Oznámenie o začatí stavebného konania: EPERIA-II. Etapa , ul. Armádneho generála Ludvíka Svobodu, Prešov, pre stavebné objekty: SO 01 Obchodno zábavné centrum hlavný objekt, SO 02 Príprava územia, SO 04 Areálový vodovod, SO 05 Areálová kanalizácia, SO 09 Areálové osvetlenie, SO 11 Sadové úpravy, SO 05 Areálová kanalizácia, SO 16 Ochrana vedenia PTZ Orange.

Oznámenie o začatí stavebného konania

20.09.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        0HVWR3UHãRY 
VWDYHEQê~UDG 
 
+ODYQiþ           3UHãRY 
ýtVOR6Ò-+þ 93UHãRYH 20.09.2019 
 
 
                             
 9HUHMQiY\KOiãND 
 2]QiPHQLH 
o ]DþDWtVWDYHEQpKRNRQDQLDD upusteQLHRG~VWQHKRSRMHGQiYDQLD 
 
 
 
 
'ĖD20.08.2019 EROD SRGDQi QD 0HVWR 3UHãRY VWDYHEQê ~UDG VSRORþQRVĢRXENTO, 
VSROVUR .RãLFH ,ý2 -HVHQVNpKR   .RãLFH VSOQRPRFQHQêP
]iVWXSFRPVWDYHEQtND969FRQVXOWLQJDVVRVtGORP.DUORYVNi41 04 Bratislava, 
åLDGRVĢRVWDYHEQpSRYROHQLHQDVWDYEXEPERIA-,,(WDSDXO$UPiGQHKRJHQHUiOD/XGYtND
6YRERGX3UH?RYQDSR]HPNRFKSDUF?.1-C 14823/53, 14823/209, 14823/216, 14823/220, 
14823/221, 14823/229, 14823/253, 14823/259, 14823/264, 14823/266, 14823/267, 
14823/268, 14823/269, 14823/273, 14823/274, 14823/275 NDWDVWUiOQH ~]HPLH3UH?RY, pre 
VWDYHEQpREMHNW\622EFKRGQR]iEDYQpFHQWUXPKODYQêREMHNW623UtSUDYD~]HPLD
62$UHiORY?YRGRYRG62$UHiORYiNDQDOL]iFLD62$UHiORYpRVYHWOHQLH62
6DGRYp~SUDY\62$UHiORYiNDQDOL]iFLD622FKUDQDYHGHQLD37=2UDQJHäLDGRV"
QHSRVN\WRYDOD GRVWDWRþQê SRGNODG SUH SRV~GHQLH QDYUKRYDQHM VWDYE\ 0HVWR 3UHãRY
SUtVOXãQê VWDYHEQê ~UDG Y\]YDO VWDYHEQtND DE\ åLDGRV"  Y stanovenej lehote doplnil 
a UR]KRGQXWtPY\GDQêPSRGþ6Ò?+?]RGDVWDYHEQp
NRQDQLHSUHUX?LO'DERODGRSOQHQi?LDGRV"R
 SRVOHGQêSRåDGRYDQêSRGNODG 
 
3UH]DþDWLHVWDYHEQpKRNRQDQLDVDY\åDGXMHDNRMHGHQ]SRGNODGRYSUHMHKR]D?DWLH 
x UR]KRGQXWLH SRGĐD RVRELWQpKR SUHGSLVX ]iNRQD þ = ] R SRVXG]RYDQt
YSO\YRYQD?LYRWQpSURVWUHGLHD o zmene a GRSOQHQtQLHNWRUêFK]iNRQRYY ]QHQtQS
0LQLVWHUVWYR ?LYRWQpKR SURVWUHGLD 6ORYHQVNHM UHSXEOLN\ 6HNFLD HQYLURPHQWiOQeho 
hodnotenia a RGSDGRYpKR KRVSRGiUVWYD 2GERU SRVXG]RYDQLD YSO\YRY QD åLYRWQp
SURVWUHGLH Y\GDOR SRG ? 
-1.7/fr-5 ]R GĖD DSUtOD UR]KRGQXWLH
v ]LVĢRYDFRPNRQDQtNWRUpQDGREXGORSUiYRSODWQRVĢY ktorom rozhodlo 
åH SUHGPHWQi ]PHQD QDYUKRYDQHM ?LQQRVWL (3(5,$ 3UH?RY ,, HWDSD VD QHEXGH
SRVXG]RYD" 5R]KRGQXWLHMH]YHUHMQHQpQDLQIRUPD?QRP SRUWiOHUH]RUWX0?365https://www.enviroportal.sk/sl%3C/eia/detail/eperia-presov-ii-etapa. 
 
x Rozhodnutie o XPLHVWQHQt VWDYE\ 3UH VWDYEX (3(5,$-,, (WDSD XO $UPiGQHKR
JHQHUiOD /XGYtND 6YRERGX 3UH?RY QD SR]HPNRFK SDUF? .1-C 14823/53, 
14823/209, 14823/216, 14823/220, 14823/221, 14823/229, 14823/253, 14823/259, 
14823/264, 14823/266, 14823/267, 14823/268, 14823/269, 14823/273, 14823/274, 
14823/275NDWDVWUiOQH~]HPLH3UH?RYEROR0HVWRP3UH?RYSUtVOX?Q?PVWDYHEQ?P~UDGRPY\GDQpUR]KRGQXWLHR XPLHVWQHQtVWDYE\SRGþ6Ò- +þ]R
GDNWRUpQDGREXGORSUiYRSODWQRV"GDD MH]YHUHMQHQpQD
~UDGQHM WDEXOL 0HVWD 3UH?RY D QD ZHERYRP VtGOH 0HVWD 3UHãRY
https://egov.presov.sk/FileOutputHttpHandler.ashx?arguments=CN9X3S9x5eRmYdX
uw2czYb3iYVlz%2bQp9nk6wtvKzH1IUDpnOyZ2Ut3LEMnV7Jz0sOWF39FuYHnK 
sgnCvbEbSM%2bTBoxuN1 b1H9g%3d%3d 
Mesto Prešov, ako príslušný stavebný úrad v zmysle § 117 ods. l zákona č. 50/1976 
Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej v texte len "stavebný zákon") v znení 
jeho zmien a doplnkov oznamuje 
podľa §61 ods. 4 stavebného zákona začatie stavebného 
konania verejnou vyhláškou pre túto 
zvlášť rozsiahlu stavbu , súčasťou ktorej sú aj líniové 
inžinierske stavby , s 
veľkým počtom účastníkov konania, všetkým účastníkom konania 
a dotknutým orgánom. 
Mestu Prešov, stavebnému úradu sú dobre známe pomery na stavenisku a 
žiadosť 
poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby. Z uvedeného dôvodu Mesto 
Prešov, stavebný úrad v súlade s ustanovením § 
61 ods. 2 stavebného zákona upúšťa od 
miestneho zisťovania a ústneho pojednávania. 
Súčasne upozorňuje účastníkov konania v súlade s § 61 ods. l a ods. 3 stavebného 
zákona, že svoje námietky môžu 
uplatniť v lehote 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto 
oznámenia. 
Ak 
účastník konania neoznámi v určenej lehote svoje námietky k navrhovanej stavbe, 
má sa za 
to, že z hľadiska jeho práv a právom chránených záujmov so stavbou súhlasí. 
Zároveň stavebný úrad účastníkom konania týmto dáva na vedomie, že na námietky, ktoré 
v 
určenej lehote neuplatnia v prvostupňovom konaní sa neprihliadne ani v odvolacom konaní. 
Dotknuté orgány oznámia svoje stanoviská v rovnakej lehote, v ktorej môžu 
uplatniť 
svoje pripomienky a námietky účastníci konania. Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje 
na riadne posúdenie návrhu dlhší 
čas, predÍži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej 
uplynutím. Ak dotknutý orgán v 
určenej alebo predÍženej lehote neoznámi svoje stanovisko 
k 
povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí 
podľa§ 61 ods. 6 stavebného zákona. 
Na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli 
byť uplatnené v územnom konaní 
alebo pri prerokúvaní územného plánu obce alebo územného plánu zóny sa neprihliada. 
Do podanej žiadosti a podkladov pre vydanie stavebného povolenia môžu účastníci 
konania, a dotknuté orgány spolupôsobiace v stavebnom konaní nahliadnuť na správnom 
orgáne Meste Prešov, Mestskom úrade v Prešove, Stavebnom úrade, Jarkova 
č. 26, Prešov, 
v kancelárií 
č. dv. 318, na 2. poschodí na základe vopred telefonický dohodnutého termínu 
na tel. 
čísle 051/3100540. 
Mesto Prešov, príslušný stavebný úrad týmto umoznuJe účastníkom konania 
a 
zúčastneným osobám v súlade s § 33 ods. 2 zákona č. 7111967 Zb. o správnom konaní l 
správny poriadok/, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu 
i k spôsobu jeho zistenia, prípadne 
navrhnúť jeho doplnenie a uplatniť námietky. 
Ak sa dá niektorý z 
účastníkov konania zastupovať, predloží jeho zástupca 
písomnú plnú moc v zmysle § 
17 ods. 4 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej 
v texte len "správny poriadok"). 
Oznámenie o začatí stavebného konania sa oznam1 verejnou vyhláškou. Účastníkom 
stavebného konania sa oznámenie doručí formou verejnej vyhlášky, vyvesením po dobu 15 
dní na úradnej tabuli mesta Prešov, Hlavná 73, 080 Ol Prešov, posledný deň tejto lehoty je 
dňom doručenia. 
Oznámenie o začatí stavebného konania bude zverejnené na úradnej tabuli mesta Prešov a na 
webovom 
sídle mesta 
Prešov "Úradná elektronická tabuľa". 
Úradný záznam: 
Potvrdenie dátumu vyvesenia Oznámenia o začatí stavebného konania pre stavbu: 
EPERIA-II. Etapa, ul. Armádneho generála Ludvíka Svobodu, Prešov spis č. SÚ/ 
12104/ .... .2019 Hč na úradnej tabuli mesta a zverejnenia na webovom sídle mesta Prešov 
Oznámenia o začatí stavebného konania pre stavbu: EPERIA-II. Etapa, ul. Armádneho 
generála Ludvíka Svobodu, 
Prešov spis č. SÚ/12104/149689/2019-Hč 
Zvesené dňa : .............................................. . 
Odtlačok pečiatky 
a podpis oprávnenej osoby 
Na vedomie: 
l. VSV consulting, a.s. IČO 31 716 334, Karloveská 34, mestská časť Karlová Ves, Bratislava, PSČ 841 04 
2. ENTO, spol.s.r.o. Košice, IČO 31656552, Jesenského 6, 040 Ol Košice 
3. Združenie domových samospráv, Nám. 
SNP 13, 821 03 Bratislava 
4. ATRIOS s.r.o., 
IČO 35885611, Mlynská 7, 040 Ol Košice I. 
5. Lidl Slovenská republika, v.o.s., IČO 35793783, Ružinovská IE, 821 02 Bratislava 
6. Mesto Prešov-OSMM, Jarková 24, 080 Ol Prešov 
7. Východoslovenská distribučná, a. s., IČO 36599361, Mlynská 31, 042 91 Košice-Sever 
8. 
SPP-distribúcia, a.s., IČO 35910739, Mlynské nivy 44/b, 825 ll Bratislava 
9. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, IČO 30845572, Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava 
l 
O. Okresný úrad Prešov, odbor krízového riadenia, IČO OO 151866, Námestie mieru 3, 081 92 Prešov 
ll. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, IČO 00610992, Jána Hollého 5, 080 Ol Prešov 
12. Orange Slovensko, a.s., IČO 35697270, Metodova 8, 821 08 Bratislava-Ružinov 
13. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., IČO 36570460, Komenského 50, 040 Ol Košice 
14. Msú Prešov-OHAM, Jarková 24, 080 Ol Prešov 
15. Krajský pamiatkový úrad Prešov, IČO 31755194, Hlavná 115, 080 Ol Prešov 
16. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., IČO 35971967, Ševčenkova 36, 851 Ol Bratislava 
17. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. OZ Košice, IČO 36022047, Ďumbierska 14, 041 51 Košice 
18. MsÚ Prešov-Odbor D,ŽP, IČO 00001002, Jarková 24, 080 Ol Prešov 
19. Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Prešov, IČO OO 151866, Pribinova 2, 812 72 Bratislava-Staré 
Mesto 
20. O.S.V.O. comp, a.s., IČO 36460141, Strojnícka 18, 080 06 Prešov 
21. Okresný úrad Prešov, pozemkový a lesný odbor, IČO 00151866, Masarykova 10, 080 Ol Prešov 
22. Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť, IČO 31718922, Bardejovská 7, 080 06 Ľubotice 
23. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP, IČO 00151866, Námestie mieru 3, 080 Ol Prešov 
24. MsÚ Prešov-OSMM, Jarková 24, 080 Ol Prešov 
25. Krajské riaditel'stvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove, IČO 00151866, Požiamická l, 080 Ol 
Prešov 
26. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, IČO 42181810, Nám. Ľ. Štúra l, 812 35 Bratislava 
27. SLOVENSKÝ 
VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, IČO 36022047, Radničné námestie 8, 
969 
55 Banská Štiavnica 
28. Slovanet ,a
.s., IČO 35954612, Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 
29. Slovak Telekom, 
a. s., IČO 35763469, Karadžičova l O, 825 13 Bratislava-Ružinov 
30. Okresný úrad v Prešove, IČO 31777686, Námestie mieru 2, 081 64 Prešov 
31. Krajské riaditel'stvo Policajného zboru v Prešove -krajský dopravný inšpektorát, lČO OO 151866, 
Pionierska 
33, 080 05 Prešov 
32. Mesto Prešov-stavebný úrad-pre spis 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)