Zverejnenie žiadosti o stavebné povolenie stavebníka VSV Consulting a.s. Karloveská 34, 841 04 Bratislava zastúpená spoločnost'ou ENTO spol. s.r.o. Košice so sídlom Jesenského 6, 040 01 Košice pre stavbu: "EPERIA II. etapa, Armádneho generála Ludvíka Svobodu, Prešov; SO 03 Komunikácie a spevnené plochy v areáli - II. etapa a podobjekty" zo dňa 19. 08. 2019 doručená na Mesto Prešov 20.08.2019.

Zverejnenie žiadosti o stavebné povolenie

23.08.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                
~
.,
-,..•..
Vyvt
:
s~
n
eana__L_,'._~_"._
v
M
ES
TOPRESOVZvesenpdňa-----v
Spe
c
iálnystavebnýúrad
Hl
a
vn
ául.č.73,PrešovBDe*2**+
8
b
X
R
U4D_)+,++.)+.,/+1),*+3'?QFBWLhU[LKgH4,-(*2(,*+3
zverejneniežiadostiostavebnépovolenie(prílohač.1)stavebníka
VSVConsultinga.s.Karloveská34,84104Bratislavazastúpená
spoločnost'o
uENTOspol.s.r.o.KošicesosídlomJesenského6,04001
Košiceprestavbu:"EPERIAII.etapa,ArmádnehogenerálaLudvíka
Svobodu,Prešov;SO03Komunikácieaspevnenéplochyvareáli-II.etapa
apodobjekty"zodňa19.08.2019doručenánaMestoPrešov20.08.2019-
naúradnejtabulimestaPrešovanawebovomsídlemestaPrešov
Žiadatel
'VSVconsulting,a.s.IČO31716334Karloveská34,mestskáčasťKarlova
Ves,Bratislava,PSČ84104,vkonanízastúpenýnazákladesplnomocneniaENTO,spol.
S.LO.Košice,IČO:31656552Jesenského6,Košice,PSČ04001(d'alejlen"stavebník")
podaldňa20.08.2019naMestoPrešov,príslušnýšpeciálnystavebnýúrad,žiadosťovydanie
stavebnéhopovoleniaprestavbu,resp.inžinierskyobjektpodnázvom:"EPERlAII.etapa,
ArmádnehogenerálaLudvíkaSvobodu,Prešov;SO03Komunikácieaspevnenéplochy
vareáli-II.etapaapodobjekty"napozemkochparcelnéčíslaKNC14823/53,14823/209,
14823/216,14823/220,14823/221,14823/229,14823/259,14823/264,14823/266,14823/267,
14823
/
268
,14823/269,14823/273,14823/274,14823/275vkatastrálnomúzemíPrešov.
P
r
edme
t
omžiadostijeinžinierskyobjekt:
8003Komunikácieaspevnenéplochyvareáli-II.etapaapodobjekty
?
L
X
Y
UBWLhU[&akopríslušnýšpeciálnystavebnýúradpodl'austanovenia§120zákona
č
.50/1976Zb.oúzemnomplánovaníastavebnomporiadku(d'alejvtextelen"stavebný
zákon")vzneníneskoršíchpredpisovvsúbehus§3aods.4)zákonaČ.135/1961Zb.o
pozemnýchkomunikáciách(d'alejvtextelen"cestnýzákon")vzneníneskoršíchpredpisov
vsúladesustanovením§58aods.3)stavebnéhozákonakópiužiadostiostavebnépovolenie
týkajúcesauvedenejstavby,vovzťahukuktorejsauskutočnilozisťovaciekonaniepodl'a
osobitnéhopredpisuzákonač.24/2006Z.z.oposudzovanívplyvovnaživotnéprostredie
aozmeneadoplneníniektorýchzákonovzverejňujenasvojejúradnejtabulianasvojom
webovomsídle.PrávoplatnérozhodnutievydanéMinisterstvomživotnéhoprostredia
Slovenskejrepubliky,Sekcioueviromentálnehohodnoteniaaodpadovéhohospodárstva,
odboromposudzovaniavplyvovnaživotnéprostredievzisťovacomkonanípodč.4150/2019-


1.7/fr-R22434/2019vBratislave,29.apríla2019,ktorénadobudloprávoplatnosť03.07.2019
ajesprístupnenénahttps://www.enviroportal.sk/sl%3C/eia/detail!eperia-presov-ii-etapa
Kópiažiadostiostavebnépovoleniemusíbyťvsúlades§58aods.3)stavebnéhozákona
z
v
erejn
e
n
ápočastrvaniakonaniaaždojehoprávoplatnéhoukončenia.
MESTOPREAo"V
S
TAVEB
N
ÝÚRADHlavně73,08001Pr&šov-11-Ing.J.zTuka
v
e
d
úcistavebnéhoúradu
Ú
r
a
d
nýzáznam:
ŽiadosťstavebníkaVSVConsultinga.s.Karloveská34,84104Bratislavazastúpená
spoločnosťouENTOspol.s.r.o.KošicesosídlomJesenského6,04001Košiceostavebné
povolenieprestavbu:"EPERIAII.etapa,ArmádnehogenerálaLudvíkaSvobodu,Prešov;SO
03Komunikácieaspevnenéplochyvareáli-II.etapaapodobjekty"zodňa19.08.2019
doručenánaMestoPrešov20.08.2019,Spis.Č.12114/2019bolavyvesenánaúradnejtabuli
anawebovomsídleMestaPrešovwww.presov.sk-vyhláškystavebnéhoúradu-informácie
zverejnenénaúradnejtabuli-Úradnáelektronickátabul'amestaPrešov
dňa~.~:~~~.:.:.
M:S'· 1'0"VMe" .' .. ' -~' aJ.•.••••"'.:J.····················I·i·á·\-·,::.··~~·O-i . O~~Jltl<>aT(l.eojlejsv-1-
ŽiadosťstavebníkaVSVConsultinga.s.Karloveská34,84104Bratislavazastúpená
spoločnosťouENTOspol.s.r.o.KošicesosídlomJesenského6,04001Košiceostavebné
povolenieprestavbu:"EPERIAII.etapa,ArmádnehogenerálaLudvíkaSvobodu,Prešov;SO
03Komunikácieaspevnenéplochyvareáli-II.etapaapodobjekty"zodňa19.08.2019
doručenánaMestoPrešov20.08.2019,Spis.Č.12114/2019bo1azvesenázúradnejtabule
azwebovejstránkyMestaPrešovwww.presov.sk-vyhláškystavebnéhoúradu-informácie
zverejnenénaúradnejtabuli-Úradnáelektronickátabul'amestaPrešov
IgF'
I 
..
.
............
.
.~..,-_,:.t......•L_c.I'~ 
O!
Rb
(
)~
atk'
h
a
W
9
4
p
~-1-
Pr
íloh
y
:
PrílohaČ.1-Žiadosťostavebnépovolenie"EPERlAII.etapa,ArmádnehogenerálaLudvíka
Svobodu,Prešov;SO03Komunikácieaspevnenéplochyvareáli-II.etapaapodobjekty"


inžinierska
,projektová,poradenská
aobchodnáspoločnosť
08001Prešov!
2
//1)\vKošiciachdňa19.08.2019MestoPrešov
Stavebnýúrad
Jarková26
Našaznačka:129/2019/137/18-Wá(3Y*2d.,&J/\%Ud/0Z]a2k:B:>?>6A@6
,`*-_&ed/0Z]a2*C,/1a^,%0^
STAVBA:EPERIAII.etapa,ul.ArmádnehogenerálaLudvíkaSvobodu,Prešov
SO03Komunikácieaspevnenéplochyvareáli-II.etapaapodobjekty
VE
C
:Žiadosťostavebnépovolenie
(g`30_,gk^a/*r%>:96B@?WY%§68zákonaoúzemnomplánovaníastavebnomporiadkua§11
vyhláškyč.453/2000Zb.vzneníneskoršíchpredpisovžiadameovydaniestavebnéhopovoleniapre
stavbu:
"HPHQJ
DJJ%,1*b*$d_%Dc`k+/,]a\,/,ck_*'d+2m^*R2aYa+d$Pc,sa2"
RO:<La`d/-^kZ-,*0b,2/,/lb_aZ]32*c,k_-5JJ%,1*b**ba+aY.,^13
R1*2,
Y/
lba+aY.,^13&
>:O.1Vnútroareálovékomunikáciaaspevnenéplochy-II.etapa
5003
.
2Svetelnésignalizačnézariadenia-zásobovacídvor-II.etapa
5003.3-Mlátovýzdruženýcyklochodník-II.etapa
J%NhWO(DRmG'ORSD(HENmLD9RP'NOMOFNHNmWhRSTPFO(JD9&
R1*2,Y/m^(R(Fa/0d_1-/\*%0%$L*c_a2,0^k<=$A=6:=Ec*1-0_*2*$g*01ob,/k0ba_ar/a0tadHNSO0ba_%
0c%a%Las-Z,0a0m+_a`K,0,/0^l]a?$:=::6Las-Z,%
JJ%POWHMLVDLDSDRSQh'NHjWHMJH&
R1*2Y*0*/*Z]k+g*/*bag,`^aZ]b*cZ,_/pZ]rm0,_LN5F&6=A;<9><$6=A;<9;:B$6=A;<9;6?$6=A;<9;;:$
6=A;<9;;6$6=7A;<9;;B$6=A;<9;>B$6=A;<9;?=$6=A;<9;??$6=A;<9;?@$6=A;<9;?A$6=A;<9;?B$
6=A;<9;@<$6=A;<9;@=$6=A;<9;@>2^*1*01ck_/a`og,`mPc,sa2%
JJJ
%MJHRSOND(QIO(DNHKRSD(EV&
jg,`-,.,0or*0tad-/1c*2-_k/d`,01*Pc,sa2$0m+_-0^aR,^ra2%Pc,+`,1/log,`-,.,dcr,/lbc,
ba_3[d/^r/o23Y*2,/a0t$`kZ]*c*^1,c`,010^,.gn/30[c,^2,/1a2*/p`-+abc*2/p`-1,b/*`-%
W]_#*+-0^*dcY*/-01-Z^l]a2p2a.*-+,aba^c*ra2*/-,gk01*2Y3MqR,^ra2%
J(
%WhL'DGNijGDKHORSD(EH&
(ck`Z-JJ%,1*b3.,c-,s,/lcagsmc,/-,,f-01d.oZ,]aaY.,^1d5OYZ]a+/l]aZ,/1c*HPHQJD$2ck`Z-^1ac,.
.,ba1c,Y/ldbc*2-tbcm01dba2l^a`d/-^kZ-,$2312ac-t/a2lb*c^a2*Z-,`-,01**g*Y,gb,r-tba1c,Y/p
gk0aYa2*Zm*c/*/-bd_*r/p+2ac%
Adresa:Jesenského6,04001KOŠICE,tel./fax:055/6220269,055/6220278
BTSPSfRSViNJ]FTaVFR_Y?GHLSIRSQUJKMVWUM?OUJVR`LSVcIX;ShMHJ*'%SII'3BUS%YPSkOFfaVPS1778N 
T
el.:(055)6220269,6220345Bankovéspojenie:VÚBKošice-mesto,Č.Ú.:70209-512/0200
F
ax
:(055)6220278IČpreDPH:SK2020502308(ČO:31656552
E
-m
ai
l
:ento@entoke.sk


Prístupnávštevníkovbudenezmenený,budezabezpečenýužcezzrealizavanéprístupovékomunikácie
adopravnénapojenia,pričomprinavrhovaníabudovanítýchtokomunikáciísaužpočítalosII.etapou
riešenia.
Prenovúprístavbubuderiešenýsamostatnýzásobovacídvor,kterýbudenapojenýzexistujúceho
zásobovaciehodvora.Napojenýbudepomocouexistujúcejobslužnejkomunikácie.Najestvujúcom
zásobovacomdvorebudeumiestnenésignalizačnézariadeniepreúčelyriadeniadopravyna
jednopruhovejceste.Naexistujúcomdvoreajnanovomriešenomzásobovacomdvorebudúriešené
parkovaciemiestatypu02výhradneprezamestnancov.
Prepohybchodcovjenavrhnutáúpravaexistujúcehochodníka.
VseverozápadnejčastiareáluEPERIAII.jenavrhnutéprepojeniejestvujúcehozdruženéhomlátového
cyklochodníka(smersever-juh)acyklochodníkaskrytomzdlažbyvseverovýchodnejčastí.
J(%MHNhDDGQHRVWNhMVFIjqDRSNmLO(LONDNJD&
5(R(Fa/0d_1-/\*%0%$L*c_a2,0^k<=$A=6:=Ec*1-0_*2*
5HNSO0ba_%0c%a%Las-Z,$K,0,/0^l]a?$:=::6Las-Z,
5L*d[_*/+R_a2,/0^kc,bdY_-^*2%a%0%$Sc/*20^kZ,01*=69D$A<6:=Ec*1-0_*2*
5M,01aPc,sa2$I_*2/k@<$Pc,sa2
5M*c1*Ea]kra2k$',0/mZ^*==$Pc,sa2
5G*/^*Ggdc.a2k$',0/mZ^*>;$Pc,sa2
5S-YacEa]kr$',0/mZ^*==$Pc,sa2
5M*c1*K*/-\a2k$P*_kc-^a2*;@$Pc,sa2
5y*Yc-,_*',]a10^k$}d`Y-,c0^*;A$Pc,sa2
(%PQHGPOL'DGDN|SHQMmNTLONqHNJDRSD(EV&
6;9;:;:
(J%RPQDFO(DSIPQOKHLSO(HKGOLTMHNShFJH
I_*2/p*cZ]-1,^1&J/\%M*c,^_s1a^a2-r
Pca.,^1*/1Z,013*0b,2/,/lb_aZ]3&J/\%(_*+-`mc(3+c*$DQGV(xOQM$Las-Z,$Kd]a0_a2*/0^k@
(JJ%RPOROETRLTSOqNHNJDRSD(EV&
+a+k2*1,_#0^352pY,ca2l^a/*/-,
(JJJ%RPQh(NHPOP'DSLVwgk^a/r%6=>96BB>W%g%a0bck2/3Z]bab_*1^aZ]$2b_*1/a`g/,/m8
Qagbar1a2p/k^_*+;;>:::$5€
Podl'azákonač.145/1995Z.z.osprávnychpoplatkochvplatnomznení,položkaČ.60Sadzabníka
správnychpoplatkov,budeprevodnýmpríkazomuhradenýsprávnypoplatokpripodanížiadostivo
výške400,-€
IX.PRíLOHYKŽIADOSTI(§11odsek2vyhláškyČ.453/2000Z.z.)
IX.l/Správnypoplatokvovýške400,-€
IX.2/Plnomocenstvo
IX
.
3/LVč.13755,kópiakatastrálnejmapy
IX
.
4/ProjektovádokumentáciaDRS(2x)-podl'anižšieuvedenéhozaznamu.
IX
.
5/Stanoviskádotknutýchorgánov
RÚVZPrešov,zadňa03.07.2019
DPMP,a.s.,vyjadrenieČ.DP-5/2019/1007zadňa25.06.2019
MÚMestaPrešov,stanoviskoč.OHAM/8833/2019/120408/2019zadňa27.06.2019
ODŽP,stanoviskoČ.ODŽP-8744/2019zadňa02.07.2018
OÚPrešov,stanoviskoč.OU-PO-OSZP3-2019/030107-02zadňa26.06.2019
OÚPrešov,vyjadrenieČ.OU-PO-OSZP3-2019/030113-04zadňa13.06.2019
OÚPrešov,stanoviskoČ.OU-PO-OKRl-2019/004704-04zadňa21.06.2019
DistribúciaSPP,a.s.,vyjadrenieČ.TD/KS/0083/2019/Uhzadňa06.06.2019
KRPZ,stanoviskoČ.KRPZ-PO-KDI-17-177/2019zadňa02.07.2019
VVS,a.s.,vyjadrenieČ.52165/2019/0zadňa14.06.2019
Adresa:Jesenského6,04001KOŠICE,tel./fax:055162 20269,055162 20278
BTSPSfRSViNJ]FTaVFR_Y?GHLSIRSQUJKMVWUM?OUJVR`LSVcIX;ShMHJ*'%SII'3BUS%YPSkOFfaVPS1778N 
Te
l.
:(055)6220269,6220345Bankovéspojenie:VÚBKošice-mesto,Č.Ú.:70209-512/0200 
Fax:(055)6220278IČpreDPH:SK2020502308IČO:31656552
E-m
a
il
:ento@entoke.sk


TI
,stanoviskoč.2679/3/2019zadňa20.06.2019
O
ÚPrešov,vyjadrenieč.OU-PO-OSZP3-2019/030109-02zadňa24.06.2019
SVP
,stanoviskoČ.esSVPOZKE3307/2019/3zadňa15.07.2019
MOSR,stanoviskoč.ASMdpV-49-448/2019zadňa08.07.2019
OÚPrešov,rozhodnutieč.OU-PO-OSZP2-2019/017784-008/ZAzadňa28.06.2019
súctou
i
rr:~)~~á]l~iŽi111EIl.$v.PROStOvÁ
@~U~·~tiOJPORADEKJ;jAOBC't!:;J)riÁ
Sf
"
1
~
.sr.o,_OČN~.ost
K
O
Š
I
CE
,;.;~g/to-c 
In
g.StanislavČAJA
ko
n
a
t
e
l
'spoločnosti
Adr
esa:Jesenského6,04001KOŠICE,teLlfax:055/6220269,055/6220278
BTSP
SfR
SV
iNJ]FTMVFR_Y?GHLSIRSQUJKaVWUa?OUJVR`LSVcIX;ShaHJ*'%SII'3BUS%YPSkOFfMVPS1778N 
Tel
.
:(055)6220269,6220345Bankovéspojeníe:VÚBKošice-mesto,č.ú.:70209-512/0200
Fa
x
:(055)6220278lČpreDPH:SK2020502308IČO:31656552
E
-mail:ento@entoke.sk

    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)