Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 5/2019, ktorým sa mení a dopÍňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 6/2016 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Prešov.

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 5/2019

26.06.2019 / VZN mesta Prešov

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        2 CS. z:n 
Vyvesené dňa ________ _ 
Mesto Prešov 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 5/2019, 
ktorým sa mení a dopÍňa 
Všeobecne záväzné nariadenie 
mesta Prešov č. 6/2016 o určení pravidiel času predaja 
v obchode a 
času prevádzky služieb na území mesta Prešov 
Strana l z l 
Mesto Prešov 
podl'a § 6 ods. 1 v spojení s§ 4 ods. 3 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona 
č. 30/2019 Z.z. 
o hazardných hrách 
vydáva 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 5/2019, ktorým sa mení a dopÍňa 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 6/2016 o určení pravidiel času predaja 
v obchode a 
času prevádzky služieb na území mesta Prešov 
l. 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 6/2016 o určení pravidiel času predaja 
v obchode a 
času prevádzky služieb na území mesta Prešov sa dopÍňa a mení takto: 
1. V Článku 3 odsek 1 sa v prvej vete vypúšťajú slová "okrem prevádzkarní herní a 
prevádzkarní, v ktorých sa prevádzkujú hazardné 
hry,". 2. V Článku 3 sa vypúšťa odsek 6. 
3. V Článku 3 ods. 7 písmeno d) sa vypúšťajú slová" s výnimkou prevádzkarní herní 
a prevádzkarní, v ktorých sa prevádzkujú hazardné hry, v nich umiestnených". 
Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 6. 
ll. 
Účinnosť 
2 4. 06. 2019 
V Prešove dňa ..................... .. 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)