Stavebné povolenie: "INDUSTRIAL PARK PETROVANY - VONKAJŠIE IS, stavebné objekty: SO 01 Úprava cesty III. triedy, SO 01.1 Križovatka "1" 1. etapa, SO 01.2 Križovatka "1"- 2. etapa, SO 01.3 Križovatka "2", SO 01.4 Autobusová zastávka- výhľad, SO 01.5 Chodníky pre peších".

Stavebné povolenie

04.09.2019 / Oznámenia Okresného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        OKRESNÝ 
ÚRAD 
PREŠOV 
o 4 -09-2019 
~yvesené dňa _________ _ 
'! •t.!e;e P. dňa--------
Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií 
Námestie mieru 3, 080 Ol Prešov 
Číslo: OU-PO-OCDPK-2019/036176-07 
Prešov 26.08.2019 
Stavebník-Industrial Park Petrovany, s.r.o., Hlavná 56, 080 Ol Prešov v zastúpení KOPA 
ENG, s. r. o., Škultétyho 26, 080 Ol Prešov (d'alej len "navrhovate!"') podal dňa 04.07.2019 na 
Okresnom úrade Prešov, odbore cestnej dopravy a pozemných komunikácií žiadosť na vydanie 
stavebného povolenia pre inžiniersku stavbu 
"INDUSTRIAL PARK PETROV ANY -
VONKAJŠIE IS, stavebné objekty: SO Ol Úprava cesty III. triedy, SO 01.1 Križovatka "1"
l. etapa, SO 01.2 Križovatka "1"-2. etapa, SO 01.3 Križovatka "2", SO 01.4 Autobusová 
zastávka-výhľad, SO 01.5 Chodníky pre peších" na pozemku parcela KN-C č. 2005/1, 2033/1, 
2038/1, 2038/4, 2038/5, 2041/2, 2043/3, KN-E 
č. 1777, kat. územia Petrovany, a na pozemku 
parcela KN-C 
č. 1348, 1349, 1584, kat. územia Záborské (ďalej len "inžinierska stavba"). 
Okresný 
úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný orgán 
štátnej správy 
na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií podľa ustanovenia § 2 ods. 3 
zákona 
NR SR č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, príslušný 
konať ako špeciálny stavebný úrad pre cesty II. a III. triedy podľa 
ustanovenia § 3a ods. 3 zákona č. 13511961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v 
znení neskorších predpisov (ďalej len "cestný zákon") a podľa ustanovenia § 120 ods. l zákona 
č. 5011976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 
predpisov 
(ďalej len "stavebný zákon"), konajúc ako príslušný správny orgán podľa ustanovení § 5 
a§ 46 zákona č. 7111967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov 
(ďalej len "správny poriadok") v súlade s ustanovením § 16 ods. l cestného zákona, po preskúmaní 
návrhu 
podľa ustanovení§ 62 ods. l a 3 stavebného zákona rozhodol takto: 
Inžinierska stavba pre stavebníka sa 
po v o l' u j e. 
Údaje o stavbe: 
l. Stavebník 
2. Názov stavby 
4. Miesto stavby 
5. Projektant stavby : Industrial Park Petrovany, 
s. r. o., Hlavná 56, 080 O l Prešov 
v zastúpení 
KOPA ENG, s.r.o., Škultétyho 26, 080 Ol Prešov 
: 
"INDUSTRIAL PARK PETROV ANY -VONKAJŠIE IS, 
stavebné objekty: SO Ol Úprava cesty III. triedy, SO 01.1 
Križovatka "l" -l. etapa, SO O 1.2 Križovatka "l" -2. etapa, 
SO O 1.3 Križovatka 
"2", SO O 1.4 Autobusová zastávka -výhľad, 
SO 01.5 Chodníky pre peších" 
: parcely KN-C č. 200511, 2033/1, 2038/1, 2038/4, 2038/5, 
204112, 2043/3, KN-E č. 1777, kat. územia Petrovany a parcely 
KN-C 
č. 1348, 1349, 1584, kat. územia Záborské. 
: 
KOPA ENG, s.r.o., Škultétyho 26, 080 Ol Prešov. 
2 
6. Zhotoviteľ stavby určený vo výberovom konaní 
7. 
Rozpočtový náklad stavby: 500 000,-€ 
8. Termín ukončenia stavby : 12/2020. 
Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto záväzné podmienky: 
l. Inžinierska stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie spracovanej 
projektantom Ing. František 
Kyseľ -KOPA ENG, s. r. o., Škultétyho 26, 080 Ol Prešov 
a·Ing František Ondrej -4road, s.r.o., Ružová 59, 083 Ol Sabinov, overenej špeciálnym 
stavebným úradom v stavebnom konaní, ktorá 
je súčasťou tohto rozhodnutia. Ďalšie 
zmeny v projektovej dokumentácii inžinierskej stavby sa nesmú uskutočňovať bez 
predchádzajúceho povolenia špeciálneho stavebného úradu. 
2. Stavebník je povinný pri uskutočňovaní inžinierskej stavby postupovať v súlade s 
podmienkami rozhodnutia o umiestnení stavby č. SÚ-S/898/18053/2019-Čj zo dňa 
10.04.2019 a v súlade s podmienkami tohto stavebného povolenia. 
3. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy inžinierskej stavby podľa projektovej 
dokumentácie oprávnenou právnickou alebo fyzickou osobou a písomný doklad o 
vytýčení 
inžinierskej stavby predloží ku kolaudačnému konaniu. 
4. Pri uskutočnení inžinierskej stavby je nutné dodržiavať platné všeobecne záväzné právne 
predpisy týkajúce sa 
bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia 
osôb na stavenisku. 
5. Pri inžinierskej stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané všeobecne záväzné právne 
predpisy, ustanovenia stavebného zákona a s ním súvisiacich právnych predpisov, ktorými 
sa stanovujú všeobecné teclmické požiadavky na výstavbu, ochrana verejných záujmov, ako 
aj príslušné technické normy. Všetky vykonané práce musia svojou kvalitou zodpovedať 
príslušným STN a rezortným technickým predpisom. 
6. Stavebník je povinný dbať aby uskutočňovaním inžinierskej stavby nedošlo k spôsobeniu 
škôd na cudzích 
nehnuteľnostiach a majetku. V opačnom prípade stavebník je povinný 
uhradiť spôsobené škody. 
7. Stavebník je povinný pred začatím stavebných prác vykonať presné vytýčenie podzemných 
vedení. Výkopové práce 
realizovať podľa podmienok stanovených vo vyjadreniach 
správcov jednotlivých vedení k predmetnej inžinierskej stavbe. 
8. Stavebník oznámi zhotovitel'a inžinierskej stavby špeciálnemu stavebnému úradu písomne 
do 
15 dní po ukončení výberového konania. 
9. Inžinierska stavba bude 
ukončená v lehote do 31.12.2020. 
10. Vedenie uskutočňovania inžinierskej stavby musí vykonávať iba fyzická osoba, ktorá má 
požadovanú odbornú kvalifikáciu a zdravotnú 
spôsobilosť podľa ustanovenia § 43g 
stavebného zákona. 
ll. Stavebník je povinný na viditeľnom mieste označiť inžiniersku stavbu štítkom "Stavba 
povolená". 
Na štítku 
musí 
byť uvedené, ktorý orgán, kedy a pod akým číslom inžiniersku 
stavbu povolil. 
12. Stavebník je povinný špeciálnemu stavebnému úradu písomne oznámiť termín začatia 
stavebných prác ešte pred ich začatím. 
13. Skladovanie stavebného materiálu je stavebník povinný riešiť len v určenom obvode 
staveniska 
podľa ustanovení § 43i ods. l a 2 stavebného zákona. 
14. Stavebník je povinný zabezpečiť stavenisko podľa ustanovenia § 43i ods. 3 stavebného 
zákona. 
-------
3 
15. Stavebník je povinný zabezpečiť počas uskutočňovania inžinierskej stavby osadenie 
dopravných 
značiek a dopravných zariadení podľa projektu dočasného dopravného 
značenia odsúhlasený KR PZ v Prešove, krajský dopravný inšpektorát, Pionierska 33, 
080 05 Prešov pod. č. KRPZ-PO-KDI-17-206/2019 zo dňa 26.07.2019. O určenie použitia 
dopravných značiek a dopravných zariadení na ceste 111/3446 požiada stavebník 
tunajší úrad samostatnou písomnou žiadost'ou ešte pred zahájením stavebných prác. 
16. Stavebník je povinný počas uskutočňovania inžinierskej stavby dodržať podmienky určené 
cestným správnym orgánom v povolení na čiastočnú uzávierku cesty III/3446. O vydanie 
povolenia na čiastočnú uzávierku cesty 11113446 požiada stavebník tunajší úrad 
samostatnou písomnou žiadosťou ešte pred zahájením stavebných prác. 
17. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby počas uskutočňovania inžinierskej stavby bola cesta 
III/3446 prejazdná pre všetky druhy dopravy, 
zabezpečiť pravidelné čistenie vozovky, 
krajnice cesty a cestnej priekopy a neobmedzený výkon letnej a zimnej údržby predmetného 
úseku cesty. 
18. 
Dodržať podmienky stanovené správcom cesty-Správy a údržby ciest PSK, Oblasť Prešov, 
Jesenná 14, 080 05 Prešov pod č. SUCPSK-P0/606(1989)/2019-001 zo dňa 19.06.2019. 
19. Dodržať podmienky KR PZ v Prešove, krajského dopravného inšpektorátu, Pionierska 33, 
080 05 Prešov stanovené vo vyjadrení k projektovej dokumentácií inžinierskej stavby pre 
stavebné konanie 
pod č. KRPZ-PO-KDI-17-206/2019 zo dňa 26.07.2019 a stanoviska 
pod č. KRPZ-PO-KDI-17-207/2019 zo dňa 26.07.2019. 
20. 
Dodržať podmienky stanovené Okresným úradom Prešov, Odborom CDaPK, Nám. mieru 3, 
080 Ol Prešov pod č. OU-PO-OCDPK-2019/033158-02 zo dňa 12.07.2019. 
21. Stavebník je povinný v súlade s ustanovením § 40 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane 
pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením 
§ 127 
stavebného zákona 
oznámiť každý archeologický nález Krajskému pamiatkovému úradu 
Prešov, Hlavná 115, 080 Ol Prešov a urobiť všetky nevyhnutné opatrenia, aby sa nález 
nepoškodil alebo 
nezničil v súlade so stanoviskom č. KPUP0-2019/15092-02/47589/UI zo 
dňa 18.06.2019. 
22. Dodržať podmienky Slovenského vodohospodárskeho podniku, Štátny podnik, Radničné 
námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica stanovené vo vyjadrení k projektovej dokumentácií 
inžinierskej stavby Odštepným závodom Košice, 
Ďumbierska 14, 041 59 Košice pod 
č. CS-SVP-OZ-KE-3128/2019/3 zo dňa 28.06.2019. 
23. Dodržať podmienky Slovenského pozemkového fondu, Búdková ul. č. 36, 817 15 Bratislava 
stanovené vo vyjadrení k projektovej dokumentácií inžinierskej stavby 
pod č. 
SPFZ033108/2019, SPFS25870/2019/402 zo dňa 19.03.2019. 
24. Dodržať podmienky Ministerstva vnútra, Búdková ul. č. 36, 817 15 Bratislava stanovené vo 
vyjadrení k projektovej dokumentácií inžinierskej stavby 
pod č. SPFZ033108/2019, 
SPFS25870/2019/402 
zo dňa 19.03.2019. 
25. Dodržať podmienky Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 09 Bratislava stanovené vo 
vyjadrení k dokumentácií inžinierskej stavby 
pod č. KE -1279/2019 zo dňa 24.06.2019. 
26. Dodržať podmienky Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s., Závod Prešov, 
Kúpeľná 3, 080 Ol Prešov stanovené vo vyjadrení k dokumentácií inžinierskej stavby pod 
č. 58617/2019/0 zo dňa 08.07.2019. 
27. Dodržať podmienky Slovak Telekom, a. s., Bratislava, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
stanovené vo vyjadrení k dokumentácií inžinierskej stavby 
pod č. OU-PO-OSZP3-
2019/032496-02 zo dňa 18.06.2019 a OU-PO-OSZP3-2019/032582-02 zo dňa 24.06.2019. 
4 
28. Dodržať podmienky Okresného úradu Prešov, Odboru starostlivosti o životné prostredie, 
Oddelenia ochrany a vybraných zložiek životného prostredia, Nám. Mieru 3, 
080 Ol Prešov 
stanovené vo vyjadrení k dokumentácií inžinierskej stavby pod č. 6611916891 zo dňa 
18.06.2019. 
29. Stavba sa môže užívať iba na základe kolaudačného rozhodnutia, ktoré na písomný návrh 
stavebníka vydá príslušný špeciálny stavebný úrad pre inžinierske 
stavby-cesty. 
· 30. Stavebník je povinný po uplynutí predpísanej lehoty od doručenia tohto rozhodnutia dať si 
vyznačiť jeho právoplatnosť na tunajšom špeciálnom stavebnom úrade. 
Podľa ustanovenia § 67 ods. 2 stavebného zákona stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa s 
inžinierskou stavbou 
nezačne do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť. 
Za vydanie tohto povolenia sa vyberá správny poplatok podľa položky 60 písm. g) 
sadzobníka správnych poplatkov tvoriaceho prílohu zákona 
NR SR č. 14511995 Z. z. o 
správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 
200,0 eur (potvrdenie o úhrade 
správneho poplatku bankovým prevodom 
č. ID: M00-120719-0248 zo dňa 12.07.2019). 
Odôvodnenie 
Stavebník podal dňa 04.07.2019 na špeciálnom stavebnom úrade návrh na vydanie 
stavebného povolenia pre inžiniersku stavbu. Uvedeným 
dňom začalo stavebné konanie. Špeciálny 
stavebný úrad posúdil 
žiadosť stavebníka vo veci vydania stavebného povolenia pre inžiniersku 
stavbu v stavebnom konaní 
pričom zistil, že Obec Petrovany, ako príslušný stavebný úrad (územný 
orgán) vydal písomné stanovisko 
č. SÚ/101451130320/2019 zo dňa 03.07.2019 o tom, že overil 
dokumentáciu stavby 
podľa§ 120 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
a súhlasí s vydaním stavebného povolenia. 
Obec Petrovany vydalo k predmetnej stavbe rozhodnutie 
o umiestnení stavby 
č. SÚ-S/898118053/2019-Čj zo dňa 10.04.2019. 
Stavebník v stavebnom konaní preukázal, že k stavebným pozemkom má doklady o 
vlastníctve-k parcelám KN-C 
č. 2033/1, 204112, 2038/5, 2038/1, 200511, kat územia Petrovany 
(výpis z listu vlastníctva č. 2006), resp. iné právo k parcelám KN-C 2038/4, KN-E 1777, kat. 
územia 
Petrovany a KN-C 1348, 1349, 1584, kat. územia Záborské podľa ustanovenia§ 139 ods. l 
stavebného zákona, ktoré ho 
oprávňuje zriadiť na nich inžiniersku stavbu. 
Začatie stavebného konania bolo známym účastníkom konania a dotknutým orgánom 
oznámené špeciálnym stavebným úradom písomne pod 
č. OU-PO-OCDPK-2019/036176-02 zo dňa 
01.08.2019 a pre neznámych účastníkov konania formou verejnej vyhlášky zverejnenej na webovej 
stránke špeciálneho stavebného úradu 
na úradnej tabuli v obci Petrovany a obci Záborské. 
Oznámenie o 
začatí stavebného konania formou verejnej vyhlášky bolo zverejnené na 
webovej stránke a úradnej tabuli špeciálneho stavebného úradu od 05.08.2019 do 
20.08.2019 a na 
úradnej tabuli 
Obce Petrovany a úradnej tabuli Obce Záborské boli vyvesené od dňa 05.08.2019 a 
zvesené 
dňa 20.08.2019. Špeciálnemu stavebnému úradu boli dostatočne známe pomery na 
stavenisku a 
žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, preto 
podľa ustanovenia§ 61 ods. 2 stavebného zákona správny orgán upustil od miestneho zisťovania a 
ústneho pojednávania. 
Súčasne poučil účastníkov konania a dotknuté orgány o možnosti uplatnenia 
svojich námietok v stavebnom konaní na špeciálnom stavebnom úrade v 
určenej lehote do 7 dní od 
doručenia oznámenia. Zároveň ich poučil o tom, že na neskoršie podané námietky sa neprihliadne. 
Z dôvodu dodržania zákonnej lehoty na vyjadrenie sa účastníkov konania bola lehota na 
vybavenie špeciálnym stavebným úradom predlžená do 
60 dní. Stavebník bol o tom informovaný 
listom 
č. OU-PO-OCDPK-2019/036176-03 zo dňa 01.08.2019. 
V 
stavebnom konaní špeciálny stavebný úrad preskúmal podľa ustanovení § 62 ods. l a 3 
stavebného zákona, 
či projektová dokumentácia inžinierskej stavby spÍňa podmienky územného 
5 
rozhodnutia vydaného územným orgánom-Obcou Petrovany. Špeciálny stavebný úrad preskúmal, 
či dokumentácia spÍňa požiadavky týkajúce sa ochrany verejných záujmov, ďalej preskúmal, či sú 
splnené všeobecné technické podmienky stavby podľa stavebného zákona a platných všeobecne 
záväzných právnych predpisov. 
Územný orgán potvrdil špeciálnemu stavebnému úradu overenie dokumentácie stavby a 
splnenia podmienok v územných rozhodnutiach vydaných pre inžiniersku stavbu. Špeciálny 
stavebný úrad v stavebnom konaní posúdil jednotlivé prílohy a doklady tvoriace písomnosti spisu, 
pričom zistil, že v stanovenej lehote nebola podaná žiadna námietka proti vydaniu stavebného 
povolenia pre predmetnú inžiniersku stavbu. 
Špeciálny stavebný úrad na základe vykonanéhó stavebného konania zistil, že zo strany 
stavebníka sú splnené podmienky pre vydanie stavebného povolenia pre inžiniersku stavbu 
podľa 
stavebného zákona, jeho vykonávacích predpisov a s ním súvisiacich platných všeobecne 
záväzných právnych predpisov. 
S poukázaním na skutočnosť, že podľa ustanovenia § 120 ods. 2 
stavebného zákona miestne príslušný stavebný 
úrad-Obec Petrovany, overil splnenie podmienok 
rozhodnutia o umiestnení stavby, špeciálny stavebný 
úrad zistil, že 
uskutočnením inžinierskej 
stavby ani jej budúcim užívaním nie sú ohrozené verejné záujmy ani neprimerane obmedzené práva 
a oprávnené záujmy 
účastníkov konania, preto v súlade s ustanovením § 46 správneho poriadku 
rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej 
časti tohto rozhodnutia. 
Poučenie: 
Proti tomuto rozhodnutiu má účastník konania podľa ustanovenia § 53 správneho poriadku 
právo 
podať odvolanie. Podľa ustanovenia § 54 správneho poriadku odvolanie treba podať v lehote 
15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresnom úrade Prešov, odbore cestnej dopravy a 
pozemných komunikácií. 
Včas podané odvolanie má odkladný účinok. Po vyčerpaní riadnych 
opravných prostriedkov 
je toto rozhodnutie podľa ustanovenia § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. 
Správny súdny 
poriadok, 
preskúmateľné súdom po nadobudnutí právoplatnosti. 
Ing. František 
V ašk o 
vedúci odboru 
Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky špeciálnym stavebným úradom: 
dátum vyvesenia: dátum zvesenia: 
odtlačok pečiatky, podpis: odtlačok pečiatky, podpis: 
6 
Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, žiada Obecný úrad 
Petrovany a Obecný úrad Záborské, aby predmetnú verejnú vyhlášku vyvesil na úradnej tabuli obce 
na dobu 
15 dní podľa§ 26 ods. 2 zákona č. 7111967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v 
znení neskorších predpisov. Po uplynutí lehoty 
určenej na vyvesenie, žiadame túto vyhlášku zaslať 
späť na tunajší úrad s vyznačením uvedených údajov. Zároveň žiadame o zverejnenie verejnej 
vyhlášky 
aj iným spôsobom v mieste obvyklým (napr. v miestnom rozhlase, miestnej tlači). 
Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky Obecným úradom: 
dátum vyvesenia: O 4 ·09· 1019 
dátum zvesenia: 
odtlačok pečiatky, podpis: odtlačok pečiatky, podpis: 
Doručuje sa: 
účastníkom konania: 
l. KOPA ENG, s.r.o., Škultétyho 26,080 Ol Prešov, 
2. Industrial Park Petrovany, s.r.o., Hlavná 56, 080 Ol Prešov 
3. 
Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, 080 05 Prešov, 
4._.,Prešovský samosprávny kraj v zastúpení predsedom, Nám. mieru 2, 080 Ol Prešov, 
@Mesto Prešov v zastúpení primátorkou, Mestský úrad Prešov, Hlavná 73, 080 Ol Prešov, 
6. Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 817 
15 Bratislava, 
7. MS-BAU DEVELOPMENT, a.s., Budovateľská 48,080 Ol Prešov, 
8. 
ATRIOS, s.r.o., 
Mlynská 7, 
040 Ol Košice, 
9. 
SDH, s.r.o., Petrovany, Vysielač 573, 082 53 Petrovany, 
l 
O. ostatným účastníkom konania-verejnou vyhláškou. 
dotknutým orgánom: 
l. Správa a údržba ciest PSK, Oblasť Prešov, Jesetmá 14, 080 05 Prešov, 
2. Slovenský pozemkový fond, Regionálny odbor Prešov, Keratsinské námestie l, 080 Ol Prešov, 
3. KR PZ v Prešove, Krajský dopravný inšpektorát, Pionierska 33, 080 05 Prešov, 
4. Okresný úrad Prešov, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Mieru 3, 080 Ol Prešov, 
5. Okresný úrad Prešov, Odbor pozemkový a lesný odbor, Masarykova 10, 080 Ol Prešov, 
6. Slovenský plynárenský priemysel-distribúcia, a.s., Bratislava, 
Mlynské nivy 44/b, 825 
ll Bratislava, 
7. Východoslovenská 
distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, 
8. Východoslovenská vodárenská 
spoločnosť, a.s., závod Prešov, Kúpeľná 3, 080 Ol Prešov, 
9. Okresné 
riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove, Požiarnicka l, 080 O l Prešov, 
10. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prešov, Hollého 5, 080 Ol Prešov, 
ll. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Košice, Ďumbierska 14, 041 51 Košice, 
12. Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 Ol Prešov, 
13. Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 
14. Slovak Telekom, a.s., RTC-Východ, Poštová 18, P.O.BOX D30, 042 10 Košice, 
15. Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, 
16. Obec Petrovany v zastúpení starostom, Obecný úrad Petrovany 317, 082 53 Petrovany, 
17. Obec Záborské v zastúpení starostkou, Obecný úrad Záborské 39, 082 53 Petrovany. 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)