Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti časti pozemku parc. č. KNC 9789/2 o výmere 11 m2, ostatná plocha, zapísaného na LV č. 6492, k. ú. Prešov za účelom majetkovo-právneho usporiadania pozemku pod predajným stánkom s občerstvením v lokalite Ul. Masarykova v Prešove.

Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti

24.06.2019 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                21· l 6. 21] 
Vyvesené dňa---------
'ZvesenP. ciňa ----------
MESTO PREŠOV 
V zmysle 
čl. IV bod 2 písm. d) Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. 9/2011, ktorým sa určujú Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom 
mesta Prešov v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov 
č. 1/2012 
a Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov 
č. 6/2013 
zverejňuje 
podl'a ustanovenia § 9a a nasl. zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších zmien a doplnkov 
ZÁMER NA 
PRIAMY PRENÁJOM NEHNUTEĽNOSTI: 
-časti pozemku parc. č. KNC 9789/2 o výmere 11 
m2, 
ostatná plocha, zapísaného na 
LV č. 6492, k. ú. Prešov za účelom majetkovo-právneho usporiadania pozemku pod 
predajným stánkom s 
občerstvením v lokalite Ul. Masarykova v Prešove. 
Záujemca je povinný predložiť cenovú ponuku za predmet nájmu na adresu Mesta 
Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov, Odbor správy majetku mesta, Majetkovo-právne 
oddelenie v zalepenej obálke s 
označením "Neotvárať-priamy prenájom 
pozemku por. 
č. 12/2019" 
v termíne do 
16 dní odo 
dňa vyvesenia 
s tým, že ponúkaná cena nájmu za 1 m
2 
/rok nesmie byť nižšia ako cena určená 
v zmysle VZN mesta Prešov č. 9/2011, ktorým sa určujú Zásady hospodárenia 
a nakladania s majetkom mesta 
Prešov v znení neskorších predpisov, t. j. 63,39 
€/m2. 
Bližšie informácie ohľadom prenájmu nehnuteľnosti budú poskytnuté prostredníctvom Msú v Prešove, Odboru správy majetku mesta, Majetkovo-právneho oddelenia 
(JUDr. Denisa 
Končar, č. tel.: 051/31 00229). 
11'~-
lng. Anclrea Turčanová 
primáto ka mesta 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)