Rozhodnutie o prerušení stavebného konania: "EPERIA II. etapa, ul. Armádneho generála Ludvíka Svobodu, Prešov " na pozemkoch parcelné čísla KN C 14823/53, 14823/209, 14823/216, 14823/220, 14823/221, 14823/229, 14823/253, 14823/259, 14823/264, 14823/266, 14823/267, 14823/268, 14823/269, 14823/273, 14823/274, 14823/275, v katastrálne územie Prešov vydané pod č. SÚ/12104/142738/2019 Hč zo dňa 23.08.2019.

Rozhodnutie o prerušení stavebného konania

26.08.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        """ ....... ~ 
L J. • .; J 
Vyvesené dňa ________ . 
v 
MESTO PRESOV.vesenP. oň:J -------
Hlavná ul. č. 73, Prešov 
PSČ 080 Ol 
Číslo: SÚ/12104/142738/2019-Hč V Prešove dňa: 23.08.2019 
Rozhodnutie 
Žiadateľ VSV Consulting, a.s. IČO 31 716 334 Karloveská 34, mestská čast' Karlova 
Ves, Bratislava , PSČ 841 04, v konaní zastúpený na základ splnomocnenia ENTO, spol. 
s.r.o. Košice, 
IČ0:31 656 552 Jesenského 6, Košice, PSČ 040 Ol (ďalej len stavebník) podal 
dňa 20.08.2019 žiadosť o vydanie stavebného povolenia pre zvlášť rozsiahlu stavbu, 
súčasťou ktorej sú aj líniové inžinierske stavby : "EPERIA IL etapa, ul. Armádneho generála 
Ludvíka Svobodu, Prešov na pozemkoch parcelné čísla KN C 14823/53, 14823/209, 
14823/216, 14823/220, 14823/221, 14823/229, 14823/253, 14823/259, 14823/264, 14823/266, 
14823/267, 14823/268, 14823/269, 14823/273, 14823/274, 14823/275, v katastrálne územie 
Prešov. 
Členenie stavby na stavebné objekty 
SO O 1-Obchodno-zábavné centrum hlavný objekt-
IL etapa 
SO 02-Príprava územia-IL etapa 
SO 04 -Areálový vodovod -IL etapa 
SO 05-Areálová kanalizácia-IL etapa 
SO 07 -STL areálový rozvod plynu-II. etapa 
SO 09 -Areálové osvetlenie -IL etapa 
SO ll -Sadové úpravy -II. etapa 
SO 15 -Náhradný zdroj -II. etapa 
Uvedeným 
dňom bolo začaté stavebné konanie. 
Mesto 
Prešov, ako vecne a 
miestne príslušný stavebný úrad 
podľa § 117 ods. l) zák. č. 
5011976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení jeho noviel (ďalej len 
stavebný zákon), príslušný stavebný úrad 
podľa§ 60 ods. l stavebného zákona v spojení s§ 4 
vyhlášky 
453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona 
vyzýva stavebníka 
aby v lehote do 30 dní odo dňa doručenia tejto výzvy 
predloženú žiadosť doplnil 
o nasledovné: 
l. Doklad o uhradení správneho poplatku. 
2. Projektovú dokumentáciu stavby ( ďalej projekt stavby) vypracovanú oprávnenou 
osobou v dvoch vyhotoveniach, 
3. Rozhodnutie Okresného úradu 
Prešov, pozemkového a lesného odboru o trvalom 
odňatí poľnohospodárskej pôdy 
l 
4. Stanovisko Krajského riaditeľstva policajného zboru Prešov, Krajského dopravného 
inšpektorátu k stavebnému konaniu 
l k žiadosti bolo doložené stanovisko k územnému 
konaniu/ 
5. Kladné vyjadrenie Slovenského plynárenského priemyslu, Distribúcia a.s., Bratislava 
l doložené je nesúhlasné vyjadrenie/ 
6. Vyjadrenie vlastníka sieti ORANGE Slovensko a.s. Bratislava k projektu stavby 
7. Vyjadrenie Okresného úradu Prešov, odboru starostlivosti o ŽP, oddelenia ochrany 
prírody a vybraných zložiek ŽP, z 
hľadiska ochrany prírody 
8. Vyjadrenie správcu VO -OSVO comp. a .s. Prešov k projektu stavby 
9. Vyjadrenie VSD a.s. Košice k projektu stavby 
1 
O. Písomné vyhodnotenie spôsobu zapracovania pripomienok určených v rozhodnutí 
vydanom v 
zisťovacom konaní podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov 
na životné 
prostredie v znení neskorších predpisov. 
Z uvedených dôvodov stavebný úrad 
podľa § 29 ods. l zákona č. 7111967 Zb. o správnom 
konaní stavebné konanie 
prerušuje. 
Súčasne stavebný úrad upozorňuje žiadateľa, že ak v určenej lehote neodstráni nedostatky 
podania, stavebný úrad v súlade s § 
60 ods. 2 písm. c) stavebného zákona stavebné konanie 
zastaví. 
Odôvodnenie 
Žiadate!' VSV consulting, a.s. IČO 31 716 334 Karloveská 34, mestská časť Karlova 
Ves, Bratislava , 
PSČ 841 04, v konaní zastúpený na základ splnomocnenia ENTO, spol. 
s.r.o. Košice, 
IČ0:31 656 552 Jesenského 6, Košice, PSČ 040 Ol (d'alej len stavebník) podal 
dňa 20.08.2019 žiadosť o vydanie stavebného povolenia pre zvlášť rozsiahlu stavbu, 
súčasťou ktorej sú aj líniové inžinierske stavby : "EPERIA IL etapa, ul. Armádneho generála 
Ludvíka Svobodu, Prešov na pozemkoch parcelné 
čísla KN C 14823/53, 14823/209, 
14823/216, 14823/220, 14823/221, 14823/229, 14823/253, 14823/259, 14823/264, 14823/266, 
14823/267, 14823/268, 14823/269, 14823/273, 14823/274, 14823/275, v katastrálne územie 
Prešov. 
Uvedeným 
dňom bolo začaté stavebné konanie. 
Stavebný úrad podanú 
žiadosť posúdil a na základe tohto posúdenia zistil, že žiadosť 
spolu s prílohami neposkytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby. 
Stavebný úrad preto vyzval žiadatel'a o doplnenie žiadosti o vyššie uvedené požadované 
náležitosti. 
K žiadosti nebol doložený doklad o uhradení správneho poplatku. 
Podľa § 8 ods. (l) zákona č. 14511995 Z. z. zákona o poplatkoch, poplatky určené v 
sadzobníku pevnou sumou sa platia bez výzvy a sú splatné pri podaní. ktoré smeruje k 
vykonaniu úkonu alebo k 
uskutočneniu konania, ak pri jednotlivých položkách sadzobníka nie 
je ustanovené inak. Podaním vzniká zároveň poplatková povinnost Ak nebol poplatok 
zaplatený 
pri podaní alebo v určenej sume, je splatný do 15 dní odo dňa doručenia písomnej 
výzvy správneho orgánu na jeho zaplatenie ). 
Podľa § 9 zákona o poplatkoch Ak poplatky 
splatné 
podľa § 8 tohto zákona nebudú zaplatené, správny orgán úkon nevykoná a konanie 
zastaví. Proti rozhodnutiu o zastavení konania pre nezaplatenie poplatku sa nemožno 
odvola( 
Stavebný úrad zároveň upozornil žiadateľa , že ak neodstráni nedostatky podania do určenej 
lehoty, bude stavebné konanie zastavené 
2 
Vzhľadom na uvedené skutočnosti bolo potrebné rozhodnúť tak, ako je to uvedené vo 
výrokovej 
časti tohto rozhodnutia. 
Poučenie: 
Podľa § 29 zákona č. 7111967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, proti 
rozhodnutiu o prerušení konania sa nemožno 
odvolať. 
Rozhodnutie sa doručí: 
Ing. Jo z f Tuka 
Vedúci stavebného úradu 
l. ENTO, spol.s.r.o. Košice, IČO 31656552, Jesenského 6, 040 O l Košice 
2. 
VSV Consulting, a.s. IČO 31 716 334 Karloveská 34, mestská časť Karlova Ves, 
Bratislava , 
PSČ 841 04 
CO/ 
Mesto Prešov -stavebný úrad 
3 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)