Zámer na priamy predaj nehnuteľnosti: pozemku parc. č. KNC 6284/6, ostatná plocha o výmere 872 m2, LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Pod Wilec hôrkou, za účelom zosúladenia právneho a užívacieho vzt'ahu.

Zámer na priamy predaj nehnuteľnosti

24.07.2019 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                
Vyvesenéona,
MESTOPREŠOVZvesenpdňa,
nazákladeuzneseniaz5.zasadnutiaMestskéhozastupitel'stvamestaPrešov
Č.134/2019zodňa26.6.2019
][LWLPhZPL
VUKR"HZXYHTU[LTOH§9aanasl.zák.č.138/1991Zb.omajetkuobcívzneníneskoršíchzmien
adoplnkov
G_<6@=2?@R2<F?@6529=67=CB63=>AB81
VU]LSQZVHWJ%č.KNC6284/6,ostatnáplochaovýmere872m2,LVč.6492,k.ú.Prešov,
lokalitaUl.PodWilechorkou,zaúčelomzosúladeniaprávnehoaužívaciehovzt'ahu.
GaZPLSJHPLVU[OTTeVWLKRUlOkJLTU[dVUTZQZ]HVWLKSLYVWLKHPHTHHKWLXZ<LXYH?WLjU[#
7RH[Ta.*#'/''(?WLjU[#>KIUWXVWa[\SHPLYQZSLXYH#SHPLYQU[U$VWa[TLUKKLRLTOL#
[]HRLVLTLPUIaRQLXU]THgLTcS!=LUY[aWHk$VWOHS\VWLKHPVU]LSQZVUW%g%/&)'(0!
[YLWScTLKU
(-KTcUKUKhH[\[LXLTOH
XYeS#lLVUTdQHTaQdVTHJLTHTLXSOLI\kTOljOHHQUJLTHZWgLTa[]S\XRL]THRLJQbNU
VUXZKQZč.68/2019zodňa9.5.2019,vyhotovenýmspoločnosťouCopytrend,s.r.o.,
Tomášikova16550/3,82101Bratislava-mestskáčasťRužinov,t.j.27700,00€.
Bližšieinformácieohl'adompredajanehnutel'nostibudúposkytnutéprostredníctvomMsÚ
vPrešov,odboromsprávymajetkumesta,majetkovo-právnehooddelenia,č.tel.:
051/3100218
.
*
JUDr.Budmila.:
poveren
áriadenímodborus;h:,y majetkumesta

    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)