Oznámenie o zrušení trvalého pobytu: Vladimír Gogol', narodený 08.01.1964, Petra Fecková, narodená 01.03.1992.

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

09.08.2019 / Oznámenia o zrušení trvalého pobytu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                Vyvesené dňa ___ 
0
_
9
·_~_8_. _z_r_1 __ r __ 
Mesto Prešov 
Mestský úrad Prešov, odbor služieb pre obča o .né dňa----------
OZNÁMENIE 
v , , 
O ZRUSENI TRV ALEHO POBYTU 
Ohlasovňa pobytu v Prešove na návrh vlastníka budovy alebo jej časti podľa § 7 ods. l písm. 
f) zákona č. 25311998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov 
Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov zrušila dňom 
09.08.2019 trvalý pobyt 
Vladimír Gogol', narodený 08.01.1964 
(meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený) 
Miestom nového trvalého pobytu je obec Prešov 
Prešove 
Dňa: 09.08.2019 
PhDr. Mária Humeníková, PhD. 
poverená vedením odboru služieb pre občanov 
(\ 9 ('(i 1•1 '1 
u . l.). l l 
Vyvesené dňa _________ _ 
Mesto Prešov 
Mestský úrad Prešov, odbor služieb pre 
obČK é dňa--------~ 
OZNÁMENIE 
O ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU 
Ohlasovňa pobytu v Prešove na návrh všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti podľa 
§ 7 ods. l písm. f) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a 
registri 
obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov zrušila dňom 
09.08.2019 trvalý pobyt 
Petra Fecková, narodená 01.03.1992 
(meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený) 
Miestom nového trvalého pobytu je obec Prešov 
Prešove 
Dňa: 09.08.2019 
PhDr. Mária Humeníková, PhD. 
poverená 
vedením odboru služieb pre 
občanov 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)