Oznámenie o začatí stavebného konania: " Cemjata - Bzenov - kabelizácia V203 " SO 01 Silnoprúdové elektrické rozvody montáž, demontáž, PS 01 Trafostanica Orange montáž, demontáž, PS 02 Trafostanica Záhradky ".

Oznámenie o začatí stavebného konania

18.09.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                Hlavná ul. č. 73 
MESTO PREŠOV 
Stavebný úrad 
Vyvesené dňa __ 
1 
B_-_
09
_-_2_019_· ___ _ 
;.~.,.e 1-ri~:l 
--------------------
PSČ 080 Ol 
Císla : SU/13131/145269/2019-Sf/244 V 
Prešove dňa: 16.09.2019 
Oznámenie o začatí stavebného konania 
a 
nariadenie ústneho pojednávania 
( verejná vyhláška ) 
Dňa 01.08.2019 podala spoločnosť Východoslovenská distribučná a.s. Mlynská 31, 04291 
Košice, na stavebnom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia na líniovú inžiniersku 
stavbu: 
" Cemjata -Bzenov -kabelizácia V203 " SO Ol Silnoprúdové elektrické rozvody 
montáž, 
demontá~, PS Ol Trafostanica Orange montáž, demontáž, PS 02 Trafostanica 
Záhradky " umiestnená na pozemkoch parc. č. KN-C 1546111, KN-C 15419, KN-C 
15322/1, KN-C 15322/3, KN-C 15322/2, KN-C 15216/1, KN-C 15219, KN-C 15211, KN-C 
15221,KN-C 15251, KN-C 15252,KN-C 15250/2, KN-C 15249, KN-C 15248, KN-C 
15246/2 katastrálne územie Prešov KN-C 756, KN-C 730, KN-C 724, KN-C 725 katastrálne 
územie Radatice, KN-C 347/4 katastrálne územie Bzenov. Pre uvedenú stavbu bolo mestom 
Prešov vydané územné rozhodnutie 
dňa 15.05.2019 pod číslom SÚ/659/2019-Sf/5. 
Mesto Prešov, ako príslušný stavebný úrad v zmysle ustanovenia§ 117 zákona 
č. 5011976 
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(ďalej v texte len stavebný zákon) v znení 
neskorších predpisov a v súlade s ustanovením 
§ 61 ods. 4 stavebného zákona oznamuje 
začatie stavebného konania v predmetnej veci. 
Súčasne stavebný úrad nariaďuje na základe § 61 ods. l stavebného zákona o predloženom 
návrhu ústne pojednávanie na 
deň: 
11.10.2019 o 09.00 hod. 
So stretnutím na stavebnom úrade, Ul. Jarková 26, zasadačka č.d 217 
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť v pracovných dňoch, pred dňom ústneho 
pojednávania (po predchádzajúcej telefonickej dohode s príslušným referentom 
SÚ) na 
Mestskom úrade v Prešove, stavebnom úrade, 
Ul. Jarková 26 (č.dv. 306). 
Mesto Prešov, stavebný úrad v súlade s § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní (správny poriadok) 
umožňuje účastníkom konania, aby sa pred vydaním rozhodnutia 
mohli 
vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. 
Stavebný úrad 
upozorňuje účastníkov konania a dotknuté orgány, že svoje námietky 
a stanoviská môžu 
uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. 
Ak upovedomený správny orgán alebo účastník konania neoznámi v určenej lehote svoje 
stanovisko k navrhovanej stavbe, má zato, že z 
hľadiska ním sledovaných záujmov so 
stavbou súhlasí. Ak sa dá niektorý z 
účastníkov konania zastupovať, predloží jeho zástupca 
písomnú plnú moc v zmysle 
§ 17 ods. 3 správneho poriadku. 
"ŠO 
Ý ÚRA:l 
80 01 Prešov 
Táto vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie stavebného konania, musí byť vyvesená 
v súlade s ustanovením 
§ 26 odst. 2) zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a podľa § 61 
odst.4) stavebného zákona po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Prešov a zverejnená na 
internete -elektronickej tabuli mesta 
Prešov (www.presov.sk). Posledný deň tejto lehoty je 
dňom doručenia oznámenia o začatí stavebného konania 
Ú radný záznam 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie stavebného konania na stavbu " Cemjata -
Bzenov-kabelizácia V203 " bola vyvesená na úradnej tabuly Mesta Prešov a zverejnená na 
elektronickej úradnej tabuli Mesta 
Prešov (www. presov.sk) 
1 8 -09-Z019 · 
Dňa .... 7J:i!!f2!: ............... _ ........ ; .... . 
........ ).. ................ .. .. .. 
ečiatka a podpis 
Úradný záznam Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie stavebného konania na stavbu 
" Cemjata -Bzenov -kabelizácia V203 " bola zvesená z úradnej tabule Mesta Prešov 
a zverejnená na elektronickej úradnej tabuli Mesta Prešov ( www. presov.sk ) 
Dňa ..................................... . 
Pečiatka a podpis 
Vybavuje: JUDr. Štefko e-ma
il: mi ros Jav .stefko@presov. sk ir 051/3100533     

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)