Informácia o nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o umiestnení stavby EPERIA - Il. etapa, Armádneho generála Ludvíka Svobodu, Prešov pre stavebníka VSV Consulting a.s. Karloveská 34, 841 04 Bratislava, zastúpeného v konaní spoločnosťou ENTO spol. s.r.o. Košice so sídlom Jesenského 6, 040 01 Košice.

Informácia o nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o umiestnení stavby EPERIA - Il. etapa

26.08.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        tf\ " "l'\ 1'\f"\ H' 
v 
lJyiJeSené dňa _ __: .. :....;V:.;_• -':!.:•'-:..;.· _'-::;,:v;_..;J"------
MESTO PRESOV 
Stavebný úrad 
?vesené clňa ----------
--Hlavná ul. č. 73, Prešov PSČ 080 Ol 
Císlo: SU/6307/2019 V Prešove dňa: 23.08.2019 
Informácia o nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o umiestnení stavby EPERIA -
Il. etapa, Armádneho generála Ludvíka Svobodu, Prešov pre stavebníka VSV 
Consulting a.s. Karloveská 34, 841 04 Bratislava, zastúpeného v konaní spoločnosťou 
ENTO spol. s.r.o. Košice so sídlom Jesenského 6, 040 Ol Košice vydaného pod č. 
SÚ/6307/134713/2019-Hč zo dňa 19.07.2019 a informácia o zvesení Návrhu na vydanie 
územného 
rozhodnutia pre vyššie uvedenú stavbu 
na úradnej tabuli mesta Prešov a na 
webovom sídle mesta Prešov 
Mesto Prešov, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad 
podľa § 117 ods. l) zák. 
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení jeho noviel (ďalej len 
stavebný zákon, stavebný úrad ) týmto informuje 
účastníkov konania, že rozhodnutie 
o umiestnení stavby EPERIA -II. etapa, Armádneho generála Ludvíka Svobodu, Prešov pre 
stavebníka 
VSV Consulting a.s. Karloveská 34, 841 04 Bratislava, zastúpeného v konaní 
spoločnosťou ENTO spol. s.r.o. Košice so sídlom Jesenského 6, 040 Ol Košice vydaného pod 
č. SÚ/6307/134713/2019-
Hč zo dňa 19.07.2019 nadobudlo právoplatnosť dňa 19.08.2019. 
V súlade s 
§ 
35 ods. 2 stavebného zákona nadobudnutím právoplatnosti územného 
rozhodnutia bude Návrh na vydanie územného rozhodnutia pre stavbu EPERIA 
-II. etapa, 
Armádneho generála Ludvíka Svobodu, Prešov, stavebníka 
VSV Consulting a.s. Karloveská 
34, 
841 04 Bratislava zastúpeného v konaní spoločnosťou ENTO spol. s.r.o. Košice so 
sídlom Jesenského 
6, 040 Ol Košice pre stavbu EPERIA -II. etapa, Armádneho generála 
Ludvíka Svobodu, Prešov/ jeho kópia/ bude zvesený z úradnej tabuli mesta Prešov 
a z webového sídla Mesta Prešov. 
Informácia o nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia 
o umiestnení stavby vydaného pod č. SÚ/6307/134713/2019-Hč zo dňa 19.07.2019 a o zvesení Návrhu na vydanie 
územného 
rozhodnutia pre vyššie uvedenú stavbu na úradnej tabuli mesta Prešov a na 
webovom sídle mesta Prešov bude zverejnená po dobu 15 dní. 
Ing. Jo 
fTuka 
vedúci stavebného úradu 
Úradný záznam: 
Informácia o nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o umiestnení stavby vydaného pod č. 
SÚ/6307/134713/2019-Hč zo dňa 19.07.2019 o zvesení Návrhu na vydanie územného 
rozhodnutia pre vyššie uvedenú stavbu bola vyvesená na úradnej tabuli a na webovom 
sídle Mesta Prešov www.presov.sk 
-vyhlášky stavebného úradu-informácie zverejnené na 
úradnej tabuli-Úradná elektronická tabul'a mesta Prešov 
~v. \.... ...... ,_..; .. 
dňa ................................................... .. 
MESTO PREŠOV 
Mestský úrad 
................... ~·.ct· viiä·c:·v:·: ................. . 
QR~lgl'R!'~ťjy 
-1-
Informácia o nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o umiestnení stavby vydaného pod č. 
SÚ/6307/134713/2019-Hč zo dňa 19.07.2019 o zvesení Návrhu na vydanie územného 
rozhodnutia pre vyššie uvedenú stavbu bola zvesená z úradnej tabuli a z webového sídla 
Mesta 
Prešov www.presov.sk -vyhlášky stavebného úradu -informácie zverejnené na 
úradnej tabuli-Úradná elektronická tabul'a mesta 
Prešov 
dňa .................................................... . 
2 
Mesto Prešov 
Hlavná č. 73 PSČ 080 Ol 
Číslo: SU/6307/134713/2019-Hč V Prešove dňa: 19.07.2019 
Navrhovateľ: 
,.---~ 
. 
-···-----·-·-----·-----i 
l 
rv;::sT·D PRr:šov 
Stav~bn)' elrad 
R O ZHODNUTIE 
n.-...~,, ........ ···1-.. -~-,.r-O .... J'D·LO 
r·,u..:Jil .. ·~}-•\.. ;r::. :~, ... u· o~_ -1019 
l 
PRh;~~-'~1i'.",S~ t;:;A , 9 OS 
, v . 
vEREJN A vyHL A s KWfSV'r .. KOi<;\L zo1n .. ;::;;--.... 
l 2 3 -!ffi-u " . i<' 
VSV consulting, a.s. IČO 31 716 334 '"''' . ~'eJ 
Karloveská 34, mestská časť Karlova Ves, Bratislava , PSČ 841 04, 
v konaní zastúpený na základ splnomocnenia 
ENTO, spol. s.r.o. Košice, IČ0:31 656 552. 
Jesenského 6, Košice, 
PSČ 040 Ol 
(ďalej len navrhovateľ) podal dňa 05.04.2019 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení 
Stavby: "EPERIA II. etapa, ul. Armádneho generála Ludvíka Svobodu, Prešov 
na 14823/53, 14823/209, 14823/216, 14823/220, 14823/221, 14823/229, 14823/253, 
pozemkoch 14823/259, 14823/264, 14823/266, 14823/267, 14823/268, 14823/269, 
parcelné čísla 14823/273, 14823/274, 14823/275, 
KNC 
v katastrálne Prešov 
územie 
Pozemky parc. č. KN-C 14823/53, 14823/209, 14823/216, 14823/220, 14823/221, 14823/229, 
14823/253, 14823/259, 14823/264, 14823/266, 14823/267, 14823/268, 14823/269, 
14823/273, 14823/274, 14823/275, katastrálne územie 
Prešov sú vo vlastníctve navrhovateľa, 
zapísané na LV č. 13755. 
Mesto 
Prešov, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. l) zák. č. 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení jeho noviel (ďalej len 
stavebný zákon), príslušný stavebný úrad, posúdil predložený návrh 
podľa §35, 37 a ďalších 
stavebného zákona a na základe tohto posúdenia a vykonaného územného konania, spojeného 
s miestnym 
zisťovaním vydáva podľa § 39 a § 39a stavebného zákona v spojení s § 4 
vyhlášky 
453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona 
ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY 
" EPERIA II. etapa, ul. Armádneho generála Ludvíka Svobodu, Prešov ". 
Stavba " EPERIA II. etapa, ul. Armádneho generála Ludvíka Svobodu, Prešov " bude 
umiestnená na pozemkoch 
parc.č. KN-C 14823/53, 14823/209, 14823/216, 14823/220, 
14823/221, 14823/229, 14823/253, 14823/259, 14823/264, 14823/266, 14823/267, 
14823/268, 14823/269, 14823/273, 14823/274, 14823/275, katastrálne územie 
Prešov, tak 
ako 
je zakreslené v grafickej prílohe tohto rozhodnutia, Celkovej situácií v mierke l :500 
vypracovanej OBERMEYER HELIKA s.r.o, Dúbravská cesta 2, Bratislava PSČ 84104, Ing. 
Marekom 
IŠTOKOVIČOM, autorizovaným stavebným inžinierom, ktorá tvorí neoddeliteľnú 
prílohu tohto rozhodnutia. 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)