Zámer na priamy predaj nehnuteľnosti: pozemku parc. č. KNE 3480/202, ktorému v registri "C" zodpovedá parc. č. KNC 9485/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 82 m2 , LV č. 6492, k. Ú. Prešov, lokalita Ul. Pod Kamennou baňou.

22.08.2019 / Oznámenia samosprávy

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)