Rozhodnutie: predÍženie platnosti stavebného povolenia: "Prešov, Dilongova ul. - Dom dôchodcov a Dialyzačné stredisko a nefrologická ambulancia" SO 03 - Vodovodná prípojka, SO 04 - Kanalizačná prípojka, SO 05 - Prípojka plynu, SO 06 - Elektrická prípojka NN, SO 07- Vonkajšie osvetlenie, SO 09- Sadové úpravy, SO 10- Drobná architektúra, na pozemku parc. č. KN-C 4869/10, 4869/20, 9696, k. ú. Prešov.

Rozhodnutie

12.09.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Mesto Prešov 
Hlavná č. 73 Prešov 
Číslo: SÚ/114411145391/2019-Ja/242 
Rozhodnutie 
(VEREJNÁ VYHLÁŠKA) 
w 
1 
r ._:, o11. UlliJ ___ 1_2_-0_9-_2;;;.;0~19:;__ __ _ 
..., • "P'"" riňa ---------
PSČ 080 Ol 
v Prešove dňa: 06.09.2019 
Spoločnosť Armerina s r.o., Jaskový rad 75, 831 Ol Bratislava, vz. INKO Prešov 
s.r.o., Čajkovského 25, 080 05 Prešov podala dňa 05.08.2019 na stavebnom úrade žiadosť 
o predÍženie platnosti stavebného povolenia, ktoré vydalo Mesto Prešov pod číslom 
SÚ/10830/132012/2017-Ja/181, dňa 30.10.2017, ktorým bola povolená stavba "Prešov, 
Dilongova ul. -Dom dôchodcov a Dialyzačné stredisko a nefrologická ambulancia" -I. 
ET AP A, SO 02 -Dialyzačné stredisko a nefrologická ambulancia, SO 03 -Vodovodná 
prípojka, 
SO 04 -Kanalizačná prípojka, SO 05 -Prípojka plynu, SO 06 -Elektrická 
prípojka NN, SO 07-Vonkajšie osvetlenie, SO 09-Sadové úpravy, SO 10-Drobná 
architektúra, na pozemku parc. č. KN-C 4869/10, 4869/20, 9696, k. ú. Prešov. Mesto Prešov, ako vecne a miestne stavebný úrad v zmysle § 117 ods. l zákona č. 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný. zákon) v znení jeho 
noviel na základe žiadosti, ktorú podala 
spoločnosť Armerina s r.o., Jaskový rad 75, 831 Ol 
Bratislava, vz. INKO Prešov s.r.o., Cajkovského 25, 080 05 Prešov dňa 05.08.2019 
prerokoval podanú žiadosť stavebníka v stavebnom konaní s dotknutými orgánmi a so 
známymi 
účastníkmi konania a v zmysle §67 a §69 stavebného zákona 
predlžuje platnost' stavebného povolenia č. SÚ/10830/132012/2017-Ja/181 o 36 mesiacov 
od 
nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. 
Odôvodnenie. 
Spoločnost' Armerina s r.o., Jaskový rad 75, 831 Ol Bratislava, 
vz. INKO Prešov 
s.r.o., Čajkovského 25, 080 05 Prešov oznámila stavebnému úradu, že stavbu nemôže začať 
do dvoch rokov odo dňa 08.12.2017, keď stavebné povolenie nadobudlo právoplatnosť 
a požiadal o predÍženie jeho platnosti. 
Na základe tejto žiadosti stavebný úrad dňa 08.08.2019 oznámil dotknutým orgánom a 
účastníkom konania začatie konania o predÍžení platnosti stavebného povolenia verejnou 
vyhláškou. 
Zároveň ich vyzval aby v určenej lehote uplatnili svoje námietky, inak na 
neskoršie podané námietky neprihliadne. 
Stavebný úrad posúdil dôvody, pre ktoré nebola stavba 
začatá a pretože predpoklady, 
za ktorých bolo stavebné povolenie vydané, zostali nezmenené, najmä zostali v platnosti 
stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy, vyhovel žiadosti o predÍženie jeho platnosti. 
Poučenie: 
V súlade s § 69 ods. 2 stavebného zákona bude toto rozhodnutie oznámené verejnou 
vyhláškou. Táto verejná vyhláška, ktorou sa 
doručuje toto rozhodnutie musí byť spolu 
s projektovou dokumentáciou vyvesená v zmysle 
§ 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní (správny poriadok) po dobu 
15 dní na úradnej tabuli a zverejnená na 
elektronickej úradnej tabuli (www.presov.sk) Mesta Prešov. Posledný deň tejto lehoty je 
dňom doručenia. Do lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok 
lehoty, t.j. ku dňu vyvesenia rozhodnutia na úradnú tabuľu. 
Odvolanie proti tomuto rozhodnutiu je možné v súlade s ustanovením § 54 správneho 
poriadku 
podať cestou správneho orgánu, ktorý toto rozhodnutie vydal, t.j. cestou Mesta 
Prešov, primátorom mesta v lehote do 
15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Toto 
rozhodnutie 
je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 
Ing. Andrea 
Turčanová 
primátorka mesta 
' v 1 2 -09-2019 
Vyvesene dňa .................................. . Zvesené dňa .................................. . 
Pečiatka, podpis ' Pečiatka, podpis 
Na vedomie:r '" c 
l. Annerina s r.o., Jaskový rad 75, 831 Ol Bratislava 
2. INKO Prešov s.r.o., Čajkovského 25, 080 05 Prešov 
3. Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava-Ružinov 
4. Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 Ol Prešov 
5. O.S.V.O. comp, a.s., Strojnícka 18, 080 06 Prešov 
6. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova 36, 851 Ol Bratislava 
7. Správa a zimná údržba prešovských ciest, s.r.o., Pionierska 24, 080 05 Prešov 
8. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove-KDI, Pionierska 33, 080 05 Prešov 
9. Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice-Sever 
10. Slovanet ,a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 
ll. SPP -distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 ll Bratislava 
12. CondorNet, s.r.o., Kováčska l, 080 Ol Prešov 
13. Okresné riaditeľstvo Hasičského záchranného zboru, Požiarnická l, 080 Ol Prešov 
14. VVS a.s. Košice, závod Prešov, Kúpeľná 3, 080 Ol Prešov 
15. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP, Námestie mieru 3, 080 Ol Prešov 
16. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
17. MsÚ Prešov-OŽPaDI, Jarková 24, 080 Ol Prešov 
18. Msú Prešov-OÚR,AaV, Jarková 24,080 Ol Prešov 
19. MsÚ Prešov-OFaMM, Jarková 24, 080 Ol Prešov 
20. 
Gen. Projektant: Slovak Medical Company, a.s., Duchnovičovo námestie l, 080 Ol Prešov 
21. Projektant: SO 02: Ing. arch. Rastislav Lesay, Dohnányho 3, 811 04 Bratislava l. 
CO/ Mesto Prešov-stavebný úrad 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)