Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č .... /2019, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 4/2009 o zvláštnom užívaní miestnych komunikácií, verejného priestranstva a zelene.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č .... /2019

28.08.2019 / VZN mesta Prešov

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                2 8 -08-2019 
J)vt:ll~ne una----------
""'.·.•cwel'l~ dňa ----------
MESTO PREŠOV. Mestský úrad v Prešove. Hlavná 73. 080 01 Prešov 
Návrh 
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA MESTA PREŠOV č. '"'/2019, 
ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov 
č. 4/2009 o zvláštnom užívaní miestnych komunikácií, verejného 
priestranstva a zelene 
zverejnený na pripomienkovanie v zmysle § 6 ods. 3 a 4 zákona SNR 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
Deň vyvesenia: 28.8.2019 
Koniec lehoty, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku 
k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky na adresu sylvia.bobkova@presov.sk, 
alebo ústne do zápisnice na Mestskom 
úrade v Prešove u predkladateľa návrhu nariadenia: 
08.9.2019 
Predkladateľ návrhu nariadenia: 
Ing. Eduard Vokál, poverený riadením odboru životného prostredia a dopravnej 
infraštruktúry, Mestský 
úrad v Prešove, Jarková 24, 080 01 Prešov 
Deň zvesenia: 13.9.2019 · 
m 
Návrh 
Všeobecne záväzného nariadenia mesta 
Prešov č .... /2019, 
Vydanie: l 
ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta 
Prešov č. 4/2009 o zvláštnom užívaní miestnych 
Mesto Prešov 
komunikácií, verejného priestranstva a zelene 
Strana 1/ l 
Mesto Prešov podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov 
vydáva 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č ..... ./2019, ktorým sa zrušuje Všeobecne 
záväzné nariadenie mesta 
Prešov č. 4/2009 o zvláštnom užívaní miestnych komunikácií, 
verejného priestranstva a zelene 
Článok 1 
Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 4/2009 o zvláštnom užívaní 
miestnych komunikácií, verejného priestranstva a zelene. 
Článok2 
Účinnosť 
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 01.11.2019. 
V Prešove 
dňa ...................... . 
Ing. Andrea Turčanová 
primátorka mesta 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)