Upovedomenie o podaní odvolania proti vydanému rozhodnutiu: "Zmena v užívaní časti rodinného domu Pod Kamennou baňou č. 81 s odstavnou plochou na pozemkoch KN-C -6517/1, 6517/2, 6518, 6574/13, k. ú. Prešov".

Upovedomenie o podaní odvolania proti vydanému rozhodnutiu

26.06.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                
"
26
.rB,znVyvesenédňa_
MestoPrešovStavebnýúradZvesenédňa~.•...•.•.~_
sosídlomnaMsÚvPrešove,Hlavnáč:73*2*>+?TIiRX
fbU
O
R4SU/9787/128115/2019-MkC?TIiRXIHhE4,0(*0(,*+3
Upovedomenie
RSRHEQbRHXROEQLESTRVLXZHEQaPWTR[KRHQWVLWXUdOEHIUWUVEQRXIQbP\
03RHU(+E,[`NRQEČ.50/1976Zb.·oúzemnomplánovaníastavebnom
poriadku(stavebnýzákon)vzneníneskoršíchpredpisovvsúbehu
sustanovením§26zákonaČ.71/1967Zb.osprávnomkonaní(správny
poriadok)
verejnouvyhláškou
MestoPrešov,akovecneamiestnepríslušnýstavebnýúradpodl'a§117zák.Č.
50/1976Zb.oúzemnomplánovaníastavebnomporiadkuvzneníneskoršíchpredpisov(d'alej
vtexte"stavebnýzákon")vzmysleustanovenia§69ods.1a2stavebnéhozákonaa§56
zákonaČ.71/1976Zb.osprávnomkonaní,týmtoupovedomujemeúčastníkovkonaniavoveci
rozhodnut
i
aMestaPrešov,ktorýmbolapovolenástavba:"Zmenavužívaníčastirodinného
domuPodKamennoubaňouč.81sodstavnouplochounapozemkochKN-C-6517/1,
6517
/
2,6518,6574/13,k.ú.Prešov"otom,žeúčastníčkakonaniaIng.JulianaBandurová,
Botanická9,08001PrešovpodalaodvolanieprotirozhodnutiumestaPrešov,ktorébolo
vydanépodČ.SÚ/2060/10591/2019-Mkzodňa09.05.2019aktoréhokópiuVámvprílohe
zasielame.
D`TRXIhC`UUVEXIFQedTEHXZ[eXE&EFZUVIUENVRPWVRRHXROEQLWXZMEHTLOL(CEiI
XZMEHTIQLI[EiOLVIUVEXIFQaPWdTEHWSbURPQIQEMQIUNcTHR1HQbRHRHhEHRTWgIQLEVIMVR
Xe[XZ
&EOIFRKRXVIMVROIKRVImažeteuviesťosobnedozápisnice.
lssIE~V
STAVEBÝÚRO
Hla
v
ná73,080OiPrešov.11-Ing.JozTuka
vedúcistavebnéhoúradu


PríIoha
1.Fotokópiaodvolaniap.Ing.JulianyBandurovejzodňa14.06.2019
ARVRWSRXIHRPIQLIPWUbFZV#XZXIUIQa+/HQbQEdTEHQIMVEFWOLPIUVE?TIiRXE
[XITIMQIQaQELQVITQIVRXIMUVT`QNIPIUVE?TIiRX'XTWFTLNI"7OINVTRQLGN`dTEHQ`
VEFWO#E"(?RUOIHQeHIhVIMVROIKRVZMIHhRPHRTWgIQLE(
'
)6I'i.,I))'·1 L _ v.l JJ
VyvesenédňaDXIUIQaHhE
<
7@A>?q7r>CMestskýúradHlavnáČ.73
······..···.Q.80·0i··1'···E·Š·0·V···..·····..···········..
odtlačok
'
pečiatky,podpis
=EXIHRPLI4
+(9QJ(:WOLEQE5EQHWTRX`&5RVEQLGN`3&*2**+?TIiRX
,
(7omD&@(T(R&9f>.1.+2*..&?RH;EPIQQRWFEhRW2+&*2**+?TIiRX
6>O<IUVR?TIiRX'UVEXIFQedTEH
Vybavuje:
Mgr
.MilanMadzikI'PELO4PLOEQ(PEH[LNlSTIURX(UN1&051/3100534


In
g
.JulianaBandurová,Botanická9,08001Prešov
<IUVR?TIiRX
@VEXIFQedTEH
8OEXQ`1-
*2*01Prešov
Vec:OdvolanieprotirozhodnutiumestaPrešovč.SÚ/2060/1059112019-Mk
AePVRSRH`XEPRHXROEQLISTRVLTR[KRHQWVLWPIUVE?TIiRXč.SÚ/2060/10591/2019-
Mk
,ktorýmbolovydanédodatočnépovoleniestavbyprestavebníkaELAZ,S.r.o,
IČO47418044,PodKamennoubaňou81,08001Prešovpodnázvom:"Zmenavužívaní
častirodinnéhodomuPodKamennoubaňouč.81sodstavnouplochounapozemkoch
KN-C-6517/1,6517/2,6518,6574/13,k.ú.Prešovnaul.PodKamennoubaňouČ.81v
Prešove
.
Odvolaniepodávamzviacerýchdóvodov,ato:
>HUVEXQ`SORGKER[QEgIQ`XTR[KRHQWVbENR@>*-'@SIXQIQaSORGKZMI
LQkLQLITUNRWUVEXFRWE[VRKRHcXRHWPEOEFZjSRXRO#RXEQ`iSIGL`OQZPUVEXIFQeP
dTEHRPETLIiIQ`UEPRUVEVQePTR[KRHQWVbPSRHO#E§120stavebnéhozákonaanie
podl
'
a§69ods.2stavebnéhozákona
Keďžeideoinžinierskustavbu,jeotázneajto,čiprojektovádokumentáciabola
v
ypracovanáosobouoprávnenounavypracovanieprojektovejdokumentáciepre
inžinierskestavby
Týmtovyjadrujemnesúhlassvyjadreniamidotknutýchorgánovpodl'a§140bods.
6stavebnéhozákona
Prístupnanavrhovanúodstavnúspevnenúplochuurčenúnaparkovaniejez
obslužnejkomunikácie.Namietameanesúhlasímesostanoviskomcestného
or
g
ánu
,ktorývydalpovoleniepoužívaťtútokomunikáciuavyjadrujemepotrebu
preskúmaťskutečnost'čibolvydanýsúhlaspríslušnéhoKrajskéhodopravného
in
š
pektorátualeboOkresnéhodopravnéhoinšpektorátu
Namietamrozporuplnýzákazskladuvyjadrenývbode25.rozhodnutiaabode36.
písmoa)rozhodnutiaazároveňpovoleniepríručnéhoskladuvbode3
ro
z
hodnutia
.Vjednombodesaskladpovol'ujeavinombodesaskladzakazuje.
Vbode38sahovorí,žestavbamóžebyťvyužívanáažpokolaudácii.Tentobodsa
vsúčasnostinedodržiava.Stavbasapermanentnevyužívaafirmasvojím
predchádzajúcimkonanímzámernekonalatak,abyobchádzalaplatnévšeobecne
zá
v
azn
éprávnepredpisy.Nepodalažiadosťostavebnépovolenieazačala
rekonštrukciubezstavebnéhopovolenia.Ažnapodnetsusedovsadanýstavdáva
doporiadku.Vzhl'adomnauvedenévznikoldóvodnýpredpokladonedodržiavaní
z
á
v
azn
ý
chnoriemanariadenístavebníkom,apretojepotrebné,abystavebné
rozhodnut
i
eapodmienkyvňomurčenéboliurčité,jasné,objektívne
kontrolovat
e
l
'
n
éavynútitel'né.
Po
v
a
ž
uj
e
mezanedostatočné,akosastavebnýúradvyporiadalsnámietkami
účastníko
vkonania.Niejeuvedenéakokonkrétnesastavebnýúradvyporiadals
j
e
dnotlivýminámietkamiúčastníkovavktorýchjednotlivýchčastiachdošlok


dohodemedziúčastníkmikonaniaakototvrdístavebnýúrad.Stavebnýúradiba
holokonštatuje:"Námíetkystavebnýúradposúdilačiastočneimvyhovel,resp.
vzhl
'
adomnato,ževpriebehučasudošlomedziúčastnikmikonaniekdohodeo
dodatočnýchpodmienkach,stavebnýúradpokladátentouvedenýtextza
bezpredmetný,pričomnovédohodnutépodmienkyboliakceptovanéazapracované
dopodmienkovejčastitohtorozhodnutia(podmienkypodč.25,26,27,28,29)1"
VidímeajrozporvovyporiadanísasnámietkouEvyLukáčekovej:"Nesúhlasims
odstavnouplochouajejužterazvyuživanimakoexternéparkoviskoprecudzie
autá"-
Stavebnýúradvodóvodneníkpredmetnejnámietkeuviedol,že:,,Námietku
stavebnýúradposúdilanevyhovujejejvčastípovolenia odstavnejplochy,avšak
vyhoveljejvčastínepovoleniaexternéhoparkoviskavzhl'adomnato,žetáto
odstavnáplochabudeslúžiť"nieakoparkoviskoprecudzieautá"alevýslovnepre
príležitostnéodstavovaníevlastnýchvozídíelspoločnostíELAZ,S.r.o.aprípadných
osobnýchvozidiellenjejzamestnancovvsúvislostisichzamestnanim:"
Vpodmienkachvšakstavebnýúradvbode26určillenpovinnost'spoločnosti
ELAZ,s.r.o."Parkovanievozidielzabezpečovat'lenvnevyhnutnejmierealenv
súvislostispotrebamipredanúnehnutel'nost',súvisiacusozmenouvužívaní
rodinnéhodomu",čojeornnohoširšiapodmienka,ktoráumožňujeparkovat'na
odstavnejplochekvantitatívnepodstatneširšiemuokruhuvozidiel,keďže
spoločnost'ELAZ,s.r.o.mápodl'adostupnýchverejnýchzdrojov1zamestnanca
(príloha-Výpiszoštatistickéhoregistraorganizácií),avšakskutočnýstavjetaký,
ženaodstavnejplocheužvsúčasnostiparkujeviaceroáut(pravdepodobne
živnostníkov,niezamestnancov).
Medziodóvodnenímrozhodnutiaapodmienkamiurčenýmivsamotnom
rozhodnutíjezjavnýkvalitatívnynesúlad.
D`TRXIhSRWNE[WMIPQEVR&kID`XE[Q`gEUV#^[ITQQaKRSO`QWPIUVE?TIiRXX[QIQbDPLIQ
EHRSOQNRX,*+/UEMEUQIUVEQRXWMI&kIPIH[LQISTbSWUVQasWQNGLISTI?ORGKZWTgIQaSTI
FeXEQLIXTRHLQQeGKHRPRGKSEVTLEUNOEHZEEMHRSTEXQaETI`OZ(?TbSWUVQePUdQIXeTRFQa
UOWkFZSTIX`H[NZTIPIUIOQaKRGKETENVITW&QIQ`TRgQaQE[`URFRXEQLI(nLTPE7OE[&U(T(R(
X[PZUOICeSLUW[>FGKRHQaKRTIJLUVTE>NTIUQaKRUdHW?TIiRXUE[ERFIT`XeTRFQePL&
USTRUVTIHNRXEVIO#UNePLELQePLgLQQRUV#EPL&NVRTaUdQISTbSWUVQaSTISORGKZWTgIQaSTI
FeXEQLIXTRHLQQeGKHRPRGK(
Žiadamabybolorozhodnutiepreskúmanévcelomrozsahu,ked'žemám
pochybnostiosprávnostipostupustavebnéhoúradu,aabybolorozhodnutiezrušené
avrátenénanovékonanie,kdebudúriadnevysporiadanénámietkyúčastníkovavšetky
vytýkanéskutočnosti.
VPrešovedňa14.6.2019

    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)