéh
ogenerálaLudvíkaSvobodu"bolavyvesenánaúradnejtabulimestaPrešov
11. G6.z:.ndňa.
..
.
..
...
..
...MES.TO'.P..<'š.oV,.
pt
M
stl
t
á
l
~Me
HH
!Hlavnác.Tf
08001PREŠOV-1-
Ver
ej
n
ávyhláška,ktorousaoznamujezačatieúzemnéhokonaniaprezvlášťrozsiahlu
sta
v
b
usúčasťouktorejsúajIíniovejinžinierskejstavby:"EPERlAPrešov,II.etapa,ul.
Arm
ad
n
é
h
ogenerálaLudvíkaSvobodu"zúradnejtabulimestaPrešov
d
ň
a.
MESTOPREŠOV.••.....•...........•-€&"§'•.,:·ad···············
Peč
i
at
l
l
<a
\
'
3
1.
p
<
9
d
n
1
s08001PRESOV-1-


±O,OOO=242,200mn.m.SOUŘ.SYSTÉMS-JTSKI GAIDSYSlEMS-JTSK,
VÝŠ
K
OVÝSYSTÉMBpVI VERTICALSYSlEMBpVs
-$SCHÉMAI SCHEME
5IPI
S
lbPpRSQLIMUEPUI HEADDESIGNEROBJEDNATElI CUENT
~
OBERMEYERDÚBRAVSKÁCESTA2VSVCONSU~TING,a.s.BRATISLAVA84104KARLOVESKA34,HELlKAs.r.o.TEL.:+42123810522384104BRATISLAVAEMAll:Info@obermeyer.cz
PROJ
E
KTANTI DESlGNERVYPRACOVALI DRAWNBYKONmOLOVALI CHECKER
~
OBERMEYERDÚBRAVSKÁCESTA2Ing.MareklštokovlčIng.MarekIŠfokovlč
BRATISLA
V
A84104SCHVÁLilI APPAOVERHELlKAs.r.o.Ta.:+421238105223ZODP.PROJEKTANTI RESPONSlBLE
EMA
l
l
:Info@obermeyer.czIng.MarekIŠfokovlčIng.MarekIŠfokovlč
PlYQ&YEMa_LB,I PROJECT~E
EPERI
APRESOVII.ETAPAPrešov,ul.ArmádnehogenerálaLudvíkaSvobodu,RusínskacestsruPEŇPOI PROJECTSTAGEMIERKAI SCALE
DUR-DOKUMENTÁCIAPREÚZEMNÉROZHODNUTIE1:1000DÁruMVYDANIAI CATEOFISSUEPOČETA4I NUMBEROFA4
11/20182xA4NÁZOVOBJEKTU8000I OBJECTNAME
Pl
Y
Q&RSQJITPmKQHbIbVI PROFESSlONPART
PlYQ
&HQMVOIPUVI DOCUMENTNAME,vv,v
SIT
UAC
I
ASIRSICHVZTAHOV
NÁZOVSÚBORUI FllENAME
j'li::~
t
jKÓPEI copy
2110039_ 
44 44 44 44 445 DUR00 8
číSLOPROJEKTU
P
RO
JE
CTNUMBERTUVRIuRQQFGKQHPXTVFQSsETyTQ##<RSQJITPpHbINHbNEUlGbEtrTbQHQMVOIPUVSI&nY%ERSQLIGUTUE5IFVTbPITTRESURESUQFLIGUPEOIRSQJ2RESUHbNEUEU%QPHQGVOIPUPVOFISSI&bT%QP


II
I
c
l
i
l
m
'
0m
Q CI
Q
,,'.. '-.'. .;
"CI
1" •• ,_. Q 
'"
".O
•
•
.
.:..
j 
,
1,
{
l
ilir~jll':·i:'.l,'~,~\..

    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)