Oznámenie o dražbe: dňa 03. septembra 2019 o 13:00 hod., Podnikatel'ské centrum ul. Trieda SNP č. 37, 040 11 Košice, v miestnosti firemné centrum na 3. poschodí, priebeh dražby overí Notársky úrad JUDr. Jána Prazňáka, ul. Námestie slobody č. 1735, 066 01 Humenné.

Oznámenie o dražbe

01.08.2019 / Dražby

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                
o1.O~.i:j"Vyllesenédňa_
#
,'+'*
.&/%$
VlAM-dražobnáspoločnost's.r.o.
Oznámenieodražbe
VDS:45-14
/2
019
6UEjSFR_O3
D84<&HUEjSFR]VTSPSdRSVhV'U'S'%BUMIHEA=?,2%)-)**:SgMGI%
8c>3--*//.2*%[ET_VER]Y>FGLSHRSQUIKMVWUM>OUIVR^LSVaHX
:SgMGI8%>HHMIP3AUS%21836N,zastúpenáMgr.IgorůmHricíkom,
konatel
'
omspoločnosti.
=EYULSYEWIP$HUEjFZ36XgERfEUEH_RUSH'fEUEH_R%REU')/'**'*20)%FZWSQ<'@'fWIJ]RMOE2%
).->*;IYSdE%A@'
<MIVWSOSRERMEHUEjFZ3?SHRMOEWIP$VO^GIRWUXQXP'BUMIHEA=?d',0%)-)**:SgMGI%Y
QMIVWRSVWMJMUIQR^GIRWUXQRE,'TSVGLSH_%TUMIFILHUEjFZSYIU_
=SW]UVOZaUEH9C6U'9]RE?UE[e]OE%XP'=]QIVWMIVPSFSHZd'*0,.%
)//)*7XQIRR^'
6]WXQOSRERMEHUEjFZ3),'VITWIQFUE+)*2
cEVOSRERMEHUEjFZ3**',)'LSH
6UEjFE3TUY]HUEjFE
?UIHQIWHUEjFZ3
&TEUGIPEUIKMVWUE"5":=,),(.*&SUR]T`HESYbQIUI/1/Q2
zapísanávkatastrinehnutel'nostinaLVč.962,prek.ú.Šalgovík,obec:Prešov,okres:Prešov,
OkresnýúradPrešov,Katastrálnyodbor
>TMVVWEYXTUIHQIWXHUEjFZ3
&XYEjXNIVEVNIHRSWOSYSXLSHRSWSXTS[IQOXTUISFIG?UIgSYYEOS/)#[LSHRSWZGIRZTS[IQOX
TUIOUENVO^QIVWS?UIgSY%OIH$jIVENIHR]SNINQIVWVOadEVhfEPKSY_O'
>TMVTUIHQIWXHUEjFZ
&>GIeSYERbTS[IQSONIXUdIRbRE[]VWEYFXJSUQSXmv.Územnýmplánomobcejemožnévytvoriť
tietopozemkyzastavebné,ktorévčaseobhliadkyeštebolibezfyzickéhovytýčeniaabez
pripravenýchinžinierskychrozvod.Nakol'kotietopozemkybudúvyužívanéakostavebnépozemky
u
v
a
ž
ujemsnimiakosozastavanýmiplochamiajked'vkatastrálnychúdajochsúvedenéakoorné
pódy,Akoredukujúcifaktorjevysokénapatie,ktoréprechádzanadpozemkamianemožnosť
napojenianazemnýplynakanalizáciu.


Jednásaoatraktívnulokalitusnovouindividuálnoubytovouvýstavbou,čosazohl'adňujevcene
pozemku
.
Par
ce
l
a
6UXLTS[IQOXATSPX
v
ý
m
e
r
a[m~lSpoluvlastníckyv'.[']podielymeram-
3
0
3/5
1 ornápóda/1/'))*(*/1/'))
Právaazávazkyviaznucena
predmetedražby:
ČA
S
tB.·VLASTNíCIAlNÉoPRÁVNENÉOSOBY
Pozn
á
mka
L265;
3
64591LX^*`)W%KWZ'+*.TXbZ%&\G%[%+[Z`(*-X&QXZLZ'fX,*%,-&%*U'YZX['+[\
YZXW\Z`[XZ
%YZX[UZX^TX&*\[U\XYX,X('*a,W(%&\,X,W(%&X,X)WX*%*a"25<9<564572N2
649
3
59
L77=3645<2K^*`)'*a'X^%d%[a,cW0?*\^`(Xh*.TXYZ`,%"E@I2&Z%hXQ*`+YX(Xd*X+g
+
!
Z
!
X
!
1AZ*'*+W`<4148455GXfaR'1EBK>885::9=51^X&/%4:!4=!645<1*%Y%ZR'(-BGJ
747
3
89
1
747
3
8:
1
747
3
8=
17473951747398,YX&U'('535,(%+[*aW%YX&A512da+(X^)'*-
654
3
645<LX^*`)W%
c
s
stC:ŤARCHY
Por.
č
.
:
ZmluvaozriadenízáložnéhoprávapreDušanŠaradínr.ŠaradinM.R.Štefánika9,25401Levočanapar.CKN
303
/
45
,
303
/
46
,
303
/
49
,
303
/
51
,
303
/
54
,podfazmluvyV·1508/2013-45/2013
Z6354/2015-exekučnýpríkaznazriad.exekuč.zálež.právaEX3862/15-27napar.CKN
303
/
45
,
303
/
46
,
303
/
49
,
303
/
51
,
303
/
54-s.e.JUDr.AnettaDemešová,1.mája1053,35201Vráble-782/15
Z1709/2016-ExekučnýprikazEX37/16zriadenimexekučnéhozáložnéhopráva,od:SúdnyexekútorJUDr.
Pete
rMolnár,Kupeckého29,04001Košice,naparc.CKN303/45,303/46.303/49,303/51,303/54.zodňa
2
1
.
3
.
2016
.-69/16
fnéúdaje:
Bezzápisu.
Pozn
á
mka
:
Bezzápisu.
Spósobstanoveniacenypredmetudražby:Hodnotapredmetudražbybolazistenápodl'aznaleckého
posudkuč.108/2019vypracovalIng.DionýzDobos,znalecvodboreStavebníctvo,odvetvie:
oceňovanienehnutel'nostízapísanývzozname,tlmočníkovaprekladatel'ovvedenomMSSRpod
číslom910563.Dátumvypracovaniaznaleckéhoposudkudňa08.07.2019.Všeobecnácenaodhadu
23.800,00.-eur.
=ENRMjgMITSHERMI3+,'1))%))'&IXU%
<MRMQ]PRITUMLSHIRMI3*')))%))IXU
6UEjSFR][]FI[TIOE3,')))%))IXU
AT`VSF[PSjIRMEHUEjSFRIN[]FI[TIOZ3*'FI[LSWSYSVWRbTUIYSHREadIWHUEjSFR_OEd_VPS8k4=3
A:1,)2)))))))).).*21+2/0
+'YLSWSYSVWM%YIXU]GL%HSTSOPEHRIYV_HPIHUEjSFR_OE
EPIFSYQMIVWIWUYERMEHUEjFZ
,
'FEROSY][]UXOE
-
'RSW]UVOEaVGLSYE
6UEjSFRa[]FI[TIOXRMINIQSjR^[PSjMhTPEWSFRSXOEUWSXEERMgIOSQ


Dokladpreukazujúcizloženiedražobnejzábezpeky:
1.Originálpríkazunaúhradupeňažnýchprostriedkovvovýškedražobnejzábezpeky.Účastníkbude
pripustenýkdražbeakdootvoreniadražbybudedražobnázábezpekapripísanánaúčetdražobníka.
2.Hotovosťvovýškedražobnejzábezpeky
3.0riginálalebooverenákópiapreukazujúcavystaveniebankovejzáruky
4.Originálalebooverenákópiadokladupreukazujúcehonotárskuúschovu
Lehotanazloženiedražobnejzábezpeky:dootvoreniadražby
Vráteniedražobnejzábezpeky:Dražobníkbezzbytočnéhoodkladuposkončenídražbyvráti
dražobnúzábezpekuúčastníkovidražbyktorýpredmetdražbynevydražil,prípadnezabezpečíjej
vydanieznotárskejúschovy.Akdošlokzloženiudražobnejzábezpekyformoubankovejzáruky
dražobníkbezzbytočnéhoodkladuvrátilistinupreukazujúcuvydaniebankovejzárukyúčastníkovi
dražbyktorýlistinupredložil,najneskórvšakdo5dníodupusteniadražbyaleboskončeniadražby.
AToVSFúhradycenydosiahnutejvydražením:Vydražitel'jepovinnýzaplatit'cenudosiahnutú
vydraženímvhotovostidopokladnevsídledražobníkaalebobezhotovostnýmprevodomnaúčet
dražobníkač.ú.:IBANSK8309000000005051982967vedenývSLSPa.s.svariabilnýmsymbolom
452019atodo15dníododňaskončeniadražbyvprípade,žesumavydraženímpresiahlasumu
6.640,00.-eur.Aktátosuma6.640,00.-eurneboladražboupresiahnutájepovinnývydražitel'tútosumu
vyplatiťbezodkladne.
Obhliadkypredmetudražby:Obhliadka1:dňa22augusta2019o09.30.hod.
Obhliadka2:dňa23.augusta2019o11.30.hod.
Organizačnéopatrenia:Záujemcoviaoohliadkusaohlásiavopredaspoňjedendeňpredkonaním
ohliadkypodohodesdražobníkom.Bližšieinformácienatelefónnomčísle0907337779.
Notár,ktorýosvedčípriebehdražbynotárskouzápisnicou:NotárskyúradJUDr.JánaPrazňáka,
ul
. Námestieslobodyč.1735,06601Humenné.
Nadobudnutievlastníckehoprávakpredmetudražby:Akvydražitel'zaplatícenudosiahnutú
vydraženímvustanovenejlehote,prechádzananehovlastníckeprávodňomudeleniapríklepu.
Dražobníkvydábezzbytočnéhoodkladuponadobudnutívlastníckehoaleboinéhopráva
vydražitel
'
ovipotvrdenieovydraženípredmetudražbyavprípadoch,vktorýchsaopriebehudražby
spisujenotárskazápisnicavydádražobníkvydražitel'ovidvevyhotoveniaosvedčenéhoodpisu
notárskejzápisnice.
Podmienkyodovzdaniapredmetudražby:
1
.Ponadobudnutívlastníckehoprávaaleboinéhoprávakpredmetudražbyodovzdádražobník
bezzbytočnéhoodkladuvydražitel'ovipredmetdražbyalistiny,ktoréosvedčujúvlastníckeprávo
asúnevyhnutnénanakladaniespredmetomdražbyaleboosvedčujúinéprávavydražitel'a
kpredmetudražbyavydražitel'prevzatiepredmetudražbypísomnepotvrdí.
+'4OMHISRILRXWIP$RSVW$%TSHRMOEPIFSNILSdEVW$%TUIHGL]H[ENaGMYPEVWR_ONITSYMRRbSHSY[HEh
TUIHQIWHUEjFZRE[]OPEHITUIHPSjIRMESVYIHdIR^LSSHTMVXRSW]UVOIN[]TMVRMGIEHSPSjIRME
WSWSjRSVWMYZHUEjMWIP$EFI[[FZWSdRbGLTUMIW$ELSY'6UEjSFR_ONITSYMRRbREQMIVWIVT_VEh[]TMVRMGX


oodovzdanípredmetudražby.Zápisnicuoodovzdanípredmetudražbypodpíšepredchádzajúci
vlastníkpredmetudražby,vydražitel'adražobník.Jednovyhotoveniezápisnicedostane
predchádzajúcivlastníkadvevyhotoveniadostanevydražitel'.Akniektoráosobaodmietne
zápisnicupodpísat'alebojuprevziat',tátoskutočnost'savyznačívzápisniciazápisnicasa
považujezaodovzdanúajtejtoosobe.
,'DgIWOZR]OPEHZVTSNIR^VSHSY[HER_QETUIY[EW_QTUIHQIWXHUEjFZRIVMIYZHUEjMWIP$'B]WS
TSYMRRSVW
$VERIY[W$ELXNIRER]OPEHZ%OWSU^FZMR]dRIY[RMOPM%EOMGLVYSNSXYMRSXVT`VSFMP
TUIHGL]H[ENaGMYPEVWR_O%QENMWIP$EPIFSHUEjSFR_OEPIFSEOMQWMIWSR]OPEHZY[RMOPMR]LSHSX%OWSU]
MGLTSVWMLPE'
-'>VSFETSYMRR]YZHEW$TUIHQIWHUEjFZ[SHTSYIH]YZHUEjMWIP$SYM[EgOSHXVT`VSFIRaSQIgOER_Q
VSHSY[HER_QTUIHQIWXHUEjFZ'
Poučenie:
1.Vprípade,akboliporušenéustanoveniazákonaodobrovol'nýchdražbách,móžeosoba,ktorá
tvrdí
,žetýmboladotknutánasvojichprávach,požiadat'súd,abyurčilneplatnost'dražby.
Právodomáhat'saurčenianeplatnostidražbyzaniká,aksaneuplatnídotrochmesiacovodo
dňapríklepu,akdóvodyneplatnostidražbysúvisiasospáchanímtrestnéhočinuazároveňide
odražbudomualebobytu,vktorommápredchádzajúcivlastníkpredmetudražbyvčase
príklepuhlásenýtrvalýpobytpodl'azákonač.253/1998Z.z.ohlásenípobytuobčanov
Slovenskejrepublikyaregistriobyvatel'ovSlovenskejrepublikyvznenízákonač.454/2004
Z
.
z.,vtomtoprípadejemožnédomáhat'saneplatnostidražbyajpouplynutítejtolehoty.V
prípadespoločnejdražbybudeneplatnálentáčast'dražby,ktorejsatakýtorozsudoktýka.
+'>VSFE%OWSU]TSHEPEREVaHIjEPSFXTSHP$EFSHX*T_VQIRE[WSLWSS[R]QIRMESHUEjFI%NI
TSYMRR]S[R]QMW$TU_VPXgRINVTU]YIOEWEVWUERILRXWIP$RSVW_[EdEWMIVaHRILSOSRERME'
,
'\dEVWR_OSQVaHRILSOSRERMESRITPEWRSVW$HUEjFZTSHP$EFSHX*T_VQIRE[WSLWSS[R]QIRME
SHUEjFIVaREYULSYEWIP$HUEjFZ%HUEjSFR_O%YZHUEjMWIP$%TUIHGL]H[ENaGMYPEVWR_OEHSWORXW]
SVSFETSHP$EFSHX+T_VQIRE[WSLWSS[R]QIRMESHUEjFI'
-'4OVaHXUd_HUEjFX[ERITPEWRa%adMROZTU_OPITX[ERMOENaOXHeXTU_OPITX'
5.Neplatnosťdražbyniejemožnévysloviťzdóvoduoneskorenéhozačatiadražby,akbolo
príčinouoneskorenéhozačatiadražbykonanieinejdražbytýmistýmdražobníkomnatom
istommiestealeboakneumožnilvlastníkpredmetudražby,akoajosoba,ktorámákpredmetu
dražbyinéakovlastníckeprávo,vykonat'riadnuobhliadkupredmetudražby.
nEHUEjSFR_OE3nEREYULSYEWIP$E3
D:SgMGMEGLHeENaPE+)*2D;IYSdMHeENaPE+)*2
D84<&HUEjSFR]VTSPSdRSVW$V'U'S
<KU'8KSU7UMG_O%OSREWIP$VTSPSdRSVWM6XgERŠaradín

    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)