Oznámenie o začatí stavebného konania: "EPERIA II. etapa, ul. Armádneho generála Ludvíka Svobodu, Prešov". SO 03 Komunikácie a spevnené plochy v areáli - II. etapa a podobjekty“ - SO 0.1 Vnútroareálové komunikácie a spevnené plochy-II. etapa; SO 03.2 Svetelné signalizačné zariadenie - zásobovací dvor- II. etapa; SO 03.3 – Mlátový združený cyklochodník – II. etapa.

Oznámenie o začatí stavebného konania

20.09.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        0HVWR3UHãRY 
âSHFLiOQ\VWDYHEQ?~UDG 
 
VtGORPQD0VÒY 3UHãRYH+ODYQiþ    36ý 
ýtVOR6Ò-Mk 93UHãRYHGĖD:20.09.2019 
                              
 
2]QiPHQLH 
R]DþDWtVWDYHEQpKRNRQDQLD 
vHUHMQRXY\KOiãNRXDXSXVWHQLHRG~VWQHKRSRMHGQiYDQLD 
 
 
'ĖD20.08.2019 SRGDOVWDYHEQtNNWRUêPMH969FRQVXOWLQJDV,ý2
.DUORYHVNi   %UDWLVODYD Y ] VSRORþQRVĢRX(172 VSROVUR .R?LFH ,?2
-HVHQVNpKR.R?LFH, na WXQDMãRP?SHFLiOQRPVWDYHEQRP~UDGH?LDGRV"R
VWDYHEQpSRYROHQLHstavby, resp. LQåLQLHUVNHKRGRSUDYQpKRREMHNWXSRGR]QDþHQtPÄSO 03 
.RPXQLNiFLH D VSHYQHQp SORFK\ Y DUHiOL- II. etapa a podobjekty³- SO 0.1 
9Q~WURDUHiORYpNRPXQLNiFLHD VSHYQHQpSORFKy-,,HWDSD626YHWHOQpVLJQDOL]DþQp
zariadenie - ]iVRERYDFtGYRU-II. etapa; SO 03.3 ± 0OiWRYê]GUXåHQêF\NORFKRGQtN? II. 
etapa³8YHGHQê REMHNW
YUiWDQH SRGREMHNWRYVSDGi GR REMHNWRYHM VNODGE\ VWDYE\ SRG
Qi]YRP (3(5,$,,HWDSDXO$UPiGQHKRJHQHUiOD/XGYtND6YRERGX3UH?RY. Pre 
XYHGHQ~VWDYEXQDSR]HPNRFKSDUF?KN-C 14823/53, 14823/209, 14823/216, 14823/220, 
14823/221, 14823/229, 14823/259, 14823/264, 14823/266, 14823/267, 14823/268, 
14823/269, 14823/273, 14823/274, 14823/275N~3UHãRY bolRY\GDQp~]HPQpUR]KRGQXWLH
0HVWRP 3UH?RY SRG ?6?-+þ GĖD NWRUp QDGREXGOR
SUiYRSODWQRV"Ga 19. 08. 2019 a je k QDKOLDGQXWLXQDVWUiQNHZHERYpKRVtGODPHVWD? link 
https://egov.presov.sk/FileOutputHttpHandler.ashx?arguments=CN9X3S9x5eRmYdXuw2cz
Yb3iYVlz%2bQp9nk6wtvKzH1IUDpn0yZ2Ut3LEMnV7Jz0sOWF39FuYHnKsgnCvbEbSM
%2bTBoxuN1b1H9g%3d%3d 'ĖRPSRGDQLDåLDGRVWLEROR]DþDWpVWDYHEQpNRQDQLH. 
 
3UH ]DþDWLH VWDYHEQpKR NRQDQLD VD Y\?DGXMH DNR MHGHQ ] SRGNODGRY MHKR ]D?DWLa 
UR]KRGQXWLHSRGĐDRVRELWQpKRSUHGSLVX]iNRQDþ=]R SRVXG]RYDQtYSO\YRYQD
?LYRWQpSURVWUHGLHD o zmene a GRSOQHQtQLHNWRUêFK]iNRQRYY ]QHQtQS 
x 0LQLVWHUVWYR åLYRWQpKR SURVWUHGLD 6ORYHQVNHM UHSXEOLN\ 6HNFLD HQYLURPHQWiOQHKR
hodnotenia a RGSDGRYpKR KRVSRGiUVWYD 2GERU SRVXG]RYDQLD YSO\YRY QD åLYRWQp
SURVWUHGLH Y\GDOR SRG ? 
-1.7/fr-5 ]R GĖD DSUtOD UR]KRGQXWLH
v ]LVĢRYDFRP NRQDQt NWRUp QDGREXGOR SUiYRSODWQRV" kde rozhodlo, åH
SUHGPHWQi]PHQDQDYUKRYDQHM?LQQRVWL(3(5,$3UH?RY,,HWDSDVDQHEXGHSRVXG]RYD"
https://www.enviroportal.sk/sl%3C/eia/detail/eperia-presov-ii-etapa 
 
0HVWR3UHãRYDNRSUtVOXãQêãSHFLiOQ\VWDYHEQê~UDGSRGĐDXVWDQRYHQLD?]iNRQD
?=ER~]HPQRPSOiQRYDQtDVWDYHEQRPSRULDGNXDOHMYWH[WHOHQ?VWDYHEQ?
]iNRQ? Y ]QHQt QHVNRU?tFK SUHGSLVRY Y V~EHKX V 
XVWDQRYHQtP? D RGV  ]iNRQD þ
 =E R SR]HPQ?FK NRPXQLNiFLiFK DOHM Y WH[WH OHQ ?FHVWQ? ]iNRQ? Y ]QHQt
QHVNRU?tFK SUHGSLVRYSRGDustanovenia † RGV VWDYHEQpKR ]iNRQDupovedomuje 
~þDVWQtNRYNRQDQLDR ]DþDWtVWDYHEQpKRNRQDQLDYHUHMQRXY\KOi?NRX]YOi?"UR]VLDKOa stavba, 
V~þDVĢRXNWRUHMV~DMOtQLRYpLQåLQLHUVNHVWDYE\s YHĐNêm SRþWom ~þDVWQtNRYNRQDQLD 
2 
Zároveň, pretože stavebnému úradu sú dobre známe pomery na stavenisku a žiadosť 
poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa v zmysle 
ustanovenia§ 
61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania. 
Účastníci konania môžu svoje námietky k navrhovanej stavbe uplatnit' 
najneskoršie do 7. pracovných dní od dňa doručenia tohto oznámenia inak sa na 
neskoršie námietky v zmysle § 61 ods. 3 stavebného zákona neprihliadne. 
Do podanej žiadosti a podkladov 
pre vydanie stavebného povolenia mozu 
účastníci konania, ako aj dotknuté orgány a organizácie spolupôsobiace v stavebnom 
konaní nahliadnut' na správnom orgáne Meste Prešov, Mestskom úrade v Prešove, 
Špeciálnom stavebnom 
úrade, Jarkova č. 26, Prešov, v kancelárii č. dv. 303, na 2. 
poschodí 
na základe vopred dohodnutého termínu s vybavujúcim referentom. 
Ak účastník konania chce nahliadnut' do projektovej dokumentácie navrhovanej 
stavby je potrebné sa vopred telefonicky objednať na tel. číslo 05113100534. 
Tým bude umožnené v súlade § 33 ods. 2 zákona č. 7111967 Zb. o správnom konaní 
(správny poriadok) 
účastníkom konania, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť 
k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie a uplatniť 
námietky. 
Ak účastník konania neoznámi v určenej lehote svoje námietky k navrhovanej stavbe, 
má sa za to, že z hľadiska jeho práv a právom chránených záujmov so stavbou súhlasí. 
Zároveň stavebný úrad účastníkom konania týmto dáva na vedomie, že na námietky, ktoré 
v 
určenej lehote neuplatnia v prvostupňovom konaní sa neprihliadne ani v odvolacom konaní. 
Dotknuté orgány oznámia svoje stanoviská v rovnakej lehote, v ktorej môžu 
uplatniť 
svoje pripomienky a námietky účastníci konania. Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje 
na riadne posúdenie návrhu dlhší 
čas, predÍži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej 
uplynutím. 
Ak dotknutý orgán v určenej alebo predÍženej lehote neoznámi svoje stanovisko 
k 
povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí 
podľa§ 61 ods. 6 stavebného zákona. 
Na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom 
konaní alebo pri prerokúvaní územného plánu obce alebo územného plánu zóny sa v zmysle 
ustanovenia 
§ 61 ods. l stavebného zákona neprihliada. Ak sa dá niektorý z účastníkov 
konania zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc v zmysle § 17 ods. 4 zákona č. 
7111967 Zb. o správnom konaní (ďalej v texte len "správny poriadok"). 
MESTO J•BE~OV 
;TAVEB ý úRAD 
Hlavná 73, 080 01 Prešov \)-k . 
-11-
Ing. Joze 
vedúci stavebne 
Upovedomenie o 
začatí stavebného konania sa oznam1 verejnou vyhláškou. 
Účastníkom stavebného konania sa upovedomenie doručí formou verejnej vyhlášky 
vyvesením po dobu 
15 dní na úradnej tabuli mesta Prešov, Hlavná 73, 080 Ol Prešov, 
posledný 
deň tejto lehoty je dňom doručenia. 
Oznámenie o začatí stavebného konania bude zverejnené na úradnej tabuli mesta 
Prešov a na webovom sídle mesta Prešov 
"Úradná elektronická tabuľa". 
Vybavuje: 
Mgr. Milan Madzik e-mail: milan.madzik@presov.sk ii 051/3100534 
3 
Úradný záznam: 
Potvrdenie 
dátumu vyvesenia na úradnej tabuli mesta a na webovom sídle mesta Prešov 
-
Oznámenie o začatí stavebného konania pre stavbu: "SO 03 Komunikácie a spevnené 
plochy v areáli -II. 
etapa a podobjekty" -SO 0.1 Vnútroareálové komunikácie 
a spevnené plochy-Il. etapa; 
SO 03.2 Svetelné signalizačné zariadenie-zásobovací dvor
II. etapa; 
SO 03.3 -Mlátový združený cyklochodník -II. etapa" č. spisu 
SÚ/12114/149514/2019-Mk. 
2 o -09-2019 
Vyvesené dňa .................................................. . 
Odtlačok pečiatky 
a podpis oprávn~,. ~ yPREŠOV 
Mestsl(ý úrad 
Hlavná č. 73 
Na vedomie: 
080 Ol PRE Š O y 
-1-
Zvesené dňa : .............................................. . 
Odtlačok pečiatky 
a podpis oprávnenej osoby 
l. VSV consulting, a.s., IČO 31716334, Karloveská 34, 841 04 Bratislava 
2. ENTO, spol.s.r.o. Košice, IČO 31656552, Jesenského 6, 040 Ol Košice 
3. Združenie domových samospráv, IČO 31820174, Rovniakova 14, 811 02 Bratislava 
4. Lidl Slovenská republika, v.o.s
., IČO 35793783, Ružinovská IE, 821 02 Bratislava 
5. ATRIOS s.r.o., IČO 35885611, Mlynská 7, 040 Ol Košice I. 
6. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, IČO 30845572, Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava 
7. 
Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP, IČO 00151866, Námestie mieru 3, 080 Ol Prešov 
8. Okresný úrad Prešov, odbor krízového riadenia, IČO 00151866, Námestie mieru 3, 081 92 Prešov 
9. Technické služby mesta Prešov a.s., IČO 31718914, Bajkalská 33,080 Ol Prešov 
10. Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť, IČO 31718922, Bardejovská 7, 080 06 Ľubotice 
ll. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, IČO 36022047, Radničné námestie 8, 969 
55 Banská Štiavnica 
12. MsÚ Prešov-OSMM, Jarková 24, 080 Ol Prešov 
13.Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Prešov, IČO 00151866, Pribinova 2, 812 72 Bratislava-Staré 
Mesto 
14. Krajský pamiatkový úrad Prešov, IČO 31755194, Hlavná 115, 080 O l Prešov 
15. 02 Slovakia, s.r.o., IČO 35848863, Einsteinova 24, 851 O l Bratislava-Petržalka 
16. UPC BROAD BAND SLOVAKIA, s.r.o., IČO 35971967, Ševčenkova 36, 851 O l Bratislava 
17. CondorNet, s.r.o., IČO 36444413, Kováčska l, 080 Ol Prešov 
18. Orange Slovensko, a.s., IČO 35697270, Metodova 8, 821 08 Bratislava-Ružinov 
19. O.S.V.O. comp, a.s., IČO 36460141, Strojnícka 18,080 06 Prešov 
20. MsÚ 
Prešov-Odbor D,ŽP, IČO 00001002, Jarková 24,080 Ol Prešov 
21. Krajské riaditel'stvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove, IČO 00151866, Požiamická l, 080 Ol 
Prešov 
22. Okresný úrad Prešov, pozemkový a lesný odbor, IČO OO 151866, Masarykova l O, 080 O l Prešov 
23. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., IČO 36570460, Komenského 50, 040 Ol Košice 
24. Slovak Telekom, a.s., 
IČO 35763469, Karadžičova 10, 825 13 Bratislava-Ružinov 
25.Krajské 
riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove-krajský dopravný inšpektorát, IČO 00151866, Pionierska 
33, 080 05 Prešov 
26. SPP-distribúcia, 
a.s., 
IČO 35910739, Mlynské nivy 44/b, 825 ll Bratislava 
27. 
IL Prešov, spol. s r.o., IČO 36469149, Strojnícka 18, 080 06 Prešov 
28. MsÚ Prešov-OHAM, Jarková 24, 080 Ol Prešov 
29. Slovanet ,a.s., IČO 35954612, Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 
30. Východoslovenská distribučná, a. s., IČO 36599361, Mlynská 31, 042 91 Košice-Sever 
31. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, 
IČO 42181810, Nám. Ľ. Štúra l, 812 35 Bratislava 
CO/ Mesto Prešov-spoločný stavebný úrad 
Vybavuje: 
Mgr. Milan 
Madzik e-mail: milan.madzik@presov.sk li 051/3100534 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)