Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: -časti pozemku parc. č. KNC 4912/5 o výmere 20 m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísaného na LV č. 6492, k. ú. Prešov za účelom majetkovo-právneho usporiadania pod stánkom v lokalite Ul. Hollého v Prešove.

Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti

10.05.2018 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                ·j IJ o·r; !~"J 
l_ .J. .l ID 
__ ,,_' ,, .. _· 
MESTO PREŠOV 
V zmysle čl. IV bod 2 písm. d) Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov 
č. 9/2011, ktorým sa určujú Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom 
mesta 
Prešov v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. 1/2012 
Všeobecne záväzného nariadenia mesta 
Prešov 
č. 6/2013 a v znení Všeobecne 
záväzného nariadenia mesta 
Prešov č. 4/2016 
zverejňuje 
podl'a ustanovenia§ 9a a nasl. zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších zmien a doplnkov 
ZÁMER 
NA PRIAMY PRENÁJOM 
NEHNUTEĽNOSTI: -časti pozemku parc. č. KNC 4912/5 o výmere 20m
2, 
zastavané plochy a nádvoria, 
zapísaného na LV 
č. 6492, k. ú. Prešov za účelom majetkovo-právneho 
usporiadania pod stánkom v lokalite 
Ul. Hollého v Prešove. 
Záujemca 
je povinný predložiť cenovú ponuku za predmet nájmu na adresu Mesta 
Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov, Odbor správy majetku mesta, Majetkovo-právne 
oddelenie v zalepenej obálke s 
označením 
"Neotvárať-priamy prenájom 
pozemku por. 
č. 9/2018" 
v termíne do 
16 
dní odo dňa vyvesenia 
s tým, že ponúkaná cena nájmu 
za 1 m
2
/rok nesmie byť nižšia ako cena určená 
v zmysle VZN 
mesta Prešov č. 9/2011, ktorým sa určujú Zásady hospodárenia 
a nakladania s majetkom mesta 
Prešov v znení neskorších predpisov, t.j. 58,71 
€/m2 
Bližšie informácie ohl'adom prenájmu nehnuteľnosti budú poskytnuté prostredníctvom 
Msú v Prešove, Odboru správy majetku mesta, Majetkovo-právneho oddelenia 
(JUDr. 
Zuzana Helou, č. tel.: 051/3100229). 
' 
/ 
/~ __., 
JUD~. Mir:s~akara 
vedúci odboru správy majetku mesta 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)