Oznámenie o dražbe: dňa 03. septembra 2019 o 10.00. hod., Podnikatel'ské centrum ul. Trieda SNP č. 37, 040 11 Košice, v miestnosti firemné centrum na 3. poschodí., priebeh dražby overí Notársky úrad JUDr. Jána Prazňáka, ul. Námestie slobody č. 1735, 066 01 Humenné.

Oznámenie o dražbe

02.08.2019 / Dražby

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                
az.08.irJVyveseneana_
#,'+'*.&(/%$
VlAM-dražobnáspoločnosťs.r.o.
Oznámenieodražbe
VDS:78-14/2018
5SChQDP]M2
B73;%FSChQDP[TRQNQbPQTU#T&S&Q&$ASKGFC@<>+1$(,())9QfKEG$
7a=2,,)..-1)$YCR]TCP[W=DEJQFPQOSGIKTUSK=MSGTP\JQT_FV
9QfKEG7$=FFKGN2@SQ$21836N,zastúpenáMgr.IgorůmHricíkom,
konatel'omspoločnosti.
<CWSJQWCUGN#FSChDX25VfCPeCSCF]PSQF&eCSCF]P$PCS&(.&))&)1/($DXUgO;&?&eUGH[PKMC1$
(-,=):GWQbC$@?&
;KGTUQMQPCPKCFSChDX2>QFPKMCUGN#TM\EGPUSVOVN&ASKGFC@<>b&+/$(,())9QfKEG$W
OKGTUPQTUKHKSGOP\EGPUSVOPC+&RQTEJQF]&$RSKGDGJFSChDXQWGS]
<QU[STMX_SCFO5S&8[PC>SCYd[MC$VN&<[OGTUKGTNQDQFXb&)/+-$
(..()6VOGPP\&
5[UVOMQPCPKCFSChDX2(+&TGRUGODSC*()1
aCTMQPCPKCFSChDX2)(&((&JQF
5SChDC2RSW[FSChDC
>SGFOGUFSChDX2
%RCSEGNCSGIKTUSC!4!9<+(+',-%QSP[R^FCQW`OGSG.1+O2
zapísanávkatastrinehnutel'nostinaLVč.962,prek.ú.Šalgovík,obec:Prešov,okres:Prešov,
OkresnýúradPrešov,Katastrálnyodbor
=RKTTUCWVRSGFOGUVFSChDX2
%VWChVLGTCLGFPQUMQWQVJQFPQUQVRQYGOMVRSGQDGE>SGfQWWCMQ.("YJQFPQUXEGPXRQYGOMVRSG
MSCLTM\OGTUQ>SGfQW$MGF#hGTCLGFP[QLGLOGTUTM_bCTU#eCNIQW]M&
=RKTRSGFOGUVFSChDX
%QEGdQWCP`RQYGOQMLGVSbGP`PCY[TUCWDVHQSOQVmv.Územnýmplánomobcejemožnévytvorit'
tietopozemkyzastavebné,ktorévčaseobhliadkyeštebolibezfyzickéhovytýčeniaabez
pripravenýchinžinierskychrozvod.Nakol'kotietopozemkybudúvyužívanéakostavebnépozemky
uvažujemsnimiakosozastavanýmiplochamiajkeďvkatastrálnychúdajochsúvedenéakoorné
pódy.Akoredukujúcifaktorjevysokénapatie,ktoréprechádzanadpozemkamianemožnost'
napojenianazemnýplynakanalizáciu.


Jednásaoatraktívnulokalitusnovouindividuálnoubytovouvýstavbou,čosazohl'adňujevcene
pozemku
.
I
P
a
r
ce
l
a
Druhpozemku@RQNV
p`O
GS
CoOnq@RQNVWNCTUP]EMXB#o#qRQFKGNXOGSCO%
303
/
45
orn
ápěda693,00)').1+$((
Právaazávazkyviaznucena
predmetedražby:
ČA
S
ŤB
:VLASTNÍCIAINÉOPRÁVNENÉOSOBY
Poznámka>%*)/'*()-$>QYP[OMC=MSGTP\JQ_SCFV9CUCTUS[NPXQFDQS>SGfQWPCWXFCPKGRSQUGTUVRSQMVS[UQSCRSQUKSQYJQFPVUKVQRQWQNGP]WMNCFVWQWMNCFQWQOMQPCP]B%)0-0'*()+%@%*(-')-
>++1'*()0%=YP[OGPKGQYCbCU]W`MQPVY[NQhP\JQRS[WCBN3;%FSChQDP[TRQNQbPQTU!T&S&Q&$jSPGPTM[0($(,())9QfKEG$7a=2,,)..-1)$YQFdC(.&(1&*()0$PCRCSEGNX49<+(+',-$+(+',.$+(+',1i+(+'-)$+(+'-,WRQFKGNG)')WNCTUP]MCRQFj)$%b]TNQYOGPX*)('*()0>QYP[OMC
ČA
S
Ť
C
:ŤARCHY
Por
.
č
.:
1ZmluvaozriadenízáložnéhoprávapreDušanŠaradínr.ŠaradinM.R.Štefánika9,25401Levočanapar.CKN303/45,303/46,303/49.303/51,303/54,podřazmluvyV-1508/2013-45/20131Z6354/2015-exekučnýpríkaznazriad.exekuč.zálož.právaEX3862/15-27napar.CKN303/45,303/46,303/49,303/51,303/54-s.e.JUDr.AnettaDemešová,1.mája1053,35201Vráble-782/15Z1709/2016-ExekučnýprikazEX37/16zriadenímexekučnéhozáložnéhopráva,od:SúdnyexekútorJUDr.PeterMolnár.Kupeckého29,04001Košice,naparc.CKN303/45,303/46,303/49,303/51,303/54,zodňa21.3.2016,-69/16
Inéúdaje:
Bezzápisu.
P
o
známka
:
Bezzápisu.
Spósobstanoveniacenypredmetudražby:Hodnotapredmetudražbybolazistenápodl'aznaleckého
posudkuč.105/2019vypracovalIng.DionýzDobos,znalecvodboreStavebníctvo,odvetvie:
oceňovanienehnutel'nostízapísanývzozname,tlmočníkovaprekladatel'ovvedenomMSSRpod
číslom910563.Dátumvypracovaniaznaleckéhoposudkudňa08.07.2019.Všeobecnácenaodhadu
24
.
1OO,OO.-eur.
<CLPKhfKGRQFCPKG2*,&)(($((&%GVS$
;KPKO[NPGRSKJQFGPKG2)&((($((GVS
5SChQDP[Y[DGYRGMC2+&((($((GVS
@R^TQDYNQhGPKCFSChQDPGLY[DGYRGMX2)&DGYJQUQWQTUP`RSGWQFPC_bGUFSChQDP]MCb]TNQ7j3<2
@90+(1((((((((-(-)10*1./
*
&WJQUQWQTUK$WGVS[EJ$FQRQMNCFPGWT]FNGFSChQDP]MC
CNGDQWOKGTUGUSWCPKCFSChDX
+
&DCPMQW[Y[SVMC
,
&PQU[STMC_TEJQWC
5SChQDP_Y[DGYRGMVPKGLGOQhP\YNQhKuRNCUQDPQVMCSUQVCCPKfGMQO


Dokladpreukazujúcizloženiedražobnejzábezpeky:
I
.Originálpríkazunaúhradupeňažnýchprostriedkovvovýškedražobnejzábezpeky.Účastníkbude
pripustenýkdražbeakdootvoreniadražbybudedražobnázábezpekapripísanánaúčetdražobníka.
2.Hotovost'vovýškedražobnejzábezpeky
3
.0riginálalebooverenákópiapreukazujúcavystaveniebankovejzáruky
4
.Originálalebooverenákópiadokladupreukazujúcehonotárskuúschovu
Lehotanazloženiedražobnejzábezpeky:dootvoreniadražby
Vráteniedražobnejzábezpeky:Dražobníkbezzbytočnéhoodkladuposkončenídražbyvráti
dražobnúzábezpekuúčastníkovidražbyktorýpredmetdražbynevydražil,prípadnezabezpečíjej
vydanieznotárskejúschovy.Akdošlokzloženiudražobnejzábezpekyformoubankovejzáruky
dra
ž
obníkbezzbytočnéhoodkladuvrátilistinupreukazujúcuvydaniebankovejzárukyúčastníkovi
dražbyktorýlistinupredložil,najneskórvšakdo5dníodupusteniadražbyaleboskončeniadražby.
Spěsobúhradycenydosiahnutejvydražením:Vydražitel'jepovinnýzaplatit'cenudosiahnutú
vydraženímvhotovostidopokladnevsídledražobníkaalebobezhotovostnýmprevodomnaúčet
dražobníkač.ú.:illANSK8309000000005051982967vedenývSLSPa.s.svariabilnýmsymbolom
782018atodo15dníododňaskončeniadražbyvprípade,žesumavydraženímpresiahlasumu
6.640
,
00.-eur.Aktátosuma6.640,00.-eurneboladražboupresiahnutájepovinnývydražitel'tútosumu
vyplatit
'bezodkladne.
Obhliadkypredmetudražby:Obhliadka1:dňa22.augusta2019o09.00.hod.
Obhliadka2:dňa23.augusta2019o11.00.hod.
Organizačnéopatrenia:Záujemcoviaoohliadkusaohlásiavopredaspoňjedendeňpredkonaním
ohliadkypodohodesdražobníkom.Bližšieinformácienatelefónnomčísle0907337779.
Notár,ktorýosvedčípriebehdražbynotárskouzápisnicou:NotárskyúradJUDr.JánaPrazňáka,
ul.Námestieslobodyč.1735,06601Humenné.
Nadobudnutievlastníckehoprávakpredmetudražby:Akvydražitel'zaplatícenudosiahnutú
vy
draženímvustanovenejlehote,prechádzananehovlastníckeprávodňomudeleniapríklepu.
Dražobníkvydábezzbytočnéhoodkladuponadobudnutívlastníckehoaleboinéhopráva
vydražitel
'
ovipotvrdenieovydraženípredmetudražbyavprípadoch,vktorýchsaopriebehudražby
spisujenotárskazápisnicavydádražobníkvydražitel'ovidvevyhotoveniaosvedčenéhoodpisu
notárskejzápisnice.
Podmienkyodovzdaniapredmetudražby:
I.Ponadobudnutívlastníckehoprávaaleboinéhoprávakpredmetudražbyodovzdádražobník
bezzbytočnéhoodkladuvydražitel'ovipredmetdražbyalistiny,ktoréosvedčujúvlastníckeprávo
asúnevyhnutnénanakladaniespredmetomdražbyaleboosvedčujúinéprávavydražitel'a
kpredmetudražbyavydražitel'prevzatiepredmetudražbypísomnepotvrdí.
*&3MKFGQPGJPVUGN#PQTU#$RQFPKMCNGDQLGJQbCTu$RSGFEJ[FYCL_EKWNCTUP]MLGRQWKPP`QFQWYFCU#
RSGFOGUFSChDXPCY[MNCFGRSGFNQhGPKCQTWGFbGP\JQQFRKTVPQU[STMGLY[RKTPKEGCFQNQhGPKC
UQUQhPQTUKWXFSChKUGN#CDGYYDXUQbP`EJRSKGU#CJQW&5SChQDP]MLGRQWKPP`PCOKGTUGTR]TCU#Y[RKTPKEV


oodovzdanípredmetudražby.Zápisnicuoodovzdanípredmetudražbypodpíšepredchádzajúci
vlastníkpredmetudražby,vydražitel'adražobník.Jednovyhotoveniezápisnicedostane
predchádzajúc
ivlastníkadvevyhotoveniadostanevydražitel'.Akniektoráosobaodmietne
zápisnicupodpísat'alebojuprevziat',tátoskutočnost'savyznačívzápisniciazápisnicasa
považujezaodovzdanúajtejtoosobe.
+
&BfGUMXP[MNCFXTRQLGP\TQFQWYFCP]OCRSGWYCU]ORSGFOGUVFSChDXPGTKGWXFSChKUGN#&A[UQ
RQW
K
PPQTU
#TCPGWYuCJVLGPCP[MNCFX$MUQS\DXKP[bPGWYPKMNK$CMKEJTWQLQVWKPQVTR^TQDKN
RSGFEJ[FYCL_EKWNCTUP]M$OCLKUGN#CNGDQFSChQDP]MCNGDQCMKOUKGUQP[MNCFXWYPKMNKP[JQFQV$MUQS[
KEJRQTUKJNC&
,
&=TQDCRQWKPP[WXFCU#RSGFOGUFSChDXYQFRQWGF[WXFSChKUGN#QWKYCfMQFVspósobenúomeškaním
sodovzdanímpredmetudražby.
Poučenie:
1.Vprípade,akboliporušenéustanoveniazákonaodobrovol'nýchdražbách,můžeosoba,ktorá
tvrdí
,žetýmboladotknutánasvojichprávach,požiadat'súd,abyurčilneplatnost'dražby.
Prá
v
odomáhat'saurčenianeplatnostidražbyzaniká,aksaneuplatnídotrochmesiacovodo
dňapríklepu,akdůvodyneplatnostidražbysúvisiasospáchanímtrestnéhočinuazároveňide
odražbudomualebobytu,vktorommápredchádzajúcivlastníkpredmetudražbyvčase
príkle
p
uhlásenýtrvalýpobytpodl'azákonaČ.253/1998Z.z.ohlásenípobytuobčanov
Slo
v
e
n
s
k
e
jrepublikyaregistriobyvatel'ovSlovenskejrepublikyvznenízákonaČ.454/2004
Z.z.
,vtomtoprípadejemožnédomáhat'saneplatnostidražbyajpouplynutítejtolehoty.V
prí
p
adespoločnejdražbybudeneplatnálentáčasťdražby,ktorejsatakýtorozsudoktýka.
*&=TQDC$MUQS[RQFCNCPCT_FGhCNQDVRQFN#CDQFV)R]TOGPCYUQJUQQYP[OGPKCQFSChDG$LG
RQ
W
KPP[QYP[OKU#RS]TNVfPGLTRS[WGMCUCTUSCPGJPVUGN#PQTU]YCbCUKGT_FPGJQMQPCPKC&
+
&ZbCTUP]MQOT_FPGJQMQPCPKCQPGRNCUPQTU#FSChDXRQFN#CDQFV1písmenaztohtooznámenia
odražbesúnavrhovatel'dražby,dražobník,vydražitel',predchádzajúcivlastníkadotknutá
osobapodl'abodu2písmenaztohtooznámeniaodražbe.
,
&3MT_FVSb]FSChDVYCneplatnú,účinkypríklepuzanikajúkudňupríklepu.
-
&<GRNCUPQTU#FSChDXPKGLGOQhP\WXTNQWKU#YFgWQFVQPGTMQSGP\JQYCbCUKCFSChDX$CMDQNQ
RS]bKPQVQPGTMQSGP\JQYCbCUKCFSChDXMQPCPKGKPGLFSChDXU`OKTU`OFSChQDP]MQOPCUQO
KTUQOOKGTUGCNGDQCMPGVOQhPKNWNCTUP]MRSGFOGUVFSChDX$CMQCLQTQDC$MUQS[O[MRSGFOGUV
FSChDXKP\CMQWNCTUP]EMGRS[WQ$WXMQPCU#SKCFPVQDJNKCFMVRSGFOGUVFSChDX&
nCFSChQDP]MC2nCPCWSJQWCUGN#C2
B9QfKEKCEJFdC&*&v#NC*()1B:GWQbKFdC&n&)&L_NC*()1
..
.
.
.
.~/""'".
Mgr.IgorHricík,konatel'spoločnosti5VfCPeCSCF]P
~\'I...otJ"\f-dra-f:-.J.:n,á§1;QIočn~.1;:.::ť:~.r.o,
S
i
di
;
:
.
:~':':;~i~~~!f}:~.~~~~:~~1;.1:}~~;ice
;.:~,...:'/'.:~:..~!
Oh~;'.:\:','.,';''':.,.:~:5,,-vi.č.:2í83óN1


Podl
'
aosvedčovacejknihyč.42tútolistinupodpísal/a:
5VfCPeCSCF]PSQFP\b]TNQ2701106/9296, bytom:Levoča,
UlicaMilanaRastislavaŠtefánika1377/9,čísloOP:HV249092.
T
otoosvedčeniejezapisanévosvedčovacejknihepodporadovýmčíslom:3931-3950.
VSpišskejNovejVsi,dňa:29.07.2019
>QFRKTQTWGFbKNC2jE&8CPC:QXQW[
p
"{'.
V
f    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)