Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov - ul. Marka Čulena nepárne č.d. 5 až 25, celá ul. Átriová úsek od č.d. 1 po č.d. 13, ul. Staré záhrady č.d. 1, 2, 3, ul. Odborárska úsek od č.d. 1 po č.d. 32, ul. Jabloňová úsek od č.d. 1 po č.d. 7, úsek od č.d. 9 po č.d. 28, celá ul. Čerešňová úsek od č.d. 1 po č.d. 39, ul. Sázavského č.d. 34, 36, 38, úsek od č.d. 35 po č.d. 43 v termíne 16. júl 2019 od 07:00 h do 16:30 h.

Prerušenie distribúcie elektriny

28.06.2019 / Distribúcia elektriny - prerušenie

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                IID 
Váš list čísla/zo dňa: 
Naše číslo: 
Vybavuje: 
Telefón/E·mail: 
Miesto/Dátum: 
Vážený zákazník, 
l 
22/389979/2019 
Linka VSD 
0850123 312 
l<ošice/27.06.2019 
l 
.. , ,-: ,; . ~ 
. ... 
vyw~;Seilt: u.ta _________ _ 
~vesenP. dHa ------------
22/389979/2019 
MESTO PREŠOV Hlavná 73 
Prešov 
08001 
v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny 
v lokalite, ktorá sa nachádza na území Vášho mesta resp. obce: 
časť mesta Prešov -ul. Marka Čulena nepárne č.d. 5 až 25, celá ul. Átriová úsek od 
č.d. 1 po č.d. 13, ul. Staré záhrady č.d. 1, 2, 3, ul. Odborárska 
úsek od č.d. 1 po č.d. 
32, ul. Jabloňová úsek od č.d. 1 po č.d. 7, úsek od č.d. 9 po č.d. 28, celá ul. 
Čerešňová úsek od č.d. 1 po č.d. 39, ul. Sázavského č.d. 34, 36, 38, úsek od č.d. 35 
po č.d. 43 
v termíne 
16. júl 2019 od 07:00 h do 16:30 h 
Je nám rúto, že práce, ktoré bezprostredne súvisia s opravou a pravidelnou 
údržbou 
distribučnej sústavy, obmedzia na nevyhnutný čas využívanie elektriny vo 
vašej obci. Údržba je však 
kl'účová pre zabezpečenie spol'ahlivej a bezpečnej 
distribučnej sústavy. Je zároveň účinnou prevenciou pred neplánovanými 
poruchami na ktoré, na rozdiel od plánovanej odstávky, Vás nedokážeme vopred 
upozorniť. 
Zároveň sa na Vás obraciame s prosbou o spoluprácu pri informovaní občanov o 
plánovanej odstávke miestne obvyklým spôsobom (napr. vyhlásením v miestnom rozhlase, umiestnením oznamu na informačnej tabuli, zverejnením oznamu na 
Vašom webovom sídle a pod.). Toto oznámenie vzhl'adom na jeho charakter 
považujeme 
za oznámenie vo verejnom záujme. 
Urobíme 
všetko preto, aby bola distribúcia elektriny v tejto oblasti obnovená čo 
najskôr. Pokial' to okolnosti umožnia, budeme sa snažiť skrátiť plánované 
prerušenia na nevyhnutné minimum. Aktuálne informácie o prípadnom skoršom 
ukončení prác nájdete na portáli eVSD (www.vsds.sk v časti Plánované odstávky). 
Ak preferujte 
elektronickú formu komunikácie, dávame vám do pozornosti portál 
eVSD. 
Po zaregistrovaní budete mať viaceré informácie o Vašom odbernom 
mieste k dispozícii 
aj z pohodlia Vášho domova. Zároveň si ako užívate!' portálu 
môžete 
nastaviť el(omunikáciu s VSD. Informácie o plánovanom prerušení 
distribúcie, 
či jeho zrušení ako aj ďalšie dôležité informácie týkajúce sa Vášho 
odberného miesta bude 
dostávať 
e-mailom. Člen O 
ó 
innogy 
Kontakty 
T Linka VSD: 
0850123312 
E info@vsds.sk 
l www.vsds.sk 
F 
+42155 678·6516 
Poruchová linka VSD: 
0800123 332 
Adresa pre písomný kontakt: 
Východoslovenská 
distribučná, a.s. 
Mlynská 
31, 042 91 Košice 
Slovenská republika 
SpoloCnosť je zapisanä v Obchodnom 
registri Okresm!ho sUdu Košice 1. 
oddiel Sa, vlo!ka 1411/V 
JCD: 36 599 3611 OIC: 2022082997 
IC DPH: 51<2022082997 
Bankové spojenie: Citibank Europe plc, 
pobočka zahraničnej banky, 
č. ú.: 2008480108/8130 
lBAN: SK07 8130 0000 0020 0848 0108 
BlC: ClTl SK BA 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)