Zámer na priamy predaj nehnuteľnosti: pozemku parc. č. KNE 3480/202, ktorému v registri "C" zodpovedá parc. č. KNC 9485/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 82 m2 , LV č. 6492, k. Ú. Prešov, lokalita Ul. Pod Kamennou baňou.

Zámer na priamy predaj nehnuteľnosti

22.08.2019 / Oznámenia samosprávy

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                
22 0&. ZV'] Vyvesenédňa_
MESTOPREŠOV
TG]aQRGJKZ]TKXKTOG],%]GXGJTZYOG<KXYXQbNU]GXYZVOYKR"XY[GSKXYG?WKjU[
g%(,(&)'(0]UJhG)-%-%)'(0
][KWKPhZPK
VUJR"GZXYGTU[KTOG^0GGTGXR%]aQ%Č.138/1991Zb.omajetkuobcívzneníneskoršíchzmien
adoplnkov
F_<6@=2?@R2<E?@6529=67=CB6C=>AB81
VU]
K
SQZVGWI%Č.KNE3480/202,ktorémuvregistri"C"zodpovedáparc.Č.KNC9485/2,
zastavanáplochaanádvorieovýmere82m2,LVč.6492,k.Ú.Prešov,lokalitaUl.Pod
Kamennoubaňou.
FaZPKSIGPKVU[OTTeVWKJRUlOkIKTU[dVUTZQZ]GVWKJSKYVWKJGPGTGGJWKXZ<KXYG?WKjU[#
7RG[Ta.*#'/''(?WKjU[#UJHUWLOTGTIOcGSKXYXQbNUSGPKYQZ#WKLKWaYSKXYXQbNUSGPKYQZ#
[]GRKVKTKPUHaRQKXU]TGgKTcS!=KUY[aWGY"$VWOGS\VWKJGPVU]KSQZVUW%g%0&)'(0!
[YKWScTKJU
(-JTcUJUJhG[\[KXKTOG
XYeS#lKVUTdQGTaQdVTGIKTGTKXSOKH\kTOljOGGQUIKTGZWgKTa[]S\XRK]TGRKIQbNU
VUXZJQZČ.104/2019zodňa5.8.2019,vyhotovenýmspoločnosťouCopytrend,s.r.o.,
Tomášikova16550/3,82101Bratislava-mestskáčasťRužinov,t.j.5700€.
3ROljOKOTLUWSaIOKUNR"GJUSVWKJGPGTKNTZYKR"TUXYOHZJdVUXQ\YTZYbVWUXYWKJTcIY[US<X`
[?WKjU[K#UJHUWUSLOTGTIOcGSKXYXQbNUSGPKYQZ#WKLKWaYZSKXYXQbNUSGPKYQZ#Č.tel.:
051/3100266.
Ing.MartinaKolarčíková
poveren
áriadenímodborufinanciíamestskéhomajetku

    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)