Oznámenia o začatí konania o opakovanom predÍžení územného rozhodnutia vydaného pod Č. B/4977/2013-Hč, ktorého platnosť bola predlžená pod Č. B/6311/2016- Hč pod pracovný názvom "Obchodné centrum DIY Prešov".

Oznámenia o začatí konania o opakovanom predÍžení

04.05.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                
v
yve
s
eneona---....:..::......::..:::..:~--4.05.2018
.
,.·
"
~1
!
(
l
n
.;dňa
---
---
-
-
MestoPrešovstavebnÞúrad
Hlavná73,Prešov08001Prešov
Spisč.:SĎ/6523/103120/2018-HčVPrešovedňa:04.05.2018
Vybavuje:
Ing
.
arch
.KristínaHakučová
kristina
.
hakucova
@
presov
.
sk
051
/
3100540
Verejnávyhláška,
ktorousadoručuje
opravachybyvpísaní
OznámeniaozačatíkonaniaoopakovanompredÍŽení
územnéhorozhodnutiavydanéhopodČ.B/4977/2013-Hč,ktoréhoplatnosť
bolapredlŽenápodČ.B/631112016-Hč
pod
pracovnÞnázvom"ObchodnécentrumDIVPrešov"
MestoPrešov,príslušnÞstavebnÞúradpodľa§117zák.Č.50/1976Zb.oúzemnomplánovaní
astavebnomporiadku,vzneníjehonoviel(ďalejlenstavebnÞzákon),vsúladesustanovením
§47odst.6zák.Č.71/
1967Zb.osprávnomkonaní,tÞmtovyrozumievaúčastníkovúzemného
konaniaadotknutéorgányschybou,ktorávzniklavpísomnomvyhotovení"Oznámeniao
začatíkonaniaoopakovanompredÍŽeníúzemnéhorozhodnutiavydanéhopodČ.
B/4977
/
2013
-
Hč
,ktoréhoplatnosť
bolapredlŽenápodČ.B/6311/2016-HčpodpracovnÞ
názvom"ObchodnécentrumDIYPrešov"zodňa27.04.2018.
Pripísaníoznámeniaozačatíkonaniadošlokchybevpísanínastrane1vurčení
lehoty,vdátume.
Správneznenieje
"MestoPrešov,príslušnÞstavebnÞúradsucasnevsúlades§36odst.2zákonaČ.
50
/
1976Zb.oúzemnomplánovaní,stavebnomporiadku/stavebnÞzákon!vzneníjehonoviel
upúšťaodústnehopojednávaniaaurčujelehotupreuplatnenienámietok
do24.05.2018."
ToutocestousaVámstavebnÞúradospravedlňuje
z
achybu,ktorávzniklipri
písanípredmetnéhooznámenia.
MES"i"OPREŠOV
STAVEJnrVÚRAD
H
laV
d
"á7308001Pre3()\-1(1-
Ing
.JozeTuka
vedúcistavebnéhoúradu


Navedomie:
Kolif
a
ktor
,s.r.o.,IČO36283848,Lamačskácesta3,84104Bratislava
P
e
t
erFarkaš,advokátskakanceláriaspol.sr.o.,IČO36855928,Puškinova16,08001
P
re
š
o
v
C
OI
Me
s
t
oPrešov-stavebnÞúrad
Ú
radn
Þzáznam:
V
er
e
jnávyhláška,ktorousaoznamujechybavpísaníoznámeniaozačatíkonania
opredlŽeníúzemnéhorozhodnutiavydanéhopodČ.SU652312018HčpodpracovnÞ
n
ázvo
m"ObchodnécentrumDIYPrešov"bolavyvesenánaúradnejtabulimestaPrešov
-4.05.zom
MESTOP~OVMestsl<Þúr,d........................Hlavá.č,•••••••••:•••••••••
P
~~~
a
W
:
a
~
i
P".v
Ver
ejnávyhláška,ktorousaoznamujechybavpísaníoznámeniaozačatíkonania
opredlŽeníúzemnéhorozhodnutiavydanéhopodČ.SU652312018HčpodpracovnÞ
n
ázvo
m"ObchodnécentrumDIYPrešov"bolazvesenázúradnejtabulimestaPrešov
M
ESTOPMestskÞ.......................Hlavná.č...
~át
k
ď
_
a
ľ
Pdňa.

    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)