Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Jaroslav Lapšanský naposledy bytom 08001 Prešov, Emil Jusko naposledy bytom 08001 Prešov, Ďumbierska 22, Michaela Mydlárová naposledy bytom 08001 Prešov, Prostejovská 97.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti:

19.07.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        1 tl 07 l : 
vyvc;::.~:ll~ \olllci-------
MESTO PREŠOV 
MESTO PREŠOV 
Mestský úrad, Hlavná 73, 080 Ol Prešov 
Odbor ekonomiky a podnikania 
Oddelenie daní, poplatkov a podnikania Číslo konania: EX 2385/2019 Prešov, 16. 7. 2019 
, , v 
VEREJNA VYHLASKA 
o oznámení miesta 
uloženia písomnosti Adresát písomnosti: 
Jaroslav Lapšanský 
naposledy bytom 08001 Prešov 
Písomnosť č. k. EX 2385/2019 zo dňa 16.07.2019 Je uložená na Mestskom 
úrade Prešov, 
Hlavná 73, 080 Ol Prešov. 
Z dôvodu, že pobyt daňového dlžníka nie je známy, doručuje sa písomnosť Mesta Prešov 
č. k. EX 2385/2019 zo dňa 16.07.2019 verejnou vyhláškou v zmysle ustanovenia§ 91 
ods. 3 písm. c) zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Adresát si môže uloženú 
písomnosť prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia oznámenia na 
Mestskom 
úrade Prešov, Jarková 24, Prešov v kancelárii č. 324a v úradných hodinách. 
Oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Ak si adresát uloženú 
písomnosť v lehote 
neprevezme, posledný 
deň lehoty sa 
považuje za deň doručenia. 
~ 
Ing. Martina Kolarčíková 
vedúca odboru ekonomiky a podnikania 
na základe poverenia Ing. Andrey 
Turčanovej, 
primátorky mesta Prešov 
1 8 07 (l l 
Vy'ft::;ene l.llli'.l----------
MESTO PREŠOV 
MESTO PREŠOV 
Mestský úrad, Hlavná 73, 080 Ol Prešov 
Odbor ekonomiky a podnikania 
Oddelenie daní, poplatkov a podnikania 
Číslo konania: EX 2408/2019 Prešov, 16.7.2019 
VEREJNÁ VYHLÁŠKA 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomnosti: 
Emil Jusko 
naposledy bytom 08001 Prešov, Ďumbierska 22 
Písomnosť č. k. EX 2408/2019 zo dňa 04.07.2019 Je uložená na Mestskom úrade Prešov, 
Hlavná 73, 
080 Ol Prešov. 
Z dôvodu, že 
daňový dlžník sa v mieste doručovania nezdržoval, doručuje sa písomnosť 
Mesta Prešov č. k. EX 2408/2019 zo dňa 04.07.2019 verejnou vyhláškou v zmysle 
ustanovenia§ 91 ods. 3 písm. c) zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Adresát si môže uloženú 
písomnosť prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia oznámenia na 
Mestskom úrade Prešov, Jarková 24, Prešov v kancelárii č. 324a v úradných hodinách. 
Oznámenie sa vyvesuje po dobu 
15 dní. Ak si adresát uloženú písomnosť v lehote 
neprevezme, posledný 
deň lehoty sa považuje za deň doručenia. 
'Y~1 
Ing. Martina Kolarčíková 
vedúca odboru ekonomiky a podnikania 
na základe poverenia Ing. Andrey Turčanovej, 
primátorky mesta Prešov 
Vy ese né dna ___ .. ~.,;, H~~.~. . ...,~0.:.;.7_...:....;:..__ 
MESTO PREŠOV Z'Je~~"" r4ií~ --------
MESTO PREŠOV 
Mestský úrad, Hlavná 73, 080 Ol Prešov 
Odbor ekonomiky a podnikania 
Oddelenie daní, poplatkov a podnikania 
Číslo konania: EX 2406/2019 Prešov, 16. 7. 2019 
VEREJNÁ VYHLÁŠKA 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomnosti: 
Michaela Mydlárová 
naposledy bytom 08001 Prešov, Prostejovská 97 
Písomnosť č. k. EX 2406/2019 zo dňa 04.07.2019 Je uložená na Mestskom úrade Prešov, 
Hlavná 73, 080 Ol Prešov. 
Z dôvodu, že daňový dlžník sa v mieste doručovania nezdržoval, doručuje sa písomnosť 
Mesta Prešov č. k. EX 2406/2019 zo dňa 04.07.2019 verejnou vyhláškou v zmysle 
ustanovenia§ 
91 ods. 3 písm. c) zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Adresát si môže uloženú 
písomnosť prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia oznámenia na 
Mestskom úrade Prešov, Jarková 24, Prešov v kancelárii č. 324a v úradných hodinách. 
Oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Ak si adresát uloženú písomnosť v lehote 
neprevezme, posledný 
deň lehoty sa považuje za deň doručenia. 
Yt-+-ť-!/ 
Ing. Martina Kolarčíková 
vedúca odboru ekonomiky a podnikania 
na základe poverenia Ing. Andrey 
Turčanovej, 
primátorky mesta Prešov 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)