Oznámenie o začatí konania o predÍžení platnosti stavebného povolenia: "Prešov, Dilongova ul. - Dom dôchodcov a Dialyzačné stredisko a nefrologická ambulancia", So 08 - Terénne úpravy, spevnené plochy a komunikácie.

Oznámenie o začatí konania

09.08.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        G 9. D1 
Vyvesené dňa _________ _ 
Mesto Prešov 
Zvesené dňa--------=== 
stavebný úrad 
so sídlom na MsÚ Prešov, Hlavná č. 73 PSČ 080 Ol 
Císlo: SU/11442/139293/2019-Ja/243 v Prešove dňa: 08.08.2019 
Oznámenie o začatí konania o predÍžení platnosti stavebného povolenia 
(VEREJNÁ VYHLÁŠKA) 
Spoločnosť 
Armerina s r.o., Jaskový rad 75; 831 Ol Bratislava a PKB invest, s.r.o., 
Jilemnického 
4, 080 Ol Prešov, vz. INKO Prešov s.r.o., Čajkovského 25, 080 05 Prešov podali 
dňa 05.08.2019 na stavebnom úrade žiadosť o predÍženie platnosti stavebného povolenia, ktoré 
vydalo Mesto 
Prešov pod číslom SÚ/10828/131740/2017-Ja/180, dňa 
30.10.2017, ktorým bola 
povolená stavba 
"Prešov, Dilongova ul. -Dom dôchodcov a Dialyzačné stredisko a nefrologická 
ambulancia", So 08 -Terénne úpravy, spevnené plochy a komunikácie, na pozemku parc. č. 
KN-C 4869/10, 4869/12, 4869/20,9696, k.ú. Prešov. 
Mesto 
Prešov ako príslušný špeciálny stavebný úrad v zmysle ustanovenia § 3a ods. 4) 
zákona 
č. 135/1961 o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení jeho zmien a doplnkov, 
v zmysle § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení jeho 
zmien a doplnkov (stavebný zákon), v súlade s ust. 
§ 61 ods. 3 a § 61 ods. 4 stavebného zákona 
oznamuje začatie konania o predÍžení platnosti stavebného povolenia č. SÚ/10828/131740/2017-
Ja/180, 
zo dňa 30.10.2017. 
Pretože stavebnému úradu sú dobre známe pomery na stavenisku a žiadosť poskytuje 
dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, stavený úrad upúšťa v zmysle § 61 ods. 2 
stavebného zákona od miestneho šetrenia a ústneho pojednávania. 
Účastníci konania môžu svoje námietky k navrhovanej stavbe uplatniť najneskoršie do 7 
pracovných 
dní od dňa doručenia tohto oznámenia inak sa na neskoršie námietky v zmysle§ 61 ods. 
3 stavebného zákona neprihliadne. 
Na pripomienky a námietky, ktoré boli, alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní, alebo 
pri prerokúvaní územného plánu obce, 
alebo územného plánu zóny sa neprihliadne. Podľa § 61 ods. 5 stavebného zákona sú dotknuté orgány povinné oznámiť svoje stanovisko 
v rovnakej lehote, v ktorej môžu 
uplatniť svoje námietky účastníci konania. 
Do podkladov rozhodnutia možno 
nahliadnuť na Mestskom úrade v Prešove, stavebnom 
úrade, ul. Jarková 26, 2. poschodie, č. dv. 305. 
Táto verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania 
o umiestnení 
stavby v spojenom stavebnom konaní, musí byt' vyvesená v súlade s ustanovením § 26 ods. 2) 
správneho poriadku a podl'a § 42 ods. 2) stavebného zákona po dobu 15 kalendárnych dní na 
úradnej tabuli mesta Prešov a zverejnená na webovom sídle mesta Prešov. 
Posledný 
deň tejto lehoty je dňom doručenia oznámenia o začatí územného konania 
o umiestnení stavby v spojenom stavebnom konaní. Do lehoty sa nezapočítava v súlade s § 27 
ods. 2 
správneho konania deň, ked' došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak koniec 
lehoty 
pripadne na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší budúci 
pracovný deň. MES'N' n 4 :jo v 
STA IEBNV Úf-tAD 
Hlavná 73, 080 
v1. 
Doručí sa: 
l. PKB invest, s.r.o., Jilemnického 4, 080 Ol Prešov 
2. Armerina s r.o., Jaskový rad 75, 831 Ol Bratislava 
3. INKO Prešov, s.r.o., Čajkovského 25, 080 05 Prešov 
4. Krajské riaditeľstvo PZ v Prešove-krajský dopravný inšpektorát, Pionierska 33, 080 05 Prešov 
5. CondorNet, s.r.o., Kováčska l, 080 Ol Prešov 
6. VVS a.s. Košice, závod Prešov, Kúpeľná 3, 080 Ol Prešov 
7. MsÚ Prešov-OHAM, Jarková 24, 080 Ol Prešov 
8. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova 36,851 Ol Bratislava 
9. Správa a zimná údržba prešovských ciest, s.r.o., Pionierska 24, 080 05 Prešov 
10. MsÚ Prešov-Odbor D,ŽP, Jarková 24,080 Ol Prešov 
ll. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
12. SPP -distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 ll Bratislava 
13. O.S.V.O. comp, a.s., Strojnícka 18, 080 06 Prešov 
14. Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice-Sever 
15. Slovanet ,a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 
16. Okresné riaditeľstvo Hasičského záchranného zboru, Požiarnická l, 080 Ol Prešov 
17. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP, Námestie mieru 3, 080 Ol Prešov 
18. Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava-Ružinov 
19. MsÚ Prešov-OSMM, Jarková 24, 080 Ol Prešov 
20. Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 Ol Prešov 
21. Projektant: ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby, Slovenská 86, 080 Ol Prešov 
22. Gen. Projektant: Slovak Medical Company, a.s., Duchnovičovo námestie l, 080 Ol Prešov 
CO/ 
Mesto Prešov-spoločný obecný úrad 
Vybavuje: 
Ing. Ján 
Janíček e-mail: jan.janicek@presov.sk li 051/3100532 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)