Zverejnenie žiadosti o stavebné povolenie stavebníka VSV Consulting a.s. Karloveská 34, 841 04 Bratislava zastúpená spoločnosťou ENTO spol. s.r.o. Košice so sídlom Jesenského 6, 040 01 Košice pre stavbu EPERIA -II. etapa, Armádneho generála Ludvíka Svobodu, Prešov zo dňa 29.07.2019 doručená na Mesto Prešov 20.08.2019.

Zverejnenie žiadosti o stavebné povolenie pre stavbu "EPERIA -II. etapa"

22.08.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                
"
MES
T
OPRESOV
Sta
v
ebnýúrad
H
l
a
vnául.č.73,Prešov?Ad(0(()
d`VPS
2AC')*)(,'*()1D?UJgSYJIfF2**&(0&*()1
zverejneniežiadostiostavebnépovoleniestavebníkaVSV
Cons
ultinga.s.Karloveská34,84104Bratislavazastúpenáspoločnosťou
EN
TOspol.s.r.o.KošicesosídlomJesenského6,04001Košiceprestavbu
EP
ERI
A-II.etapa,ArmádnehogenerálaLudvíkaSvobodu,Prešovzo
d
ň
a29.07.2019doručenánaMestoPrešov20.08.2019ostavebnépovolenie
n
aúradnejtabulimestaPrešovanawebovomsídlemestaPrešov
Žiadatel
'VSVconsulting,a.s.IČO31716334Karloveská34,mestskáčasťKarlova
Ves
,Bratislava,PSČ84104,vkonanízastúpenýnazákladesplnomocneniaENTO,spol.
s
.
r.o.Košice,IČO:31656552Jesenského6,Košice,PSČ04001(d'alejlenstavebník)podal
dňa20.08.2019naMestoPrešov,príslušnýstavebnýúrad,žiadosťovydaniestavebného
povoleniaprestavbu:EPERIAII.etapa,ul.ArmádnehogenerálaLudvíkaSvobodu,Prešov
napozemkochparcelnéčíslaKNC14823/53,14823/209,14823/216,14823/220,14823/221,
1
4823/229
,14823/253,14823/259,14823/264,14823/266,14823/267,14823/268,14823/269,
14823/273
,14823/274,14823/275,katastrálneúzemiePrešov.
d
P
JRJRMJVWFYG[RFVWFYJGR_SGNJOW[
A>()%>GHLSIRS%\^GFYR_HJRWUXQLPFYRcSGNJOW%88&JWFTF
A>(*%?U`TUFYFb\JQMF%88&JWFTF
A>(,%3UJ^PSYcYSISYSI%88&JWFTF
A>(-%3UJ^PSY^OFRFPM\^HMF%88&JWFTF
A>(/%AB;FUJ^PSYcUS\YSITP[RX%88&JWFTF
A>(1%3UJ^PSY_SVYJWPJRMJ%88&JWFTF
A>))%AFISY_bTUFY[%88&JWFTF
A>)-%=^LUFIRc\IUSN%88&JWFTF
<JVWS?UJgSY$FOSYJHRJFQMJVWRJTU`VPXgRcVWFYJGRcbUFITSIP!F]))/SIV&)#\^O&
Č
.50/1976Zb.oúzemnomplánovaníastavebnomporiadku,vzneníjehonoviel(d'alejlen
stavebn
ýzákon)vsúlades§58aods.3)stavebnéhozákonakópiužiadostiostavebné
povo
l
enietýkajúcesauvedenejstavby,vovzťahukuktorejsauskutočnilozisťovacie
konani
epodl'aosobitnéhopredpisuzákonač.24/2006Z.z.oposudzovanívplyvovnaživotné
prostredi
eaozmeneadoplneníniektorýchzákonovzverejňujenasvojejúradnejtabuliana
svojomwebovomsídle.Kópiažiadostiostavebnépovoleniemusíbyťzverejnenápočas
t
r
va
niakonaniaaždojehoprávoplatnéhoukončenia.Právoplatnérozhodnutievydané
M
inisterstvomživotnéhoprostrediaSlovenskejrepubliky,Sekcioueviromentálneho
hodnoteniaaodpadovéhohospodárstva,odboromposudzovaniavplyvovnaživotné


pr
os
tr
e
dievzisťovacomkonanípodč.4150/2019-1.7/fr-R22434/2019vBratislave,
2
9
,
ap
r
íl
a2019,ktorénadobudloprávoplatnosť03.07.2019ajesprístupnenéna
.
h!!
J
2
s
://www.envirop-011aLsk/sl%3C/eia/detail/eperia-presov-ii-etapa
KópiažiadostiO stavebnépovoleniemusíbyťvsúlades§58aods.3)
s
tavebnéhozákonazverejnenápočastrvaniakonaniaaždojeho
právoplatnéhoukončenia.
Ing.Jo
vedúcistavebnéhoúradu
Ú
r
adn
ýzáznam:
ŽiadosťstavebníkaVSVConsultinga.s.Karloveská34,84104Bratislavazastúpená
spoločnosťouENTOspol.s.r.o.KošicesosídlomJesenského6,04001Košiceostavebné
povolenieprestavbuEPERlA-II.etapa,ArmádnehogenerálaLudvíkaSvobodu,Prešovzo
dňa29.07.2019doručenánaMestoPrešov20.08.2019,Spis.č.12104/2019bolavyvesená
naúradnejtabulianawebovomsídleMestaPrešovwww.presov.sk-vyhláškystavebného
úradu-informáciezverejnenénaúradnejtabuli-Úradnáelektronickátabul'amestaPrešov
d
ň
a.
Pe
č
iatk
aapodpis
iMFISVhVWFYJGR`OFDAD5SRVXPWMRKF&V&:FUPSYJVO^+,$0,)(,4UFWMVPFYF\FVWbTJR^
VTSPS
e
RSVhSX6=B>VTSP&V&U&S&:SgMHJVSV`IPSQ9JVJRVO_LS.$(,(():SgMHJSVWFYJGR_
TSYSP
J
RMJTUJVWFYGX6?6@P3%88&JWFTF$3UQ^IRJLSKJRJU^PF;XIY`OFAYSGSIX$?UJgSY\S
IfF*1&(/&*()1ISUXeJR^RF<JVWS?UJgSY*(&(0&*()1$ATMV&č,12104/2019bolazvesenáz
úradnejtabuliazwebovéhosídlaMestaPrešovwww.presov.sk-vyhláškystavebného
úradu-informáciezverejnenénaúradnejtabuli-Úradnáelektronickátabul'amestaPrešov
If
F&
?
J
eMFWOFFTSITMV


·I
",
'...:~.
'
Ip.;.,f;
lI
tiuna1_Z•.•._I...;';J~
in
ž
ini
e
r
s
k
a
, projekto~~f{8'r~~""'á------
aobchodná spoločnosf
t
e
lJ
f
a
x
:05510220269,05516220278
Prfiu
ll
y
:
MestoPrešov
5tavebnýúrad
Jarkov
á26
08001Prešov1J//c
Našaznačka:130/2019/137/18-Wá17OH&?UOSDIPV\(0(,-,)/.)
FNB
J
M1WUOSDIPVB3FOTPLF&SL>8P_JDJBDIE^B*0&(.&*()0
STAVBA:IEPlElRiA-li.etapa,ul.ArmádnehogenerálaLudvíkaSvobodu,Prešov
VEC
:Žiadosťostavebnépovolenie
D\Q[VPJ\^OSRFe&-(')1/.EG&].0\^OSRFSb\JQRSQTP^RSYFR`FVWFYJGRSQporiadkua§11
vyhláškyč.453/2000Zb.vzneníneskoršíchpredpisovžiadameovydaniestavebnéhopovoleniapre
stavbu:
"
I
E
P
I
E
RlA-II.etapa,ul.ArrnádnehogenerálaLudvíkaSvobodu,Prešov"
PrepotrebyvlastnéhokonaniaVámuvádzamenasledovnéúdaje:
I.Názovasídlostavebníka/splnomocnenízástupcovia/:
St
a
v
e
bníkVSVConsultinga.S.,Karloveská34,84104Bratislava,
zastúpenáspoločnosťouENTOspol.sr.o.KošicesosídlomJesenského6,04001Košice.
II
.Miestonavrhovane]stavby:
ÚzemiejesúčasťouintravilánumestaPrešov,sídlisko5ekčov.Predmetnéúzemiejeurčenépre
polyfunkčnúvybavenosť,mácharaktermestskejzónysfrekventovanýmidopravnýmitepnami.
Zhl'adiskaurbanistickéhovývojaideopokračovaniezástavbyMČ5ekčov.
III.PozemkyCi1&atastrálneůzemie:
StavbasanachádzanapozemkochparcelnýchčíselKN-Catonasledovne:
5001Obchodnozábavnécentrumhlavnýobjekt14823/53,14823/209,14823/220,14823/221,
14823/229,14823/253,14823/259,14823/264,14823/266,14823/267,14823/273
5002Prípravaúzemia14823/53,14823/209,14823/216,14823/220,14823/221,14823/229,
14823/253,14823/259
5004Areálovývodovod14823/209,14823/229,14823/269,14823/273,14823/274~14823/275
5005Areálovákanalizácia14823/53,14823/209,14823/216,14823/221,14823/229,14823/273,
14823/275
5009Areálovéosvetlenie14823/53,14823/209,14823/216,14823/220,14823/221,14823/229,
14823/259,14823/266,14823/267,14823/268,14823/269,14823/273,14823/274,14823/275
50115adovéúpravy14823/53,14823/209,14823/216,14823/220,14823/221,14823/229,14823/259
14823/266,14823/267,14823/268,14823273,14823/274,14823/275
5015Náhradnýzdroj14823/53,14823/273
5016OchranavedeniaPTZOrange14823/229,14823/269,14823/274
A
dr
esa
:Jesenského6,04001KOŠICE,tel.ffax:055/6220269,055/6220278
A
T
S
P
S
e
RS
VhNJ\FT`VFR^Y>GHLSIRSQUJKMVWUM>OUJVR_LSVbIX:SgMHJ)&$SII&2AUS$YPSjOFe`VPS)//0'D
BJ
P&2"(--#.**(*.1$.**(+,-4FROSY_VTSNJRMJ2Dn4:SgMHJ%QJVWS$e&b&2/(*(1%-)*'(*((
sFu2"(--#.**(*/085TUJr?72A:*(*(-(*+(085>2+).-.--*
6
%
QF
M
P
2JRWSqJRWSOJ&VO


IV
.Zi9klminéúdajeosiavbe:
P
r
ojek
triešiprístavbukjestvujúcemuobchodnémucentruEPERIA.
5
ta
ve
bn
ýobjektEPERIAII.etapajeprístavbakexlstujúce]I.etapeakosamostatnefunkčnýstavebný
o
b
j
e
ktsrozmermi92,52m)(68,20m.Objektbudemať4nadzemnépodlažiapričom3.NPa4.NPsú
u
s
ko
č
e
n
éa1podzemněpodlažie.Vpodzemnompodlažísúpriestorypreparkovaniezákazníkovakoaj
p
r
iesto
r
ypretechnologickévybavenieobjektu.Vnadzemnýchpodlažiachsúnavrhnutépriestory
nájomnýc
hjednotiek,komunikačnýchpasáží,ajednotkypreobčerstvenie.Vustúpenom3.NPa4.NP
bud
úumiestnenékináatechnologickémiestnostipreobjekt.
O
bjektII.etapybudemaťzásobovacídvorzozápadnejstrany,tenbudedopravnenapojenýzo
zásobovaciehodvoraI.etapyexistujúcoukomunikáciou.Splaškovávodabudeodvedenádoareálovej
k
analizáci
e
.DažďovávodabudenazákladepožiadaviekMestaPrešovodvádzanádonavrhovanej
d
až
ď
ovejzáhrady.
Na
p
ojenieobjektunemávplyvnapripojkv,nakolkopriprojektovaníI.etapysaužkapacitneuvažovalo
sprístavbouII.etapyanaprípojkáchjepotrebnárezerva.
I
V'/AZmenyoprot!vydanémuúzemnémurozhodnutiu:
-PDjespracovanábezzmienavzmyslevydanéhoúzemnéhorozhodnutia
I
V'
/BČleneniestavbynastovebnéobjekty:
5001
-Obchodno-zábavnécentrumhlavnýobjekt-II.etapa
5002-Prípravaúzemia-IIetapa
5004-Areálovývodovod-II.etapa
5005-Areálovákanalizácia-II.etapa
5007-5TLareálovýrozvodplynu-II.etapa
5009-Areálovéosvetlenie-II.etapa
5011-5adovéúpravy-II.etapa
5015-Náhradnýzdroj-II.etapa
I
V
.
J
ePlošnéaobjemovéúdaje:
Celkováplochapozemku:
Zastavanáplocha-II.etapa
ObostavanýobjemobjektuII.etapa.((((N2
6364m2
131645m3
I
V
'
/
DVýškovéosaden;estavby
Maximálnavýškahlavnejčastiobjektu
Maximálnavýškaatikyčastikin
Výškakomínovc)d$+((N
c*,$+.(N
c*.$(((N
V.Menáaadresyznámychúčastníkovkonanio:
I
.DOTKNUTÉPOZEMKY:
PozemkyuvedenévbodeIII.súvovlastníctveinvestora
II
.SUSEDNÉPOZEMKY-vlastníci
KauflandSlovenskárepublikav.o.s.,Trnavskácesta41/A,83104Bratislava
LlDLSlovenskárepublika,v.o.s.,RužinovskálE,82102Bratislava
MestoPrešov,Hlavná73,Prešov
MartaBoháčová,Lesnícka44,Prešov
DankaDzurjová,Lesnícka52,Prešov
T
i
borBoháč,Lesnícka44,Prešov
Ma
r
taJanigová,Palárikova27,Prešov
Gab
r
ielaLehotská,Ďumbierska28,Prešov
VI
.Predpokladanýtermínukoněenia:
12/2020
Ad
res
a;Jesenskěho6,04001KOŠICE,tel./fax:055/6220269,055/6220278
ATS
P
S
eRSVxNJ\FT`VFR^Y>GHLSIRSQUJKMVWUM>OUJVR_LSVbIX:SgMHJ)&$SII&2AUS$YPSjOFe`VPS1778N
T
e
l
.:(055)6220269,6220345Bankovéspojcnie:VÚBKošice-mesto,č.ú.:70209-512/0200
Fa
x
:(055)62202781(:preDPH:SK2020502308IČO:31656552
E
-
ma
i
l:ento@entoke.sk


V88.SpmcOIlCi'lei'projektove]dokumentácie
Hlavnýarchitekt:Ing.Mareklštokovlč
VII
I
.Spasobuskutočnení"st()JllbV:
d
o
dávat
el
'
sky-výberovékonanie
1)
(
.IPredpokladcmý11i6/kOCIC7sítclIIfl:W:
5001Obchodnozábavnécentrumhl.objekt
5002Prípravaúzemia
500
4Areálovývodovod
5005Areálovákanalizácia
5009Areálovéosvetlenie
50115adovéúpravy
5015Náhradnýzdroj
5016OchranavedeniaPTZOrange)+0*,((($%?
-
*
,(((
$%€
20000
,
-€
3
8000
,-=€
3
3
7
5
0,-€
1
2250
,
-€
2
7
5
00
,-€
1
250
,-€
x
.Prílohykžicwlosti(§11odsek2vyhláškyč.453/2000Z.z.)
IX.l/Správnypoplatek-prevodnýmpríkazom
1)(.2/Plnomocenstvo
1)(.3/LVČ.13755,kópiakatastrálne]mapy
IX
.4
/ProjektovádokumentáciaDRS(2x)-podl'anižšieuvedenéhozaznamu.
I
X.s/Stanoviskádotknutýéhorgánov
RÚVZPrešov,zadňa03.07.2019
DPMP
,a.s.,vyjadrenieč.DP-5/2019/1007zodňa25.06.2019
MÚMestaPrešov,stanoviskoč.OHAM/8833/2019/120408/2019zadňa27.06.2019
ODŽP,stanoviskoč.ODŽP-8744/2019zadňa02.07.2018
OÚPrešov,stanoviskoč.OU-PO-OSZP3-2019/030107-02zadňa26.06.2019
OÚPrešov,vyjadrenieč.OU-PO-05ZP3-2019j030113-04zodňa13.06.2019
OÚPrešov,stanoviskoč.OU-PO-OKRl-2019j004704-04zodňa21.06.2019
DistribúciaSPP,a.s.,vyjadrenieč.TDjKS/0083/2019/Uhzadňa06.06.2019
I<RPZ,stanoviskoČ.KRPZ7POd<DH7"177!2019zadňa02.07.2019
VV5,a.s.,vyjadrenieč.52165j2019jOzadňa14.06.2019
T
I
,stanoviskoč.2679/3j2019zodňa20.06.2019
OÚPrešov,vyjadrenieč.OU-PO-05ZP3-2019/030109-02zadňa24.06.2019
SVP
,stanoviskoČ.esSVPozKE3307/2019/3zadňa15.07.2019
MOSR,stanoviskoč.ASMdpV-49-448j2019zodňa08.07.2019
OÚPrešov,rozhodnutieč.OU-PO-05ZP2-2019jOl7784-008jZAzadňa28.06.2019
?JBEBKrDPIPRFUVFEFOpPST\VBNFSQPXERBVPN
Súctou
A
dr
e
sa
:Jesenského6,04001KOŠICE,tel.lf-ax:055/6220269,055/6220278
A
TS
P
SeRS
V
hNJ\FT`VFR^Y>GHLSIRSQUJKMVWUP>OUJVR_LSVbIX:SgMHJ)&$SII&2AUS$YPSjOFePVPS)//0=
BJ
P&2"(--#.**(*.1$.**(+4SBankovéspojenie:VÚBKošíce-mesto,Č.Ú.:70209-512/0200
F
a
x
:(055)6220278rčpreDPH:SK202OSO2308rčo.31656552
E
-
ma
il
:ento@entoke.sk

    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)