Informácia o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín vo verejnej zeleni mesta Prešov, na pozemkoch vo vlastníctve mesta Prešov.Žiadateľ: SPRAVBYTKOMFORT a.s. v zastúpení ČEZ SERVIS s.r.o., Volgogradská 88, 08001 Prešov, IČO: 31706053.

Informácia o začatí konania

10.07.2019 / Výrub drevín / krovia

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                
MESTOPREŠOV
Hlavná73,Prešov)1))*@WKiU[
BVOXe'?7k@(*)*./(*(+)*2(65[@WKiU[KJhG32'0'+)*2
Informáciaozačatíkonania
MestoPrešov,akopríslušnýorgánštátnejsprávyvprvomstupnivoveciachochrany
d
r
evínpodl'a§69ods.1písm.a),d)af)zákonač.543/2002Z.z.oochraneprírodyakrajiny
vzneníneskoršíchpredpisov(ďalejlen"zákon"),informujeozačatísprávnehokonania
podl'a§ 82ods.7zákonavovecivydaniasúhlasunavýrubdreviny/drevínvoverejnej
zelenimestaPrešov,
napozemkochvovlastníctvemestaPrešov.
7LJMVGUHIBKIJ>=F>LMDHG:GB:#
Ž
iadate
ľ
:SPRAVBYTKOMFORTa.s.vzastúpeníČEZSERVISs.r.o.,Volgogradská88,
08001Prešov,IČO:31706053.
7WZNGVUeKYQZXU[JWK[`T3/+QXJWK[`TZ[KJKT_[VW`RUNK!@W`RUNGe'0%XYWUSU[_VUWGXY\
Z
WeKT_TG[cWZH!'
@U]KSU
Q%TGQYUWUSJWK[OT\WGXYb3VGWI'e'<>62,*)(,)-%2,*)(,)*%2,*)(+20%2,*)(--,%
2,*)(,-,
%2,*)(-*1%
2,*)(,+,
%2,*)(,0)%2,*)(2.-%2,*)(,/+%2,*)(,++%2,*)(,+-%
2,*)(,*+
%
2,*)(,,/
%
2,*)(,-+
%
2,*)(-*.
%2,*)(-*-%2,*)(-*,%2,*)(-)0%<>6*/++/(***%
*/++/(**+%*/++/(*1%*/++/(*2%*/++/(2,%*/++/(*+%*/++/(*-%*/++/(2-%*/++/(*)+%
*/++/(21
%*/++/(*.
%*/++/(20%*/++/(2/%*/++/(*/%*/++/(22%*/++/(*[Q'b'@WKiU['
7a[UJ[cWZHZ3>GYcINYUVGWIKR^INOJKU[cSKTZXYGW_NUVUYWZHOG]GVWKJO]URU[GT_'
@UJR
"
G§82ods.7zákona,správnyorgánurčujelehotunadoručeniepísomnéhoalebo
elektronickéhopotvrdeniazáujmubyťúčastníkomvtomtosprávnomkonanívzmysle§82
ods
.3zákona-do5pracovnýchdníododňazverejneniatohtooznámenia.
8>JF
S
GPN>J>CG>GB:-H=&%#*#'%&,=H&*#*#'%&,
Žiadosťbyťúčastníkomvtomtosprávnomkonaníjepotrebnédoručiť:
Písomnenaadresu:MsÚv
Prešove,Hlavná73,resp.prostredníctvompodania
vKlientskomcentre,Jarkováč.26,08001Prešov,
aleboelektronickyvsúlades§19ods.1zákonač.71/1967Zb.osprávnomkonaní(správny
poriadok)vzneníneskoršíchpredpisov.
Ing.StanislavOndirko
vedúciodboru
dopravyaživotnéhoprostredia


ROZ
V
OJÚČINNÉHOSYSTÉMUCK-JAZDECKANAPOJENÍMPf{"fJVÝCHKOTOLNÍK3,K4AK-BIKOŠ,PREŠOV
A
nalýzavegetačnycltprvkovpredendrologickyprieskum@^K$Č.007/19
,
.
Prílohač.7
Stromovéporastyurčenénavýrub
Por
.
asloObláseniePovolenieObvodDrevinováOImJdoriIndex
drevinyVedeckýnázovdrevinyParcel.čísloksvýrubuvýrubukmeňaPAOskupinatriedaJedDotIwvAceDa16BnSpoJo&lIIkAhednota
(cm)
532 
B
e
tulapendula16226/1lX58OIII51-60599,00€0,36215,64€
533 
B
et
ulapendula16226/1lX43OIII41-45415,00€0,36149,40€
563 
B
e
t
u
lapendula16226/1lX58OIII51-60599,00€0,36215,64€
580 Betulapendula16226/99lX56OIII51-60599,00€036215,64€
581 
B
e
ndapendula16226/99lX58OIII51-60599,00€0,36215,64€
640 
P
i
nusniera16226/96lX48OII46-50691,00€0,66456,06€
641 
Pi
ce
aabies16226/96lX46OII46-50691,00€0,6414,60€
642 
Pinus16226/96lX78OII71"80l106,00€0,8884,80€
694 
Pinu
s16226/96lX63OII61-70967,00€0,8773,60€
695 
Prunus16226/96lX,94OIII91-1001059,00€0,72762,48€
716 
Th
u
j
aoccidentalis16226115lX56OII51-60829,00€0,72596,88€
717 
T
hujaoccidentalis16226/15lX38OIl36-40461,00€0,54248,94€
7
1
7A 
l42OII41-45553,00€0,54298,62€
721 
Pi
n
ussylvestris16226/15lX60OIl51-60829,00€0,6497,40€
722 
Thuj
aoccidentalis16226115lX32OII31-35369,00€0,72265,68€
722A 
l38OII36-40461,00€0,72331,92€
723 
Th
uj
aoccidentalis16226/15lX52OII51-60829,00€0,54447,66€
724 
Pi
nu
ssvlvestris16226115lX114OII111-1201658,00€0,6994,80€
770 Pinus16226/4lX110OII101-1101520,00€0,81216,00€
773 
Be
tu
lapendula16226/15lX136OIII131-1601612,00€0,72l160,64€
774 
Thujaoccidentalis16226/15lX110OII101-1101520,00€0,721094,40€
833 Piceaabies16226/14lX34OII31-35369,00€0,6221,40€
835 
Pic
e
aabies16226/14lX78OII71-801106,00€0,6663,60€
931 
Robin
i
apseudoacacia16222/6lX28OIII26-30230,00€l230,00€
931A 
134OIII31-35276,00€l276,00€
9318 
l42OIII41-45415,00€l415,00€
932 
Ro
b
in
iapseudoacacia16222/6lX44OIII41-45415,00€1415,00€
933 
R
obi
niapseudoacacia16222/6lX40OIII36-40322,00€1322,00€
934 
Rabin
iapseudoacacia16222/6lX70OIII61-70691,00€1691,00€
935 
Robiniapseudoacacia16222/6lX18OIII17-20184,OO€l184,00€
935A 
l32OIII31-35276,00€l276,00€
9358 
l28OIII26-30230,OO€l230,OO€
935C 
l34OIII31-35276,00€l276,00€
935D 
l36OIII36-40322,OO€l322,00€
935E 
l30OIII26-30230,00€l230,00€
1000 
Sali
xalbaTR1STIS9310/304l--X297OIII281-3102948,00€0,541591,92€
Strana1


RO
ZV
OJÚCINNÉHOSYSTÉMUCK-JAZDECKANAPOJENÍMPJDVÝCHKOTOLNÍK3,K4AK-BIKOŠ,PREŠOV
A
nal
yz
avegetačnychprvkovpredendrologickyprieskum@^K$Č.007/19
Por.~flloOhláseniePovolenieObvodDrevinováObvodováIndex
d
r
evinyVedeckýnázovdre"inyPareel,čísloksvýrubuvýrubukmeňaPAOskupinatriedaJedaotkoVliceDaS6i!IJISpoWensJoáhGdaota
(
cm)
282 
A
cer9310/4431X•162OIII161-1901796,00€0,881580,48€
243 Acer9310/3571X112OIII111-1201336,00€0,66881,76€
238 
Ace
r9310/3571X76OIII71-80783,00€0,66516,78€
235 
Ac
er9310/3571X98OIII91-1001059,00€0,66698,94€
232 
A
c
e
r9310/3571X197OIII191-2202073,00€1,12280,30€
223 
Ac
e
r9310/3571X98OIII91-1001059,00€0,88931,92e212 
P
ru
nu
s9310/3571X249OIII221-2502349,00€0,92114,10€
210 
Piceaabies9310/357IOIIzlyobvod-€l-€
208 
Thuiaoccidentalis9310/357IX228OII221-2502902,00€0,92611,80€
207 Juglansregia9310/357lX94OIII91-1001059,00€0,8847,20€
120 
Be
t
ul
apendula9310/418IX102OIII101-110l198,00€0,91078,20€
49 
Juniperu
s9310/322lX94OII91':-1001382,00€0,72995,04€
45 
Pi
n
u
ssylvestris9310/322lX148OII131-1602073,00€0,81658,40€
33 
A
ce
r9310/328lX'124OIII121-1301474,00€1,11621,40€
30 Acer93]0/3281X]26OIII121-1301474,00€0,66972,84€
29 
A
c
e
r9310/328lX172OIII161-190l796,00€0,881580,48€
21 Ace/"9310/336lX114OIII111-120]336,00€0,881175,68€
195 
A
cer9310/418lX124OIII121-1301474,00€0,66972,84€
190 
P
i
nusstrobus93]0/4181X98OII91-1001382,00€0,81105,60€
197 Acer9310/415lX142OIII131-160]612,00€0,7921276,70€
198 
A
c
e
,.9310/415lX120OIII111-1201336,00€0,528705,41€
309 
P
i
ce
a9310/415lX47OII46-50691,00€0,96663,36€
328 
T
i
liacordata9310/415lX47OIII46-50507,00€1,056535,39€
357 Piceapungens9310/915lX56OII51-60829,00€0,8663,20€
366 Betulapendula9310/915IX130OIII121-1301474,00€0,721061,28€
367 Betulapendula9310/9151X102OIII101-110l198,00€0,72862,56€
Spolu:62Suma:47192,O2€~----
Strana2

    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)