Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: časti pozemku parc. č. KNC 2861/65, zastavané plochy a nádvoria, zapísaného na LV č. 2065, k. ú. Solivar za účelom majetkovo-právneho usporiadania pozemku pod obojstranným billboardom o rozmere 5,1 m x 2,4 m v lokalite Ul. Švábska v Prešove.

Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti

24.06.2019 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                2 "S. zn 
·Jyvd&One tll'la---------
~~~~t"nŕ> nHa ---------
MESTO PREŠOV 
V zmysle čl. IV bod 2 písm. d) Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov 
č. 9/2011, ktorým sa určujú Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom 
mesta 
Prešov v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. 1/2012 
a Všeobecne záväzného nariadenia 
mesta 
Prešov č. 6/2013 
zverejňuje 
podl'a ustanovenia § 9a a nasl. zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších zmien a 
doplnkov 
ZÁMER NA PRIAMY PRENÁJOM NEHNUTEĽNOSTI: 
-časti pozemku parc. č. 
KNC 2861/65, zastavané plochy a nádvoria, zapísaného na 
LV č. 2065, k. ú. Solivar za účelom majetkovo-právneho usporiadania pozemku pod 
obojstranným 
billboardom o rozmere 5,1 m x 2,4 m v lokalite Ul. Švábska v Prešove. 
Záujemca je povinný predložiť cenovú ponuku za predmet nájmu na adresu Mesta 
Prešov, 
Hlavná 73, 080 01 Prešov, Odbor správy majetku mesta, Majetkovo-právne 
oddelenie v zalepenej obálke s označením "Neotvárať-priamy prenájom 
pozemku por. 
č. 13/2019" 
v termíne do 
16 dní odo dňa vyvesenia 
s tým, že ponúkaná cena nájmu za 1 m
2
/rok nesmie byť nižšia ako cena určená 
v zmysle VZN mesta Prešov č. 9/2011, ktorým sa určujú Zásady hospodárenia 
a 
nakladania s majetkom mesta Prešov v znení neskorších predpisov, t.j. 800 €/rok 
Bližšie informácie ohl'adom prenájmu nehnutel'nosti budú poskytnuté prostredníctvom 
Msú v Prešove, 
Odboru správy majetku mesta, Majetkovo-právneho oddelenia 
(JUDr. Denisa Končar, č. tel.: 051/31 00229). 
J 
~~ 
' ~ ~ 
""'-
Ing. AndreajTurčanová 
primátort mesta 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)