Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: DALICON s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Duchnovičovo námestie 1, 080 01 Prešov, DESIGNDOR a.s. Naposledy sídlo/pobyt: Masarykova 22, 080 01 Prešov - 2x, DUELLE fd&b s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Hlavná 45, 080 01 Prešov.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

05.08.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Číslo: 101347138/2019 
Dátum: 04.06.20 19 
Vyvel:iene ana ________ _ 
Zvesené dňa --------
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 
7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: DALICON s.r.o. 
Naposledy sídlo/pobyt: 
Duchnovičovo námestie l, 080 Ol Prešov 
Písomnosť č. 101267123/2019 zo dňa 27.05.2019 je uložená na Daňovom úrade Prešov 
Hurban isto v 3, 080 O l Prešov 
Z 
dôvodu, že sídlo adresáta nie je známe, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
101267123/2019 zo dňa 27.05.2019 verejnou vyhláškou podľa§ 
35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát 
si moze uloženú písomnosť prevziať 
v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia na 
Daňovom úrade Prešov Hurbanistov 3, 080 O l Prešov v kancelárii č. 513 v úradných 
hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za deň 
doručenia. ' 
' 
\ 
\ 
\ 
) 
~~/ 
•••••••••••Y•••••••
••••••••••••••••••
•••••••••••••••• 
JUDr. Valéria Žabecká 
vedúci oddelenia daňovej 
exekúcie 2 
Číslo: 101299587/2019 
Dátum: 
29.05.2019 
Di oa. tn 
Vyvesené dňa _________ _ 
:Zvesené !iňfl --------
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: DESIGNDOR a.s. 
Naposledy sídlo/pobyt: Masarykova 22, 
080 O 1 Prešov 
Písomnosť č. l O 114 73 70/2019 zo dňa 15.05.2019 je uložená na Daňovom úrade Prešov 
Hurbanistov 3, 080 Ol Prešov 
Z 
dôvodu, že sídlo adresáta nie je známe, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
101147370/2019 zo dňa 15.05.2019 verejnou vyhláškou podľa§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát 
si moze uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia na 
Daňovom úrade Prešov Hurbanistov 3, 080 O l Prešov v kancelárii č. 513 v úradných 
hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje 
po dobu 15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
\ 
·; 
\ 
} 
/ 
/ 
~/ 
............. A .............................. . 
JUDr. Valéria Žabecká 
vedúci oddelenia daňovej 
exekúcie 2 
Číslo: 101299324/2019 
Dátum: 29.05.2019 
o·). 09 'l 
Vyllt:sene una _________ __;_ 
Zvese"" ri~a --------
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: DALICON s.r.o. 
Naposledy sídlo/pobyt: 
Duchnovičovo námestie l, 080 O l Prešov 
Písomnosť č. 101128176/2019 zo dňa 14.05.2019 je uložená na Daňovom úrade Prešov 
Hurbanistov 3, 080 O l Prešov 
Z 
dôvodu, že sídlo adresáta nie je známe, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
l O 1128176/2019 zo dňa 14.05.2019 verejnou vyhláškou podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát 
si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia na 
Daňovom úrade Prešov Hurbanistov 3, 080 Ol Prešov v kancelárii č. 513 v úradných 
hodinách. 
Toto oznámenie 
sa vyvesuje po dobu 15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
\ 
/ 
) 
// 
~~-
.............. ,..... ..................................... . 
JUDr. Valéria Žabecká 
vedúci oddelenia daňovej 
exekúcie 2 
Číslo: l O 1298416/2019 
Dátum: 
29.05.2019 
'Zvesené ciňa --------
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: DUELLE fd&b s.r.o. 
Naposledy sídlo/pobyt: Hlavná 45, 
080 O l Prešov 
Písomnosť č. l O 1229643/2019 zo dňa 22.05.2019 je uložená na Daňovom úrade Prešov 
Hurbanistov 3, 
080 Ol Prešov 
Z dôvodu, 
že sídlo adresáta nie je známe, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
l O 1229643/2019 zo dňa 22.05.2019 verejnou vyhláškou podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát 
si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia na 
Daňovom úrade Prešov Hurbanistov 3, 080 Ol Prešov v kancelárii č. 513 v úradných 
hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 
15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia . 
\ 
\ 
........... ~~~······················· 
JUDr. Valéria Žabecká 
vedúci oddelenia daňovej 
exekúcie 2 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)