Zámer predaja nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a z dôvodu zosúladenia právneho a užívacieho vzťahu, a to pozemku parc. č. KNE 1273/191, ostatná plocha o výmere 114 m2 , LV 2156, k. ú. Solivar, lokalita Ul. Zimná.

Zámer predaja nehnuteľnosti

03.09.2019 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                oj -ô9-iôf9 
~~~c;:.i::Ju;; Ueiía _________ _ 
MESTO PREŠOV 
!vesené dňa --------
na základe uznesenia z 5. zasadnutia Mestského zastupitel'stva mesta Prešov 
č. 158/2019 zo dňa 26. 6. 2019 
zverejňuje 
podl'a ustanovenia § 9a a nasl. zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších zmien a 
doplnkov 
ZÁMER PREDAJA: 
nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a z dôvodu zosúladenia 
právneho a užívacieho 
vzťahu, a to pozemku parc. č. KNE 1273/191, ostatná plocha o 
výmere 114 m
2, 
LV 2156, k. ú. Solivar, lokalita Ul. Zimná, doc. Ing. Pavlovi 
Prokopovičovi, CSc., Smetanova 41, 080 OS Prešov 
-za cenu 8 200 € (71,70 € m
2
), s doplatkom náhrady za užívanie dotknutého pozemku 
za obdobie dvoch rokov spätne. 
Ing. 
Martina Kolarčíková 
poverená riadením odboru financií a mestského majetku 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)