Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: - časti pozemku parc. č. KNC 9546/12 o výmere 174m2, ostatná plocha, zapísaného na LV č. 6492, k. ú. Prešov za účelom realizácie stavby:" Obchodné centrum" a asanácie stavby" Obchodný dom Tesco Prešov" v lokalite ul. Biskupa Gojdiča.

Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti

14.03.2018 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                MESTO PREŠOV 
V 
zmysle čl. IV bod 2 písm. d) Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov 
č. 9/2011, ktorým sa určujú Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom 
mesta 
Prešov v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č.1/2012, 
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. 6/2013 a Všeobecne 
záväzného nariadenia mesta 
Prešov č. 4/2016 
zverejňuje 
podľa ustanovenia§ 9a 
a nasl. zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších zmien a doplnkov 
ZÁMER NA PRIAMY PRENÁJOM NEHNUTEĽNOSTI: 
-časti pozemku parc. č. KNC 9546/12 o výmere 174m
2
,ostatná plocha, zapísaného na LV č. 6492, k. ú. Prešov za účelom realizácie stavby:" Obchodné centrum" 
a asanácie 
stavby" Obchodný dom Tesco Prešov" v lokalite ul. Biskupa Gojdiča 
Záujemca je povinný predložiť cenovú ponuku za predmet nájmu na adresu Mesta 
Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov, Odbor správy majetku mesta, Majetkovo-právne 
oddelenie v zalepenej obálke s 
označením "Neotvárať-
priamy 
prenájom 
pozemku por. č. 5/2018" 
v termíne do 
16 dní odo dňa vyvesenia 
s tým, že ponúkaná cena nájmu za 1 m
2 
/rok nesmie byť nižšia ako cena určená 
v zmysle VZN 
mesta Prešov č. 9/2011, ktorým sa určujú Zásady hospodárenia 
a nakladania s majetkom mesta 
Prešov v znení neskorších predpisov, t.j. 14,30 €/m
2 
Bližšie informácie ohľadom prenájmu nehnuteJ'nosti budú poskytnuté prostredníctvom 
Msú v Prešove, Odboru správy majetku mesta, Majetkovo-právneho oddelenia 
(JUDr. 
Zuzana Helou, č. tel.: 051/3100229). 
/) 
JUDr. Mir::2ara 
vedúci odboru správy majetku mesta 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)