Obchodná verejná súťaž o najvýhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o prevode vlastníctva bytu, a to na predaj nasledovných bytov: 1) bytu č. 11 o výmere 17 m2, garsónky na Ul. Nábrežná č. 4. 2) bytu č. 20 o výmere 33 m2, 1-izb., na Ul. Prostějovská č. 12. Vzorové návrhy zmlúv nájdete tu: https://www.presov.sk/ine.html .

Obchodná verejná súťaž

25.07.2019 / Obchodná verejná súťaž

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                
VyvesenéClila__2;.....5_,....;D;..;...7;........;..z_r.;...1_
Zvesenédňa_
MESTOPREŠOV
MestskýúradvPrešove,Hlavná73,08001Prešov
vyhlasuje
podl
'
a§§281až288Obchodnéhozákonníka
vsúladesuznesenímMsZmestaPrešovč.155/2019
OBCHODNÚVEREJNÚSÚŤAŽ
onajvýhodnejšínávrhnauzatvoreniezmluvyoprevodevlastníctvabytu,
atonapredajnasledovnýchbytov:
1)bytuČ.11ovýmere17m2,garsónky,na3.poschodí,vchoduč.4bytovéhodomuso
súp.č.4416,stojacehonapozemkuparc.č.KNC8417,LVč.9158,k.ú.Prešov,naUl.
NábrežnáČ.4,
-spoluvlastníckehopodielunaspoločnýchčastiachazariadeniachbytovéhodomusosúp.
č
.4416oveľkosti17/1992,
&\ZYV^_VK\]XhMUORYZYNSOV^XKaK\]K_KXYWZYaOWU^ZK[M'm'=@71-*0%aK\]K_KXfZVYMRK
KXfN_Y[SOY_kWO[O///W2,LVč.9812,k.ú.Prešov,ovel'kosti17/1992;
2)bytuČ.20ovýmere33m2,1-izb.,na6.poschodívchoduč.12bytovéhodomusosúp.č.
4837
,stojacehonapozemkuparc.č.KNC9310/577,LVč.7695,k.ú.Prešov,naUl.
ProstějovskáČ.12,
-spoluvlastníckehopodielunaspoločnýchčastiachazariadeniachbytovéhodomusosúp.
čA837ovel'kosti33/6680,
&\ZYV^_VK\]XhMUORYZYNSOV^XKaK\]K_KXYWZYaOWU^ZK[M'č.KNC9310/577,zastavaná
plochaanádvorieovýmere1096m2,LVč.7807,k.ú.Prešov,ovel'kosti33/6680;
\]kWS]YZYNWSOXUKWS3
;'A6D5:@cGC:FI?>FGHABC9GA89G>5DE@d7E56HEF%@5
=EACA?GH:>5DAG5E9FECGc3
*
'Z[ONWO]YWXf_[R^aWV^_`YZ[O_YNO_VK\]XhM]_KL`]^#nKVOTVOX!Xf_[RaWV^_`!$L^NO
XSOU]Y[kaL`]Y_SNOX]SPSUY_KXkMR_`rrSOZYNZY['č.1alebo2;
2
.návrhzmluvymusíobsahovat'všetkynáležitostizmluvyoprevodevlastníctvabytu
vzmysleustanovenia§5zákonač.182/1993Z.z.ovlastníctvebytovanebytových
priestorovvzneníneskoršíchprávnychpredpisov(viď"VZORnávrhuzmluvy",ktorý
tvoríprílohutýchtosút'ažnýchpodmienokaktorýmožnovyužit'pritvorbenávrhu
zmluvydotejtosút'aže);


3.súťažiacivnávrhuzmluvyuvedienávrhkúpnejcenyminimálnevovýškeznaleckého
posudkuzakonkrétnybytvEUR,
kúpnacenazabytč.1vovýškemin.25200Eur
kúpnacenazabytČ.2vovýškemin.43800Eur.
4.súťažiaciprijímapodmienku,žezaplatíkúpnucenuanákladyspojenésprevodom
nehnutel
'
nostipredpodanímzmluvysnávrhomnavkladdokatastranehnutel'ností,ato
najneskórdo30dníodúčinnostizmluvy,inakmávyhlasovatel'právoodstúpiťod
zmluvy;
5.súťažiaciberienavedomie,žeúčinkyodstúpeniaodzmluvypodl'abodu4tohtočlánku
nastávajúdňomdoručeniapísomnéhooznámeniavyhlasovatel'aovyužitítohtopráva.
Odstúpenímodzmluvyzmluvazaniká;
;;'ADE5E@wDes5t@wBA8?;9@=H3
1
.súťažiaciprijímapodmienku,že:
a)dokoncalehotynapodávanienávrhovzložínaúčetvyhlasovatel'azábezpeku
minimálnevovýškestanovenejvyhlasovatel'omprejednotlivébytynasledovne:
XORX^]OV"XY\y_krUKafLOaZOU`_K[SKLSVXk\`WLYV
L`]^_ONOXkZYNm'1)
bytuvedenýpodč.2).)))9FC
.)))9FC*+)*1
++)*1
XKjmO]Č.IBANSK3802000000350000423572,inakjehonávrhnebudedosúťaže
zahrnutý;zábezpekasapouzatvoreníkúpnejzmluvypoužijenaúhradučastikúpnej
ceny;aksúťažiaci,ktoréhoponukabolaprijatápodl'aodseku9tohtočlánku,odmietne
uzatvoriťkúpnuzmluvuvtermínedo30kalendárnychdníododňadoručenia
oznámeniaoprijatíjehonávrhu,50%zábezpekyprepadneakopokutavprospech
vyhlasovatel'aazvyšnáčasťbudevrátenásúťažiacemudo15kalendárnychdníododňa
uplynutialehotynauzatvoreniekúpnejzmluvy;
b)preukážedokladosolventnosti-výpiszbankovéhoúčtusúťažiacehoaleboúverový
prísl'ubbankyvprospechsúťažiaceho,atominimálnevovýškenímponúkanejkúpnej
cenyzapredmetkúpy;
2.technickéinformácieonehnutel'nostiachposkytnesprávca-PREŠOVREAL,s.r.o.,
Slovenská40,08001Prešov,úseksprávymestskýchbytov,natel.čísle0917720474.
Obhliadkapredmetnýchnehnutel'nostízaúčastisprávcubudezáujemcomumožnená
nasledovne:
+'*L`]^_ONOXkZYNm'*$NxK,*'0'+)*2_mK\OYN*,'))RYN'NY*-'))RYN'
L`]XK@fL[OuXOTm'-NxK0'1'+)*2_mK\OYN*,'))RYN'NY*-'))RYN
NxK*-'1'+)*2_mK\OYN*,'))RYNNY*-'))RYN
NxK+*'1'+)*2_mK\OYN*,'))RYNNY*-'))RYN'4
2


2.2bytuvedenýpodč.2)
bytnaProstějovskejč.12NxK,*'0'+)*2_mK\OYN*-'*.RYN'NY*.'*.RYN'
NxK0'1'+)*2_mK\OYN*-'*.RYN'NY*.'*.RYN
NxK*-'1'+)*2_mK\OYN*-'*.RYNNY*.'*.RYN
NxK+*'1'+)*2_mK\OYN*-'*.RYNNY*.'*.RYN'4
3.návrhynauzavretiezmluvybudúpodanépísomnevzalepenejobálkepoštoualebona
oddelenieklientskéhocentranaadresu:MestskýúradvPrešove,Odborsprávy
majetkumesta,Hlavná73,08001Prešov,svýraznýmoznačením"MsÚ-OSMM
-Obchodnáverejnásút'ažč.10/2019-bytpodpor.č.xx-neotvárat"'.
Zalepenáobálkabuded'alejobsahovat':
identifikačnéúdajesúťažiaceho(priprávnickejosobe:názov,právnaforma,
sídloaIČO;prifyzickejosobe:meno,priezvisko,adresa,rodnéčíslo),
dokladosolventnostivzmyslebodu1písmob)článkuII,
dokladozloženízábezpekyvzmyslebodu1písmoa)článkuII,
návrhzmluvyoprevodevlastníctvabytupodpísanejnavrhovatel'omapod.;
4.lehotanapredkladanienávrhovzmlúvjedeňstanovenývoznámeníovyhlásení
obchodnejverejnejsúťažedo30.8.2019,do14.00hod.;
5
.vyhodnotenieobchodnejverejnejsúťaževyhlasovatel'uskutočnído15kalendárnych
dnípouplynutítermínunapredkladanienávrhovavýsledokvyhodnoteniasúťažebude
oznámenýúčastníkompísomnousprávouodoslanounajneskórdo7kalendárnychdní
odvyhodnoteniaobchodnejverejnejsúťaže;zároveňvyhlasovatel'vrátizložené
zábezpekysúťažiacim,ktorívsúťažineuspeli;
6
.návrhzmluvyjeužpojehopredloženíneodvolatel'ný;
7.predloženénávrhymóžesúťažiacimeniťadoplňaťlenvprípade,akjenovýnávrh
zpohl'aduvyhlasovatel'avýhodnejšíakopredchádzajúcialenvlehotestanovenejna
predkladanienávrhov;
8.vyhlasovatel'sivyhradzujeprávoodmietnuťvšetkypredloženénávrhyazrušiťsúťaž,
atovcelkualeboibavčastitýkajúcejktorejkol'vekznehnutel'nostíuvedenýchpodpor.
č.1a2;ozrušenísúťaže,resp.jejčastibudúsúťažiaciupovedomenínajneskórdo15
kalendárnychdníododňakonaniazasadnutiaMestskéhozastupitel'stvamestaPrešov,
naktoromdošlokzrušeniu;
9.prijatienajvýhodnejšiehonávrhuzmluvypodliehaschváleniuMestským
zastupitel
'
stvommestaPrešov;oznámenieoprijatínajvýhodnejšiehonávrhuzmluvysa
vykonápísomnousprávouodoslanouvíťazovinajneskórdo15kalendárnychdníodo
d
ň
akonaniazasadnutiamestskéhozastupitel'stva,naktoromdošlokprijatiu
najvýhodnejšiehonávrhu;
10
.vyhlasovatel'móževprijatomnávrhuzmluvyopraviťzjavnéchybyainézrejmé
nesprávnostiatiežvykonaťdoplnenieašpecifikácievnevyhnutnomrozsahubuďza
účelomzosúladenianávrhuzmluvysplatnoulegislatívouastýmitosúťažnými
podmienkamialebozaúčelomdosiahnutiavýhodnejšiehonávrhuprevyhlasovatel'apo
dohodesvíťaznýmsúťažiacim,aknebudúvrozporestýmitosúťažnýmipodmienkami.
<F8['>^NWSVKGK[zY_f
ZY
_
O[OXf[SKNOXhWYNLY[^
\Z[f_`WKTO]U^WO\]K
3


1
00.
ZmluvaOprevodevlastníctvabytu~(ďalejvtextelen.zmluva")MestoPrešovVZOROVÝNÁVRHč.1
^aK]
_
Y[OXfZYNV"K^\]KXY_OXSKb.afUYXKČ.182/1993Zz.ovlastníctvebytovanebytových
priestorovvzneníneskoršíchprávnychpredpisov(ďalejlen"zákonovlastníctvebytov")av
súladesustanovením§588anasl.Občianskehozákonníkavzneníneskoršíchprávnych
predpisov
medzitýmitozmluvnýmistranami:
Predávajúci:
Názo
v:
Sídlo:
Zastúpené:
IČO:
Banko
v
éspojenie:
Čísloúčtu:?O\]YB[OrY_
:VK_Xf0,%)1))*B[OrY_
;XQ
'5XN[OY^E^[mKXY_Y^%Z[SWf]Y[UY^WO\]K
,+0/-/
Ge6
%K'\'%ZYLYmUKB[OrY_
D=,1)+)))))),.))))-+,.0+
GD3*+)*1
#nKVOTVOX!Z[ONf_KTjMS!$
K
Kupujúci:
Menoapriezvisko:
Rodnépriezvisko:
Dátumnarodenia:
Rodnéčíslo:
B
y
dlisko:
Občan
:SR
#nKVOTVOX'<M^Z^TjMS!$
i. Úvodnéustanovenia
1.Zmluvnéstranyprehlasujú,ževzmysleplatnejaúčinnejlegislatívysúplnespósobilí
nadobúdaťprávaapovinnostistoutozmluvouspojené.
2.TátozmluvajevýsledkomobchodnejverejnejsúťažeČ.10/2019vyhlásenej
predávajúcimnapredajpredmetuzmluvyvdňoch25.7.2019až30.8.2019(ďalej
len"OVS").Návrhkupujúcehobolvyhodnotenýakonávrhprepredávajúceho
naj
vý
hodnejšíabolprijatýschválenímuzneseniaMestskéhozastupitel'stvamesta
PrešovČ..../2019zodňa....2019.


1
000
ZmluvaOprevodevlastníctvabytuc:7(ďalejvtext~le~.zrnluva")MestoPrešovVZOROVYNAVRHČ.I
II.Predmetzmluvy
1.Predmetomzmluvyjeprevod:
a)bytuč.11ovýmere17m2,garsónky,na3.poschodí,vchoduČ.4bytovéhodomuso
súp.Č.4416,stojacehonapozemkuparc.Č.KNC8417,LVČ.9158,k.ú.Prešov,na
Ul.Nábrežnáč.4,
L$\ZYV^_VK\]XhMUORYZYNSOV^XK\ZYVYmXkMRmK\]SKMRKaK[SKNOXSKMRL`]Y_gRYNYW^
\Y\jZ'Č.4416,LVČ.9158,k.ú.Prešov,ovel'kosti17/1992,
M$\ZYV^_VK\]XhMUORYZYNSOV^XKaK\]K_KXYWZYaOWU^ZK[M'Č.KNC8417,zastavaná
plochaanádvorieovýmere666m2,LVČ.9812,k.Ú.Prešov,ovel'kosti17/1992;
+'=^Z^TjMSU^Z^TOXORX^]OV"XY\]S^_ONOXg_mV';;YN\'*]OT]YaWV^_`NY\_YTRY
_
kV^mXgRY_VK\]XhM]_K'
III
.Popisarozlohabytu
1.Prevádzanýbytč.11naposchodíČ.4bytovéhodomusosúp.č.4416pozostávaz
obytnejmiestnostiapríslušenstva.
2.Príslušenstvombytujekuchyňa,kúpel'ňasWC.
3.Súčasťoubytujejehovnútornévybavenie,ato:potrubnérozvodyvody,plynu,
ústrednéhokúrenia,elektroinštalácie,kanalizácia)okremstúpacíchvedení,ktorésú
určenénaspoločnéužívanie.
4
.Celkovávýmerapodlahovejplochybytuje17m2.Bytmá1balkón.
IV
.Určenieapopisspoločnýchčastí,spoločnýchzariadenidomuapríslušenstva
1
.Svlastníctvombytujespojenéspoluvlastníctvospoločnýchčastí,spoločných
zariadenídomuapríslušenstvavzmyslečlánkuII,ods.1,písmob)tejtozmluvy.
2
.Spoločnýmičasťamidomusú:základydomu,strecha,chodby,vstupnéhaly,
miestnostinaodkladanienáradia,obvodovémúry,priečelia,vchody,schodište,
v
odorovnéazvislénosné,akoajizolačnékonštrukciedomu.
3.Spoločnýmizariadeniamidomusú:žehliarne,kočikárne,sušiarne,práčovne,výťahy,
bleskozvod
,STA,vodovodné,teplonosné,kanalizačné,elektrické,telefónneaplynové
prípojky,atoajvprípade,žesúumiestnenémimodomuaslúžiavýlučnetomuto
byto
v
émudomu.
4
.Predávajúcisbytomprevádzanakupujúcichspoluvlastníckypodielnaspoločných
častiachaspoločnýchzariadeniachdomu.Vel'kosťspoluvlastníckehopodieluna
spoločnýchčastiachaspoločnýchzariadeniachdomujeprekupujúcichvpodiele
17/1992.


Zmluva o prevode vlastníctva bytu (d'alejvtextelen.zmluva")
VZOROVÝNÁVRHč.1MestoPrešov
V.Technickýstavdomuabytu
1.Kupujúcivyhlasuje,žepreduzavretímtejtozmluvyboloboznámenýsostavombytu
adomu,stavjemudobreznámyabyt,vrátanespoluvlastníckehopodieluna
spoločnýchčastiachaspoločnýchzariadeniach,vtomtostavekupujedosvojho
vlastníctva
.
VI.Úpravaprávkpozemku
Predávajúcispolusbytomprevádzanakupujúcehospoluvlastníckypodielovel'kosti
17/1992napozemkuvzmyslečlánkuII,ods.1,písmoc)tejtozmluvy.Alikvotný
podielkupujúcehonapozemkupredstavuje:5,68m2.
VII.Kúpnacena
1
.Predávajúcipredávakupujúcemunehnutel'nostiuvedenévčlánkuII.tejtozmluvyza
dohodnutúkúpnucenu€(slovom:eur).
2.Kupujúcivyššieuvedenénehnutel'nostizadohodnutúcenukupuje.
VIII.Platobnépodmienky 
1.Kupujúcisazavazujeuhradiťpredávajúcemukúpnucenudohodnutúvzmyslečlánku
VII
.tejtozmluvyjednorazovo,atovsumezníženejosumuzábezpekyvovýške5.000
EUR,ktorúpredávajúcizložilakosút'ažiacivOVSaktorásazapočítanaúhradučasti
kúpnejceny.
2.Kupujúcisazavazujeuhradit'predávajúcemusumušpecifikovanúvods.1tohto
článkuvovýškeEURvlehotedo30dníodúčinnostitejtozmluvy,inakmá
predávajúciprávoodstúpit'odzmluvy,pričomúčinkyodstúpeniaodzmluvynastávajú
dňomdoručeniapísomnéhooznámeniapredávajúcehoovyužitítohtopráva
kupujúcemu
,čímzmluvazaniká.
3.Akkupujúcineuhradídohodnutúkúpnucenuvtermínepodl'aods.1tohtočlánku
apredávajúcinevyuzijeprávoodstúpiťodzmluvy,jekupujúcipovinný
predávajúcemuuhradit'zakaždýdeňomeškaniaúrokzomeškaniavovýškevzmysle
platnejaúčinnejlegislatívy.
4.Vprípadežekupujúcinedodržípodmienkyuvedenévtomtočlánku,jepovinný
zaplatit'predávajúcemuzmluvnúpokutuvovýške300EUR.
5
.Kupujúcisazavazujeuhradiťnákladyspojenéprevodomnehnutel'nostit.j.náklady
spojenésvypracovanímznaleckéhoposudkuvovýške56,40Eurasprávnypoplatok
vovýške66Eurvlehoteuvedenejvbode2.tohtočlánku.


1
000
1
Zmluva O prevode vlastníctva bytu ~(d'alejvtextelen.zmluva")MestoPrešovVZOROVÝNÁVRHč.1
IXSprávadomu
1.Predávajúcioboznámilkupujúceho,ženazákladezmluvyovýkonesprávysprávu
domuzabezpečujesprávca,ktorýmjeSpravbytkomfort,a.s.Prešov,Volgogradská88,
08001Prešov.
2.Kupujúcivyhlasuje,žepristupujekzmluveovýkonesprávyuvedenejvodseku1
tohtočlánkuzmluvy.
2.Vzmysle§5ods.2zákonaovlastníctvebytovjeprílohoutejtozmluvyvyhlásenie
správcu,žepredávajúciakovlastníkprevádzanéhobytunemážiadnenedoplatkyna
úhradáchzaplneniaspojenésužívanímbytuanatvorbefonduprevádzky,údržby
aopráv.
XOsobitnéustanovenia
1.Predávajúcivyhlasuje,ženaprevádzanombyte,naspoluvlastníckompodiele
spoločnýchčastíaspoločnýchzariadenídomuapozemkuneviaznužiadnedlhy,vecné
bremenáainéťarchy,okremzáložnéhoprávakbytu,vsúlades§15ods.1zákona
ovlastníctvebytov,ktorévznikázozákonavprospechostatnýchvlastníkovbytov
anebytovýchpriestorovvdomeapredkupnéhoprávapodl'apredchádzajúceho
odseku.
2.Kupujúciberienavedomie,žesúčasnesvlastníctvombytuvznikákbytuzáložné
právovsúlades§15ods.1zákonaovlastníctvebytovvprospechostatných
vlastníkovbytovanebytovýchpriestorovvdome.
3.Návrhnazačatiekonaniaopovolenívkladudokatastranehnutel'nostinaOkresný
úradvPrešove,katastrálnyodborpodávapredávajúci.Správnypoplatokvovýške
66EURspojenýspodanímnávrhunavkladvlastníckehoprávauhradíkupujúci
formoukolkovýchznámok.
XI.Nadobudnutie vlastníctva
1.Kupujúcinadobudnúvlastníckeprávokbytuazároveňspoluvlastníckypodielk
spoločnýmčastiamaspoločnýmzariadeniambytovéhodomu,vrátane
spoluvlastníckehopodielukzastavanémupozemku,dňomvkladudokatastra
nehnutel
'
nostínaOkresnomúradevPrešove,katastrálnyodbor,nazákladenávrhu,
ktoréhopodaniezabezpečípredávajúciažpopreukázatel'nomuhradenídohodnutej
kúpnejceny.
2.Vprípade,žeOkresnýúradvPrešove,katastrálnyodborvkladnepovolí,zmluvné
stranysivrátiavzájomneposkytnutéplnenia.


'
:;
1
MestoPrešovZmluva o prevode vlastníctva bytu (d'alejvtextelen.zmluva")
VZOROVÝNÁVRHČ.1
XlI.Závereěnéustanovenia
1.Zmluvnéstranyspoločnevyhlasujú,žeichzmluvnávol'nost'niejeničímobmedzenáa
tátozmluvajeurobenávzákonompredpísanejforme.
+'IWV^_Xg\][KX`Z[ORVK\^Tj%uO]j]YaWV^_^^aK]_f[KTjNYL[Y_YV"XO%LOaKUOTUYV"_OU
]SO\XOKXf]VKU^KXSOaKXfZKNXOXO_kRYNXkMRZYNWSOXYUKXKaXKU\jRVK\^\MOVkW
TOTYL\KRYWT^_VK\]XY[^mXOZYNZS\^Tj'
,'Ef]YaWV^_KXKNYLjNKZVK]XY\]"NxYWTOTZYNZS\^YLSN_YWKaWV^_XkWS\][KXKWS'
-'IWV^_KTOZY_SXXOa_O[OTxY_KXY^aWV^_Y^KXKNYLjNKjmSXXY\]"NxYWXK\VON^TjMSW
ZYNXSTOTa_O[OTXOXSK_\jVKNO\Y_rOYLOMXOaf_KaXkWSZ[f_X`WSZ[ONZS\WS'
.'Ef]YaWV^_KWfZK]"\][fX%TO_`RY]Y_OXf_/_`RY]Y_OXSKMR%a]YRYN_O_`RY]Y_OXSK
aWV^_`\jZ[h*YRY^Xf_[R^XK_UVKN_VK\]XhMUORYZ[f_KXKAU[O\Xkj[KN_B[OrY_O%
UK]K\][fVX`YNLY[%K][S_`RY]Y_OXSKaWV^_`\SZYXOMRfZ[ONf_KTjMSKTONXY
_`RY]Y_OXSO\SZYXOMRfU^Z^TjMS'
GB[OrY_O%dňa.
Predávajúci:
=^Z^TjMS3
;XQ
'5XN[OKE^[mKXY_f
Z[SWf]Y[UK?O\]KB[OrY_?OXYKZ[SOa_S\UY


1
;;;
1
MestoPrešovZmluva o prevode vlastníctva bytu (d'alejvtextelen.zmluva")
VZOROVÝNÁVRHč.2
^aK]_Y[OXfZYNV"K^\]KXY_OXSKb.afUYXKČ.182/1993Zz.ovlastníctvebytovanebytových
priestorovvzneníneskoršíchprávnychpredpisov(d'alejlen"zákonovlastníctvebytov")av
súladesustanovením§588anasl.Občianskehozákonníkavzneníneskoršíchprávnych
predpisov
medzitýmitozmluvnýmistranami:
Predávajúci : 
Názov:
Sídlo:
Zastúpené:
IČO:
Bankovéspojenie:
Čísloúčtu:Mesto Prešov 
Hlavná 73, 080 01 Prešov 
Ing.AndreouTurčanovou,primátorkoumesta
327646
VÚB,a.s.,pobočkaPrešov
SK3802000000350000423572
VS:22018
#N"KVOTVOX"predávajúci") 
a
Kupujúci : 
Menoapriezvisko:
Rodnépriezvisko:
Dátumnarodenia:
Rodnéčíslo:
Bydlisko:
Občan:SR
#N
"
KVOTVOX'<M^Z^TjMS!$
I. Úvodné ustanovenia 
1.Zmluvnéstranyprehlasujú,ževzmysleplatnejaúčinnejlegislatívysúplnespósobilí
nadobúdaťprávaapovinnostistoutozmluvouspojené.
2.TátozmluvajevýsledkomobchodnejverejnejsúťažeČ.10/2019vyhlásenej
predávajúcimnapredajpredmetuzmluvyvdňoch25.7.2019až30.8.2019(d'alej
len"OVS").Návrhkupujúcehobolvyhodnotenýakonávrhprepredávajúceho
najvýhodnejšíabolprijatýschválenímuzneseniaMestskéhozastupitel'stvamesta
PrešovČ•.../2019zodňa...2019.


000 
ZmluvaOprevodevlastníctvabytu"C:7(d'alejvtextelen"zmluva")
MestoPrešovVZOROVÝNÁVRHč.2
ILPredmetzmluvy
1
.Predmetomzmluvyjeprevod:
a)bytuč.20ovýmere33m2,l-izb.,na6.poschodívchoduč.12bytovéhodomuso
súp.č.4837,stojacehonapozemkuparc.č.KNC9310/577,LVč.7695,k.Ú.
Prešov
,naUl.Prostějovskáč.12,
b)spoluvlastníckehopodielunaspoločnýchčastiachazariadeniachbytovéhodomu
sosúp.č.4837,LVč.7695,k.Ú.Prešov,ovel'kosti33/6680,
c)spoluvlastníckehopodielunazastavanompozemkuparc.č.KNC9310/577,
zasta
v
anáplochaanádvorieovýmere1096m2,LVČ.7807,k.Ú.Prešov,ovel'kosti
33/6680.
2.Kupujúcikupujenehnutel'nostiuvedenévčl.IIods.1tejtozmluvydosvojho
vý
lučnéhovlastníctva.
I
II.Popisarozlohabytu
1
.PrevádzanýbytČ.20na6.poschodíbytovéhodomusosúp.č.4837pozostávaz1
obytnejmiestnostiapríslušenstva.
2.Príslušenstvombytujekuchyňa,kúpel'ňa,WC,predsieň.
3.Súčasťoubytujejehovnútornévybavenieato:vodovodné,kanalizačné,teplonosné,
telefónne
,elektrickéaplynovéprípojkyokremtých,ktorésúurčenénaspoločné
užívanie
.
4.Celkovávýmerapodlahovejplochybytuje33m2.
IV.Určenieapopisspoločnýchčastí,spoločnýchzariadenidomuapríslušenstva
1.Svlastníctvombytujespojenéspoluvlastníctvospoločnýchčastí,spoločných
zariadenídomuapríslušenstvavzmyslečlánkuII,ods.1,písmob)tejtozmluvy.
2.Spoločnýmičasťamidomusú:základydomu,strecha,chodby,obvodovémúry,
priečelia,vchody,schodištiaapivnice.
3
.Spoločnýmizariadeniamidomusú:práčovne,sušiarne,kočikárne,žehliarne,
bleskozvody,komíny,vodovodné,kanalizačné,elektrické,telefónneaplynovésiete,
rozvodyústrednéhovykurovaniaadodávkyteplejvodyúžitkovej.SÚtoajzariadenia,
ktorésúumiestnenémimodomuaslúžiavýlučnetomutobytovémudomu.
4
.Predávajúcisbytomprevádzanakupujúcichspoluvlastníckypodielnaspoločných
č
astiachaspoločnýchzariadeniachdomu.Vel'kosťspoluvlastníckehopodieluna
spoločnýchčastiachaspoločnýchzariadeniachdomujeprekupujúcichvpodiele
59/4035
.
V.Technickýstavdomuabytu
1.Kupujúcivyhlasuje,žepreduzavretímtejtozmluvyboloboznámenýsostavombytu
adomu,stavjemudobreznámyabyt,vrátanespoluvlastníckehopodieluna


1
00. 
Zmluva O prevode vlastníctva bytu ~(ďalejvtextelen.zrnluva")MestoPrešovVZOROVÝNÁVRHČ.2
\ZYVYmX
k
MRmK\]SKMRK\ZYVYmXkMRaK[SKNOXSKMR%_]YW]Y\]K_OU^Z^TONY\_YTRY
_VK\]XhM]_K'
+'6`]Y_kNYW%_U]Y[YW\KL`]XKMRfNaK%LYVaK[KNOXkNY^uh_KXSK_[YU^*2/,'
VI. Úprava práv k pozemku 
Predávajúcispolusbytomprevádzanakupujúcehospoluvlastníckypodielovel'kosti
59/4035napozemkuvzmyslečlánkuII,ods.1,písmoc)tejtozmluvy.Alikvotný
podielkupujúcehonapozemkupredstavuje:5,41m.
VII. Kúpna cena 
1.Predávajúcipredávakupujúcemunehnutel'nostiuvedenévčlánkuII.tejtozmluvyza
dohodnutúkúpnucenu€(slovom:eur).
2
.Kupujúcivyššieuvedenénehnutel'nostizadohodnutúcenukupuje.
VIII. Platobné podmienky 
1.Kupujúcisazavazujeuhradit'predávajúcemukúpnucenudohodnutúvzmyslečlánku
VII.tejtozmluvyjednorazovo,atovsumezníženejosumuzábezpekyvovýške5.000
EUR,ktorúpredávajúcizložilakosút'ažiacivOVSaktorásazapočítanaúhradučasti
kúpnejceny.
2
.Kupujúcisazavazujeuhradit'predávajúcemusumušpecifikovanúvods.1tohto
článkuvlehotedo30dníodúčinnostitejtozmluvy,inakmápredávajúciprávo
odstúpiťodzmluvy,pričomúčinkyodstúpeniaodzmluvynastávajúdňomdoručenia
písomnéhooznámeniapredávajúcehoovyužitítohtoprávakupujúcemu,čímzmluva
zaniká.
3.Akkupujúcineuhradídohodnutúkúpnucenuvtermínepodl'aods.1tohtočlánku
apredávajúcinevyuzijeprávoodstúpit'odzmluvy,jekupujúcipovinný
predávajúcemuuhradit'zakaždýdeňomeškaniaúrokzomeškaniavovýškevzmysle
platnejaúčinnejlegislatívy.
4.Vprípadežekupujúcinedodržípodmienkyuvedenévtomtočlánku,jepovinný
zaplatit'predávajúcemuzmluvnúpokutuvovýške300EUR.
5.Kupujúcisazavazujeuhradit'nákladyspojenéprevodomnehnutel'nostit.j.náklady
spojenésvypracovanímznaleckéhoposudkuvovýške56,40Eurasprávnypoplatok
vovýške66Eurvlehoteuvedenejvbode2tohtočlánku.
IX Správa domu 
1.Predávajúcioboznámilkupujúceho,ženazákladezmluvyovýkonesprávysprávu
domuzabezpečujesprávca,ktorýmjespoločnosťSPRAVBYTKOMFORT,a.s.


0.0 
Zmluva O prevode vlastníctva bytu ~(d'alejvtextelen"zmluva")MestoPrešovVZOROVÝNÁVRHč.2
B[OrY_%\Y\hNVYWGYVQYQ[KN\Uf11%B[OrY_'
+'=^Z^TjMS_`RVK\^TO%uOZ[S\]^Z^TOUaWV^_OY_kUYXO\Z[f_`^_ONOXOT_YN\OU^*
]YR]YmVfXU^aWV^_`'
*'GaW`\VOb.YN\'+afUYXKY_VK\]XhM]_OL`]Y_TOZ[hVYRY^]OT]Y_`RVf\OXSO\Z[f_M^%uO
Z[ONf_KTjMSKUY_VK\]XhUZ[O_fNaKXgRYL`]^XOWfuSKNXOXONYZVK]U`XKjR[KNfMRaK
ZVXOXSK\ZYTOXg\^uh_KXhWL`]^KXK]_Y[LOPYXN^Z[O_fNaU`%jN[uL`KYZ[f_'
XOsohitnéustanovenia
1.Predávajúcivyhlasuje,ženaprevádzanombyte,naspoluvlastníckompodiele
spoločnýchčastíaspoločnýchzariadenídomuapozemkuneviaznužiadnedlhy,vecné
bremenáainéťarchy,okremzáložnéhoprávakbytu,vsúlades§15ods.1zákona
ovlastníctvebytov,ktorévznikázozákonavprospechostatnýchvlastníkovbytov
anebytovýchpriestorovvdomeapredkupnéhoprávapodl'apredchádzajúceho
odseku.
2
.Kupujúciberienavedomie,žesúčasnesvlastníctvombytuvznikákbytuzáložné
právovsúlades§15ods.1zákonaovlastníctvebytovvprospechostatných
vlastníkovbytovanebytovýchpriestorovvdome.
3
.Návrhnazačatiekonaniaopovolenívkladudokatastranehnutel'nostinaOkresný
úradvPrešove,katastrálnyodborpodávapredávajúci.Správnypoplatokvovýške
66EURspojenýspodanímnávrhunavkladvlastníckehoprávauhradíkupujúci
formoukolkovýchznámok.
XI.Nadohudnutievlastníctva
1.Kupujúcinadobudnúvlastníckeprávokbytuazároveňspoluvlastníckypodielk
spoločnýmčastiamaspoločnýmzariadeniambytovéhodomu,vrátane
spoluvlastníckehopodielukzastavanémupozemku,dňomvkladudokatastra
nehnutel'nostínaOkresnomúradevPrešove,katastrálnyodbor,nazákladenávrhu,
ktoréhopodaniezabezpečípredávajúciažpopreukázatel'nomuhradenídohodnutej
kúpnejceny.
2.Vprípade,žeOkresnýúradvPrešove,katastrálnyodborvkladnepovolí,zmluvné
stranysivrátiavzájomneposkytnutéplnenia.
XII.Záverečnéustanovenia
1
.Zmluvnéstranyspoločnevyhlasujú,žeichzmluvnávol'nosťniejeničímobmedzenáa
tátozmluvajeurobenávzákonompredpísanejforme.
+'IWV^_Xg\][KX`Z[ORVK\^Tj%uO]j]YaWV^_^^aK]_f[KTjNYL[Y_YV"XO%LOaKUOTUYV"_OU
]SO\XOKXf]VKU^KXSOaKXfZKNXOXO_kRYNXkMRZYNWSOXYUKXKaXKU\jRVK\^\MOVkW


1
000
1 
Zmluva O prevode vlastníctva bytu ~(d'alejvtext~let;"zmluva")MestoPrešovVZOROVYNAVRHČ.2
TOTYL\KRYWT^_VK\]XY[^mXOZYNZS\^Tj'
,'Ef]YaWV^_KXKNYLjNKZVK]XY\]"NxYWTOTZYNZS\^YLSN_YWKaWV^_XkWS\][KXKWS'
-
'IWV^_KTOZY_SXXOa_O[OTxY_KXY^aWV^_Y^KXKNYLjNKjmSXXY\]"NxYWXK\VON^TjMSW
ZYNXSTOTa_O[OTXOXSK_\jVKNO\Y_rOYLOMXOaf_KaXkWSZ[f_X`WSZ[ONZS\WS'
.'Ef]YaWV^_KWfr]`[S\][KX`%TO_`RY]Y_OXf_/_`RY]Y_OXSKMR%a]YRYN_O_`RY]Y_OXSK
aWV^_`\jZ[hVYRY^Xf_[R^XK_UVKN_VK\]XhMUORYZ[f_KXKAU[O\Xkj[KN_B[OrY_O%
UK]K\][f
V
X`YNLY[%K][S_`RY]Y_OXSKaWV^_`\SZYXOMRfZ[ONf_KTjMSKTONXY
_`RY]Y_OXSO\SZYXOMRfU^Z^TjMS'
GB[OrY_O%NxK'
Predávajúci: 
Kupujúci" 
Ing.AndreaTurčanová
primátorkaMestaPrešov?OXYKZ[SOa_S\UY

    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)