Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: MMS Transport Slovakia, s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Soľnobanská 7, 080 05 Prešov, MOTOR TRADE s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Vranovská 12912 /14, 080 06 Prešov.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

13.09.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Číslo: 102076639/2019 
Dátum: 04.09.2019 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 
7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
1 3 -09-2019 
o oznámení 
miesta uloženia písomnosti Adresát písomností: MMS Transport Slovakia, s.r.o. 
Naposledy sídlo/pobyt: 
Soľnobanská l 7, 080 05 Prešov 
Písomnosť č. l O 1996606/2019 zo dňa 20.08.2019 je uložená na Daňovom úrade Prešov na 
pobočke Daňového úradu Prešov, Hurbanistov 3, 080 Ol Prešov 
Z dôvodu, že sídlo adresáta nie je známe, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
101996606/2019 zo dňa 20.08.2019 verejnou vyhláškou podľa§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát 
si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia na 
Daňovom úrade Prešov na pobočke Daňového úradu Prešov, Hurbanistov 3, 080 Ol 
Prešov v kancelárii č. 
514 v úradných hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
/' 
~ 
............. ŕ.-:.~ ............................... . 
mDr. Valéria Žabecká 
vedúci oddelenia 
daňovej 
exekúcie 2 
Číslo: l 02077776/2019 
Dátum: 04.09.2019 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
1 3 -09-Z019 
'1~\lt;:l)i:llt;: Ullä--------
'lvesenP. dňa ____ _ 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: MOTOR TRADE s.r.o. 
Naposledy sídlo/pobyt: Vranovská 12912 
l 14, 080 06 Prešov 
Písomnosť č. 102021823/2019 zo dňa 23.08.2019 je uložená na Daňovom úrade Prešov na 
pobočke Daňového úradu Prešov, Hurbanistov 3, 080 Ol Prešov 
Z dôvodu, že sídlo adresáta nie je známe, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
102021823/2019 zo dňa 23.08.2019 verejnou vyhláškou podľa§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát 
si moze uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia na 
Daňovom úrade Prešov na pobočke Daňového úradu Prešov, Hurbanistov 3, 080 Ol 
Prešov v kancelárii č. 514 v úradných hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje 
po dobu 15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
~/ 
................. f..~ ............................ . 
illDr. Valéria Zabecká 
vedúci oddelenia daňovej 
exekúcie 2 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)