Rozhodnutie - predÍženie platnosti stavebného povolenia: "Prešov, Dilongova ul. - Dom dôchodcov a Dialyzačné stredisko a nefrologická ambulancia", So 08- Terénne úpravy, spevnené plochy a komunikácie, na pozemku parc. č. KN-C 4869/10, 4869/12, 4869/20, 9696, k.ú. Prešov.

Rozhodnutie

12.09.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                Mesto Prešov 
7 
P.t:~"p nH~ ____ _ 
Hlavná č. 73 Prešov PSČ 080 O l 
Číslo: SÚ/11442/14S416/2019-Ja/243 v Prešove dňa: 06.09.2019 
Rozhodnutie 
(VEREJNÁ VYHLÁŠKA) 
Spoločnosť Armerina s r.o., Jaskový rad 7S, 831 Ol Bratislava a PKB invest, 
s.r.o., Jilemnického 4, 
080 Ol Prešov, vz. INKO Prešov s.r.o., Čajkovského 2S, 080 OS 
Prešov podali dňa OS.08.2019 na stavebnom úrade žiadosť o predÍženie platnosti 
stavebného povolenia, ktoré vydalo Mesto 
Prešov pod číslom SÚ/10828/131740/2017-
Ja/180, dňa 30.10.2017, ktorým bola povolená stavba "Prešov, Dilongova ul. -Dom 
dôchodcov a 
Dialyzačné stredisko a nefrologická ambulancia", So 08-Terénne úpravy, 
spevnené plochy a komunikácie, na pozemku parc. č. KN-C 4869/10, 4869/12, 4869/20, 
9696, k.ú. Prešov. 
Mesto Prešov, ako príslušný špeciálny stavebný úrad v zmysle ustanovenia§ 3a ods. 
4) zákona 
č. 13S/1961 o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení jeho zmien 
a doplnkov, v zmysle § 
120 zákona č. S0/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku v znení jeho zmien a doplnkov (stavebný zákon) na základe žiadosti, ktorú podala 
spoločnosť PKB invest, s.r.o., Jilemnického 4, 080 Ol Prešov a Armerina s r.o., Jaskový 
rad 7S, 831 Ol Bratislava, vz. INKO Prešov s.r.o., Čajkovského 2S, 080 OS Prešov dňa 
OS.08.2019 prerokoval podanú žiadosť stavebníka v stavebnom konaní s dotknutými orgánmi 
a 
so známymi účastníkmi konania a v zmysle §67 a §69 stavebného zákona 
predlžuje platnost' stavebného povolenia 
č. SÚ/10828/131740/2017-Ja/180 o 36 mesiacov 
od 
nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. 
Odôvodnenie. 
Spoločnost' Armerina s r.o., Jaskový rad 7S, 831 Ol Bratislava a PKB invest, 
s.r.o., Jilemnického 4, 
080 Ol Prešov, vz. INKO Prešov s.r.o., Čajkovského 2S, 080 OS 
Prešov oznámili stavebnému úradu, že stavbu nemôže začať do dvoch rokov odo dňa 
08.12.2017, ked' stavebné povolenie nadobudlo právoplatnosť a požiadal o predÍženie jeho 
platnosti. 
Na základe tejto žiadosti stavebný úrad dňa 08.08.2017 oznámil účastníkom konania začatie konania o predÍžení platnosti stavebného povolenia. Zároveň ich vyzval aby v určenej 
lehote uplatnili svoje námietky, inak na neskoršie podané námietky neprihliadne. 
Stavebný úrad posúdil dôvody, pre ktoré nebola stavba 
začatá a pretože predpoklady, 
za ktorých bolo stavebné povolenie vydané, zostali nezmenené, najmä zostali v platnosti 
stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy, vyhovel žiadosti o predÍženie jeho platnosti. 
Poučenie: 
V súlade s § 69 ods. 2 stavebného zákona bude toto rozhodnutie oznámené verejnou 
vyhláškou. Táto verejná vyhláška, ktorou sa 
doručuje toto rozhodnutie musí byť spolu 
s projektovou dokumentáciou vyvesená v zmysle § 26 ods. 2 zákona 
č. 7111967 Zb. 
o správnom konaní (správny poriadok) po dobu 
15 dní na úradnej tabuli a zverejnená na 
elektronickej úradnej tabuli (www.presov.sk) Mesta 
Prešov. Posledný deň tejto lehoty je 
dňom doručenia. Do lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok 
lehoty, t.j. ku dňu vyvesenia rozhodnutia na úradnú tabuľu. 
Odvolanie proti tomuto rozhodnutiu je možné v súlade s ustanovením § 54 správneho 
poriadku 
podať cestou správneho orgánu, ktorý toto rozhodnutie vydal, t.j. cestou Mesta 
Prešov, primátorom mesta v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Toto 
rozhodnutie 
je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 
Ing. Andrea Turčanová 
primátorka mesta 
1 2 ·09· 2019 
Vyvesené dňa .................................. . Zvesené dňa .................................. . 
Pečiatka, podpif> r Pečiatka, podpis 
Na vedomie: (' ' 1 J \ 
o o v. 
l. PKB invest, s.r.o., Jileinnického 4, 080 Ol Prešov 
2. Armerina s r.o., Jaskový rad 75, 
831 Ol Bratislava 
3. INKO Prešov s.r.o., Čajkovského 25, 080 05 Prešov 
4. Krajské 
riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove -KDI, Pionierska 33, 080 05 Prešov 
5. CondorNet, s.r.o., Kováčska l, 080 Ol Prešov 
6. VVS a.s. Košice, závod Prešov, Kúpeľná 3, 080 Ol Prešov 
7. MsÚ Prešov-OÚR,AaV, Jarková 24, 080 Ol Prešov 
8. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova 36, 851 Ol Bratislava 
9. Správa a zimná údržba prešovských ciest, s.r.o., Pionierska 24, 080 05 Prešov 
10. MsÚ Prešov-OŽPaDI, Jarková 24, 080 Ol Prešov 
ll. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
12. SPP -distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 ll Bratislava 
13. O.S.V.O. comp, a.s., Strojnícka 18,080 06 Prešov 
14. Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice-Sever 
15. Slovanet ,a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 
16. Okresné riaditeľstvo Hasičského záchranného zboru, Požiarnická l, 080 Ol Prešov 
17. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP, Námestie mieru 3, 080 O l Prešov 
18. Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava-Ružinov 
19. MsÚ Prešov-OFaMM, Jarková 24, 080 Ol Prešov 
20. Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 Ol Prešov 
21. Projektant: 
ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby, Slovenská 86, 080 Ol Prešov 
22. Gen. Projektant: Slovak Medical Company, a.s., 
Duchnovičovo námestie l, 080 Ol Prešov 
CO/ Mesto Prešov -stavebný úrad 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)