Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov- ul. Budovateľská č.d. 18, 20, 24, 28, 30, 36, 38, 33, 39, 41, 45, 47A, 51A, 40, 57, 59, 63, 63A, 63B; bytový dom č. 42, 44, 46, 44A až 44F; ul. Zimný potok č.d . 1, ul. Pod Kamennou Baňou párne č.d. úsek od č.d.10 po č.d. 48, úsek od č.d. 58 po č.d. 88, ul. Pod Kamennou Baňou nepárne č.d. úsek od č.d. 9 po č.d. 29, úsek od č.d 41 po č.d. 87; ul. Matky Terezy celá, ul. Bulharská celá v termíne 26. september 2019 od 07:00 h do 17:30 h.

Prerušenie distribúcie elektriny

09.09.2019 / Distribúcia elektriny - prerušenie

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                110 
Váš list čísla/zo dňa: 
Naše číslo: 
Vybavuje: 
Telefón/E-mail: 
Miesto/Dátum: 
Vážený zákazník, 
l 
53/540191/2019 
Linka VSD 
0850123 312 
l<ošice/06.09.2019 
~y~ .. ~-=lu;. ultu __ O 9 -09-2019 
11r; f:ln~ tiiía ---------~-
53/540191/2019 
MESTO PREŠOV 
Hlavná73 Prešov 
08001 
v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny 
v lokalite, ktorá sa nachádza na území Vášho mesta resp. obce: 
časť mesta Prešov-ul. Budovateľská č.d. 18, 20, 24, 28, 30, 36, 38, 33, 39, 41, 
45, 47A, 51A, 40, 57, 59, 63, 63A, 63B; bytový dom č. 42, 44, 46, 44A až 44F; ul. 
Zimný potok č.d. 1, ul. Pod Kamennou Baňou párne č.d. úsek od 
č.d.10 po č.d. 48, 
úsek od č.d. 58 po č.d. 88, ul. Pod Kamennou Baňou nepárne č.d. úsek od č.d. 9 po 
č.d. 29, úsek od č.d 41 po č.d. 87; ul. Matky Terezy celá, ul. Bulharská celá 
v termíne 
26. september 
2019 od 07:00 h do 17:30 h 
Toto prerušenie nevyvolala spoločnosť VSD, ale iný užívate!' distribučnej sústavy. 
Napriek 
tomu je nám ľúto,že práce na jeho zariadení, obmedzia na nevyhnutný čas 
využívanie elektriny vo vašej obci. Tieto práce sú však kl'účové a majú dopad na 
zabezpečenie spol'ahlivej a bezpečnej distribučnej sústavy. Sú zároveň účinnou 
prevenciou pred neplánovanými poruchami na ktoré, na rozdiel od plánovanej 
odstávky, Vás nedokážeme vopred 
upozorniť. 
Zároveň sa na Vás obraciame s prosbou o spoluprácu pri informovaní občanov o 
plánovanej odstávke miestne obvyklým spôsobom (napr. vyhlásením v miestnom 
rozhlase, umiestnením oznamu na informačnej tabuli, zverejnením oznamu na 
Vašom webovom sídle a pod.). Toto oznámenie vzhl'adom na jeho charakter 
považujeme 
za oznámenie vo verejnom záujme. 
Urobíme všetko preto, aby 
bola distribúcia elektriny v tejto oblasti obnovená čo 
najskôr. Pokial' to okolnosti umožnia, budeme sa snažiť skrátiť plánované 
prerušenia na nevyhnutné minimum. Aktuálne informácie o prípadnom skoršom 
ukončení prác nájdete na portáli eVSD (www.vsds.sk v časti Plánované odstávky). 
Ak preferujte 
elektronickú formu komunikácie, dávame vám do pozornosti portál 
eVSD. 
Po zaregistrovaní budete mať viaceré informácie o Vašom odbernom 
mieste k dispozícii 
aj z pohodlia Vášho domova. Zároveň si ako užívate!' portálu 
môžete nastaviť el<omunikáciu s VSD. Informácie o plánovanom prerušení 
distribúcie, 
či jeho zrušení ako 
aj ďalšie dôležité informácie týkajúce sa Vášho 
odberného miesta bude 
dostávať e-mailom. 
Člen O 
ó 
innogy 
Kontakty 
T Linka VSD: 
08S0123 312 
E info@vsds.sk 
l 
www.vsds.sk 
F +421 SS 678-6516 
Poruchová 
linka VSD: 
0800123 332 
Adresa pre písomný kontakt: 
Východoslovenská 
distribučná, a.s. 
Mlynská 31. 042 91 Košice 
Slovenská republika 
Spoločnost je zapísaná v 
Obchodnom registri Okresneho súdu Košice l. 
oddiel Sa, vložka 1411/V 
IČO: 36 599 3611 OIČ: 2022082997 
IČ OPH: SK2022082997 
Bankove spojenie: Citibank Europe plc, 
pobočl<a zahraničnej banky, 
č. U.: 2008480108/8130 
l BAN: SK07 8130 0000 0020 0848 0108 
BIC: CITI SK BA 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)