Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: časti pozemku parc. č. KNC 14445/1 o výmere 15m2, ostatná plocha, zapísaného na L V č. 6492, k. ú. Prešov za účelom majetkovo-právneho usporiadania pod predajným stánkom v lokalite Ul. Justičnej v Prešove.

Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti

24.06.2019 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                2 4 rg l n 
Vyvesené dňa ________ _ 
Zvesené dňa 
-------
MESTO PREŠOV 
V 
zmysle čl. IV bod 2 písm. d) Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. 
9/2011, ktorým sa určujú Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta 
Prešov v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov 
č. 1/2012 a 
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. 6/2013 
zverejňuje podl'a ustanovenia§ 9a a nasl. zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
zmien a 
doplnkov 
ZÁMER NA PRIAMY PRENÁJOM NEHNUTEĽNOSTI: 
-časti pozemku parc. č. KNC 14445/1 o výmere 
15m2, 
ostatná plocha, zapísaného na 
L V č. 6492, k. ú. Prešov za účelom majetkovo-právneho usporiadania pod predajným 
stánkom v 
lokalite Ul. Justičnej v Prešove. 
Záujemca je povinný predložiť cenovú ponuku za predmet nájmu na adresu Mesta 
Prešov, 
Hlavná 73, 080 01 Prešov, Odbor správy majetku mesta, Majetkovo-právne 
oddelenie v zalepenej obálke s označením "Neotvárať-priamy prenájom pozemku 
por. 
č. 14/2019" 
v 
termíne do 
16 dní odo dňa vyvesenia 
s tým, že ponúkaná cena nájmu za 1 m
2 
/rok nesmie byť nižšia ako cena určená 
v zmysle VZN mesta Prešov č. 9/2011, ktorým sa určujú Zásady hospodárenia 
a 
nakladania s majetkom mesta Prešov v znení neskorších predpisov, t.j. 59,30 €/m
2. 
Bližšie informácie ohl'adom prenájmu nehnutel'nosti budú poskytnuté prostredníctvom 
Msú v Prešove, Odboru správy majetku mesta, Majetkovo-právneho oddelenia (JUDr. 
Denisa 
Kon čar, č. tel.: 051/31 00229). 
r 
"" ' 
Ing. Andreľ. Turčanová 
primra mesta 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)