Oznámenie o dražbe: dňa 03. septembra 2019 o 10.45. hod., Podnikatel'ské centrum ul. Trieda SNP č. 37, 040 11 Košice, v miestnosti firemné centrum na 3. poschodí, priebeh dražby overí Notársky úrad JUDr. Jána Prazňáka, ul. Námestie slobody č. 1735, 066 01 Humenné.

Oznámenie o dražbe

02.08.2019 / Dražby

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                
n208.,.,.,lio,li.
Vyvesenédňa_
Zvesenp.dňa_
VlAM-dražobnáspoločnost's.r.o.
OznámenieOdražbe
VDS:44-14/2019
5TDiREQ^N2
C73;%GTDiREQ\USRORcQRUgU&T&R&$ATLHGD@<>+1$(,())9RfLFH$
7b=2,,)..-1)$ZDS^UDQ\X=EFKRGQRPTHJLUVTL=NTHUQ]KRU`GW
9RfLFH7$=GGLHO2@TR$21836N,zastúpenáMgr.IgoromHricíkom,
konatel'omspoločnosti.
<DXTKRXDVHO#GTDiEY25WfDQeDTDG^QTRG&eDTDG^Q$QDT&(.&))&)1/($EYVRP;&?&eVHI\QLND1$
(-,=):HXRcD$@?&
;LHUVRNRQDQLDGTDiEY2>RGQLNDVHO#UN]FHQVTWPWO&ATLHGD@<>Č.37,04011Košice,v
miestnostifiremnécentrumna3.poschodí,priebehdražbyoverí
NotárskyúradJUDr.JánaPrazňáka,ul.NámestieslobodyČ.1735,
06601Humenné.
5\VWPNRQDQLDGTDiEY2(+&UHSVHPETD*()1
bDUNRQDQLDGTDiEY2)(&,-&KRG
5TDiED2
ST
X
\GTDiED
>THGPHVGTDiEY2
%SDTFHODTHJLUVTD!4!9<+(+'-,%RTQ\S_GDRXaPHTH.0/P2
zapísanávkatastrinehnutel'nostinaLVČ.962,prek.ú.Šalgovík,obec:Prešov,okres:Prešov,
Okresn
ýúradPrešov,Katastrálnyodbor
=SLUUVDXWSTHGPHVWGTDiEY2
%WXDiWMHUDUMHGQRVNRXRWKRGQRVRWSRZHPNWSTHREHF>THfRXXDNR.("ZKRGQRVYFHQYSRZHPNW
STHNTDMUN]PHUVR>THfRX$NHG#iHUDMHGQ\RMHMPHUVUN`cDUgeDOJRX^N&
=SLUSTHGPHVWGTDiEY
%=FHdRXDQaSRZHPRNMHWTcHQaQDZ\UVDXEWIRTPRWmv.Územnýmplánomobcejemožnévytvoriť
tietopozemkyzastavebné,ktorévčaseobhliadkyeštebolibezfyzickéhovytýčeniaabez
pripravenýchinžinierskychrozvod.Nakol'kotietopozemkybudúvyužívanéakostavebnépozemky
uvažujemsnimiakosozastavanýmiplochamiajked'vkatastrálnychúdajochsúvedenéakoorné
půdy.Akoredukujúcifaktorjevysokénapatie,ktoréprechádzanadpozemkamianemožnosť
napojenianazemnýplynakanalizáciu.


Jednásaoatraktívnulokalitusnovouindividuálnoubytovouvýstavbou,čozohl'adňujemvcene
pozemku
.
P
ar
cela
5T
WKSRZHPNW@SROW
v
ý
mer
a[m2]Spoluvlastníckyv'['Jpodielymeram-
3
0
3
/
54 
o
r
n
ápóda687,00)').0/$((
P
rávaazávazkyviaznucena
predmetedražby:
Č
A
S
ŤB:VLASTNíCIAINÉOPRÁ,VNENÉOSOBY
Poznámka
P-217
/
2015
,PoznámkaOkresnéhoúraduKalaslrálnyodborPrešovnavydanieprotestuprokurátoraprotirozhodnutiuopovolenívkladuvovkladovomkonaníV-1858/2013-S-205/15
P339/2018-OznámenieozačativýkonuzáložnéhoprávaVIAM-dražobnáspoločnosťs.r.o.,Brnenská80,04011Košice,IČO:44166591,zodňa06.09.2018,naparcelyCKN
303
/
45
,
303
/
46
,
303
/
49
,
303
/
5
1
,
30
3
/
54vpodíele1/1vlastníkapod81,-čislozmeny
2
1
0
/
2018>RZQ\PND
Č
A
SŤC:ÍARCHY
Por
.
č
.
:
Z
m
luvaozriadenizáložnéhoprávapreDušanŠaradinr.ŠaradínM.R.Štefimika9,25401Levočanapar.CKN303/45,303/46,303/49,303/51,303/54,podřazmluvyV-1508/2013-45/2013
Z6354/2015-exekučnýpríkaznazriad.exekuč.zálož.právaEX3862/15-27napar.CKN303/45,303/46,303/49,303/51,303/54-s.e.JUDr.AnellaDemešová,Lmája1053,35201Vráble-782/15Z1709/2016-ExekučnýprikazEX37/16zriadenimexekučnéhozáložnéhopráva,od:SúdnyexekúlorJUDr.PeterMolniu,Kupeckého29,04001Košíce,naparc.CKN303/45,303/46.303/49,303/51,303/54,zodňa21.3.2016,-69/16
'n
éúdaje:
Bezzápisu.
Poznámka:
Bezzápisu.
Spós
o
bstanoveniacenypredmetudražby:Hodnotapredmetudražbybolazistenápodl'aznaleckého
posudkuč.109/2019vypracovalIng.DionýzDobos,znalecvodboreStavebníctvo,odvetvie:
oceňovanienehnutel'nostízapísanývzozname,tlmočníkovaprekladatel'ovvedenomMSSRpod
číslom910563.Dátumvypracovaniaznaleckéhoposudkudňa08.07.2019.všeobecnácenaodhadu
23.900,00.
-
eur
.
<DMQLifLHSRGDQLH2*+&1(($((&%HWT$
;LQLP\OQ
HSTLKRGHQLH2)&((($((HWT
5TDiREQ\Z\EHZSHND2+&((($((HWT
@S_U
R
EZORiHQLDGTDiREQHMZ\EHZSHNY2O&EHZKRVRXRUVQaSTHXRGQD`cHVGTDiREQ^NDc^UOR7j3<2
@90+(1((((((((-(-)10*1./
*&XKRVRXRUVL$XHWT\FK$GRSRNODGQHXU^GOHGTDiREQ^ND
DOHERXPLHUVHVTXDQLDGTDiEY
+
&EDQNRX\Z\TWND
,&QRV\TUND`UFKRXD
5
T
DiREQ`Z\EHZSHNWQLHMHPRiQ]ZORiLgSODVREQRWNDTVRWDDQLfHNRP


Dokladpreukazujúcizloženiedražobnejzábezpeky:
1.Originálpríkazunaúhradupeňažnýchprostriedkovvovýškedražobnejzábezpeky.Účastníkbude
pripustenýkdražbeakdootvoreniadražbybudedražobnázábezpekapripísanánaúčetdražobníka.
2.Hotovosťvovýškedražobnejzábezpeky
3.Originálalebooverenákópiapreukazujúcavystaveniebankovejzáruky
4.Originálalebooverenákópiadokladupreukazujúcehonotárskuúschovu
:HKRVDQDZORiHQLHGTDiREQHMZ\EHZSHNY2GRRVXRTHQLDGTDiEY
CT\VHQLHGTDiREQHMZ\EHZSHNY25TDiREQ^NEHZZEYVRcQ]KRRGNODGWSRUNRQcHQ^GTDiEYXT\VL
GTDiREQ`Z\EHZSHNW`cDUVQ^NRXLGTDiEYNVRTaSTHGPHVGTDiEYQHXYGTDiLO$ST^SDGQHZDEHZSHc^MHM
X
YGDQLHZQRV\TUNHM`UFKRXY&3NGRfORNZORiHQLWGTDiREQHMZ\EHZSHNYIRTPRWEDQNRXHMZ\TWNY
G
T
DiREQ^NEHZZEYVRcQ]KRRGNODGWXT\VLOLUVLQWSTHWNDZWM`FWXYGDQLHEDQNRXHMZ\TWNY`cDUVQ^NRXL
GTDiEYNVRTaOLUVLQWSTHGORiLO$QDMQHUN_TXfDNGR-GQ^RGWSWUVHQLDGTDiEYDOHERUNRQcHQLDGTDiEY&
@SqURE`KTDGYFHQYGRULDKQWVHMXYGTDiHQ^P2CYGTDiLVHO#MHSRXLQQaZDSODVLgFHQWGRULDKQWV`
XYGTDiHQ^PXKRVRXRUVLGRSRNODGQHXU^GOHGTDiREQ^NDDOHEREHZKRVRXRUVQaPSTHXRGRPQD`cHV
GTDiREQ^NDc&`&2OOL3<@90+(1((((((((-(-)10*1./XHGHQaX@:@>D&U&UXDTLDELOQaPUYPERORP
,,
*
()1DVRGR)-GQ^RGRGdDUNRQcHQLDGTDiEYXST^SDGH$iHUWPDXYGTDiHQ^PSTHULDKODUWPW
.&.,($((
&
%HWT&3NV\VRUWPD.&.,($((&%HWTQHERODGTDiERWSTHULDKQWV\MHSRXLQQaXYGTDiLVHO#V`VRUWPW
XYSODVLgEHZRGNODGQH&
=EKOLDGNYSTHGPHVWGTDiEY2=EKOLDGND)2GdD**&DWJWUVD*()1R(1&)-&KRG&
=EKOLDGND*2GdD*+&DWJWUVD*()1O11.15.hod.
=TJDQLZDcQ]RSDVTHQLD2m\WMHPFRXLDOohliadkusaohlásiavopredaspoňjedendeňpredkonaním
ohliadkypodohodesdražobníkom.Bližšieinformácienatelefónnomčísle0907337779.
<RV\T$NVRTaRUXHGc^STLHEHKGTDiEYQRV\TUNRWZ\SLUQLFRW2<RV\TUNY`TDG8B5T&8\QD>TDZd\ND$
WO&<\PHUVLHUORERGYč.1735,06601Humenné.
<DGREWGQWVLHXODUVQ^FNHKRST\XDNSTHGPHVWGTDiEY23NXYGTDiLVHO#ZDSODV^FHQWGRULDKQWV`
XYGTDiHQ^PXWUVDQRXHQHMOHKRVH$STHFK\GZDQDQHKRXODUVQ^FNHST\XRGdRPWGHOHQLDST^NOHSW&
5TDiREQ^NXYG\EHZZEYVRcQ]KRRGNODGWSRQDGREWGQWV^XODUVQ^FNHKRDOHERLQ]KRST\XD
XYGTDiLVHO#RXLSRVXTGHQLHRXYGTDiHQ^STHGPHVWGTDiEYDXST^SDGRFK$XNVRTaFKUDRSTLHEHKWGTDiEY
USLUWMHQRV\TUNDZ\SLUQLFDXYG\GTDiREQ^NXYGTDiLVHO#RXLGXHXYKRVRXHQLDRUXHGcHQ]KRRGSLUW
QRV\TUNHMZ\SLUQLFH&
>RGPLHQNYRGRXZGDQLDSTHGPHVWGTDiEY2
)&>RQDGREWGQWV^XODUVQ^FNHKRST\XDDOHERLQ]KRST\XDNSTHGPHVWGTDiEYRGRXZG\GTDiREQ^N
%EHZZEYVRcQ]KRRGNODGWXYGTDiLVHO#RXLSTHGPHVGTDiEYDOLUVLQY$NVRT]RUXHGcWM`XODUVQ^FNHST\XR
DU`QHXYKQWVQ]QDQDNODGDQLHUSTHGPHVRPGTDiEYDOHERRUXHGcWM`LQ]ST\XDXYGTDiLVHO#D
NSTHGPHVWGTDiEYDXYGTDiLVHO#STHXZDVLHSTHGPHVWGTDiEYS^URPQHSRVXTG^&
*&3NLGHRQHKQWVHO#QRUg$SRGQLNDOHERMHKRcDUg$STHGFK\GZDM`FLXODUVQ^NMHSRXLQQaRGRXZGDg
STHGPHVGTDiEYQDZ\NODGHSTHGORiHQLDRUXHGcHQ]KRRGSLUWQRV\TUNHMZ\SLUQLFHDGRORiHQLD
VRVRiQRUVLXYGTDiLVHO#DEHZZEYVRcQaFKSTLHgDKRX&5TDiREQ^NMHSRXLQQaQDPLHUVHUS^UDgZ\SLUQLFW


oodovzdanípredmetudražby.Zápisnicuoodovzdanípredmetudražbypodpíšepredchádzajúci
v
lastníkpredmetudražby,vydražitel'adražobník.Jednovyhotoveniezápisnicedostane
predchádzajúcivlastníkadvevyhotoveniadostanevydražitel'.Akniektoráosobaodmietne
zápisnicupodpísat'alebojuprevziat',tátoskutočnost'savyznačívzápisniciazápisnicasa
považujezaodovzdanúajtejtoosobe.
+
&CfHVNYQ\NODGYUSRMHQ]URGRXZGDQ^PDSTHXZDV^PSTHGPHVWGTDiEYQHULHXYGTDiLVHO#&A\VR
SRX
L
QQRUV#UDQHXZgDKWMHQDQ\NODGY$NVRT]EYLQ\cQHXZQLNOL$DNLFKUXRMRWXLQRWUS_URELO
STHGFK\GZDM`F
LXODUVQ^N$PDMLVHO#DOHERGTDiREQ^NDOHERDNLPVLHVRQ\NODGYXZQLNOLQ\KRGRW$NVRT\
LFKSRUVLKOD&
,&=UREDSRXLQQ\XYGDV#STHGPHVGTDiEYZRGSRXHG\XYGTDiLVHO#RXLZDfNRGWspósobenúomeškaním
sodovzdanímpredmetudražby.
Poučenie:
1.Vprípade,akboliporušenéustanoveniazákonaodobrovol'nýchdražbách,móžeosoba,ktorá
tvrdí,žetýmboladotknutánasvojichprávach,požiadat'súd,abyurčilneplatnost'dražby.
Právodomáhat'saurčenianeplatnostidražbyzaniká,aksaneuplatnídotrochmesiacovodo
dňapríklepu,akdóvodyneplatnostidražbysúvisiasospáchanímtrestnéhočinuazároveňide
odražbudomualebobytu,vktorommápredchádzajúcivlastníkpredmetudražbyvčase
príklepuhlásenýtrvalýpobytpodl'azákonaČ.253/1998Z.z.ohlásenípobytuobčanov
Slo
v
enskejrepublikyaregistriobyvatel'ovSlovenskejrepublikyvznenízákonaČ.454/2004
Z.z.
,vtomtoprípadejemožnédomáhat'saneplatnostidražbyajpouplynutítejtolehoty.V
prípadespoločnejdražbybudeneplatnálentáčast'dražby,ktorejsatakýtorozsudoktýka.
*&=URED$NVRT\SRGDODQDU`GHiDOREWSRGO#DERGW)S^UPHQDZVRKVRRZQ\PHQLDRGTDiEH$MH
SR
X
LQQ\RZQ\PLV#ST^UOWfQHMUST\XHNDVDUVTDQHKQWVHO#QRUV^ZDcDVLHU`GQHKRNRQDQLD&
+&[cDUVQ^NRPU`GQHKRNRQDQLDRQHSODVQRUV#GTDiEYSRGO#DERGWIpísmenaztohtooznámenia
odražbesúnavrhovatel'dražby,dražobník,vydražitel',predchádzajúcivlastníkadotknutá
osobapodl'abodu2písmenaztohtooznámeniaodražbe.
,&3NU`GWTc^GTDiEWZDQHSODVQ`$`cLQNYST^NOHSWZDQLNDM`NWGdWST^NOHSW&
-
&<HSODVQRUV#GTDiEYQLHMHPRiQ]XYUORXLV#ZG_XRGWRQHUNRTHQ]KRZDcDVLDGTDiEY$DNEROR
ST^cLQRWRQHUNRTHQ]KRZDcDVLDGTDiEYNRQDQLHLQHMGTDiEYVaPLUVaPGTDiREQ^NRPQDVRP
LUVRPPLHUVHDOHERDNQHWPRiQLOXODUVQ^NSTHGPHVWGTDiEY$DNRDMRURED$NVRT\P\NSTHGPHVW
GTDiEYLQ]DNRXODUVQ^FNHST\XR$XYNRQDV#TLDGQWREKOLDGNWSTHGPHVWGTDiEY&
mDGTDiREQ^ND2mDQDXTKRXDVHO#D2
C:HXrcLGdD*&1&&M`O*()1
-
~
z
_...............-~.
Mgr.IgorHricík,konatel'spoločnosti5WfDQeDTDG^Q
'Í
»'lIAI..,!-,lraI;obnáspo!O~:~_HS'{s.r,o.
S
~
(
I
'
I
~~1r~T-i~~~~Jó5.i·~1!f.1H~t-š;ce
I
C
O
:"41-;(;5?1~;K-';Hh~.I,odd: Sro vl.č.:2Hi35!V


Podl
'
aosvedčovacejknihyč.42tútolistinupodpísal/a:
5Wf
D
QeDTDG^QTRGQ]c^UOR2/())(.'1*1.$EYVRP2:HXRcD$
BOLFD;LODQD?DUVLUODXDeVHI\QLND)+//'1$c^UOR=>26C*,1(1*&
Totoosvedčeniejezapisanévosvedčovacejknihepodporadovýmčislom:3931-3950.
VSpišskejNovejVsi,dňa:29.07.2019
>RGSLURUXHGcLOD2jF&8DQD:RYRX\    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)