Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: -časti pozemku parc. č. KNC 4912/5 o výmere 20 m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísaného na LV č. 6492, k. ú. Prešov za účelom majetkovo-právneho usporiadania pod stánkom v lokalite Ul. Hollého v Prešove.

Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti

10.05.2018 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB MessengerDarujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)