Oznámenie o zrušení trvalého pobytu: PhDr. Svetlana Uramová, narodená 18.06.1960, Peter Verešpej, narodený 21.06.1992, Andrea Duždová, narodená 15.07.1991.

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

10.05.2018 / Oznámenia o zrušení trvalého pobytu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                Mesto Prešov 
Mestský 
úrad Prešov, odbor vnútornej správy 
ohlasovňa pobytu 
OZNÁMENIE 
O ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU 
Ohlasovňa pobytu v Prešove na návrh vlastníka budovy alebo jej časti podľa § 7 ods. l písm. 
f) zákona č. 25311998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov 
Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov zrušila dňom 
l 0.05.2018 trvalý pobyt 
PhDr. Svetlana Uramová, narodená 18.06.1960 
(meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený) 
Miestom nového trvalého pobytu je obec Prešov 
Prešove 
Dňa: 10.05.2018 
' ~ . 
............... .... ...... ť.:.~ .... ~:-~~--~~-~t.::.~.~~--~:X.:~.~~--:: .................................. . 
Mgr. Ľudmila Halečková 
vedúca oddelenia klientskeho centra 
Mesto Prešov .. ''''·. .. :; . 
Mestský úrad Prešov, odbor vnútornej správy 
ohlasovňa pobytu 
OZNÁMENIE 
v , , 
O ZRUSENI TRV ALEHO POBYTU 
1l
' ''J' '/i<:J 
)_ L ,L ·-J 1.J 
Ohlasovňa pobytu v Prešove na návrh vlastníka budovy alebo jej časti pod!' a § 7 ods. l písm. 
t) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvatel'ov 
Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov zrušila 
dňom 
10.05.2018 trvalý pobyt 
Peter Verešpej, narodený 21.06.1992 
(meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený) 
Miestom nového trvalého pobytu je obec Prešov 
Prešove 
Dňa: 10.05.2018 
·. f/· " -'-• 
j';.-Y ~_xc;·,:/]/.~v/)!J1.:<'ť 
..................................... _~. .................. . 
/ 
Mgr. Ľudmila Halečková 
vedúca oddelenia klientskeho centra 
Mesto Prešov 
Mestský úrad Prešov, odbor vnútornej správý 
ohlasovňa pobytu 
OZNÁMENIE 
v , , 
·: .. -_.-
O ZRUSENI TRV ALEHO POBYTU 
1 O. Q5. Z018 
Ohlasovňa pobytu v Prešove na návrh vlastníka budovy alebo jej časti podľa § 7 ods. l písm. 
f) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov 
Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov zrušila dňom 
10.05.2018 trvalý pobyt 
Andrea Duždová, narodená 15.07.1991 
(meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený) 
Miestom nového trvalého pobytu je obec Prešov 
Prešove 
Dňa: 10.05.2018 
,. ' /:-' '..-. ... J 
................ -.:. .. ::'::.~.: .... :.: .. : ... :.:.~:~-.:~:::.~~·:f. ... ~ ..................... ··················
···· 
Mgr. Ľudmila Halečková 
vedúca oddelenia klientskeho centra