Oznámenie o dražbe: Miesto konania dražby: notársky úrad JUDr. Silvia Kováčiková, adresa: A. Bernoláka 6, 034 01 Ružomberok (2. poschodie administratívnej budovy), dátum konania dražby: 4.11.2019, čas konania dražby: 10:00 hod.

Oznámenie o dražbe

23.09.2019 / Dražby

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Oznámenie o dražbe 
JUDr. Michal Brož, správca so sídlom kancelárie A. Bernoláka 6, Ružomberok v konkurznom konaní 
dlžníka štefan Sirý, nar.: 27.4.1959, Borová 3205/31, Žilina vedenom na Okresnom súde v Žiline č.k.: 
lOdK/85/2019 v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii 
v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o konkurze") a zákona č. 527/2002 z. z. o dobrovol'ných 
dražbách a 
o 
doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o/ notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) 
v znení neskorších predpisov 
(ďalej len " zákon o dobrovol'ných dražbách") zverejňuje v zmysle 
ustanovenia§ 17 zákona o dobrovol'ných dražbách nasledovné Oznámenie o dražbe: 
Dražobník: 
Sídlo kancelárie: 
Zapísaný: Značka správcu: 
IČO: 
Navrhovate l': 
Sídlo kancelárie: 
Zapísaný: 
Značka správcu: 
IČO: 
Miesto konania dražby: 
Dátum konania dražby: 
Čas otvorenia dražby: 
Dražba: 
Predmet dražby: 
JUDr. Michal Brož 
A. Bernoláka 6, 034 01 Ružomberok 
v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti 
SR 
S1490 
42 214 955 
správca 
dlžníka: 
štefan Sirý, nar.: 27.4.1959, Borová 3205/31, Žilina 
JUDr. Michal Brož 
A. Bernoláka 6, 034 01 Ružomberok 
v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti 
SR 
S1490 
42 214 955 
správca dlžníka: 
štefan Sirý, nar.: 27.4.1959, Borová 3205/31, Žilina 
notársky úrad JUDr. Silvia Kováčiková, adresa: A. Bernoláka 6, 034 Ol 
Ružomberok (2. poschodie administratívnej budovy) 
4.11.2019 
10:00 
hod. 
(účastníci min. 30 minút pred otvorením dražby) 1. kolo dražby 
Predmetom dražby sú nasledujúce nehnutel'nosti so všetkými ich' 
súčasťami a príslušenstvom: Nehnutel'nosti nachádzajúcej sa v SR, 
okres Prešov, obec Prešov, k.ú.: Nižná Šebastová, evidované 
katastrálnym odborom Okresného úradu v Prešove na LV. č. 576 a to 
pozemok parcela registra C-KN číslo 503 zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 122m2, pozemok 
parcela registra C-KN číslo 504 zastavaná 
plocha a nádvorie o výmere 410m2, pozemok parcela registra C-KN 
Opis predmetu dražby: 
číslo 505 záhrada o výmere 738m2 a stavba-rodinný dom súpisné číslo 
2472 postavený na parcele registra C-KN číslo 503 v spoluvlastníkom 
podiele 
na meno dlžníka štefan Sirý vo vel'kosti 1/8 a 5/24 k celku 
Pozemok: Pozemok sa nachádza na parcele č. 503,504-zastavané 
plochy a nádvoria zapísané 
na LV. č. 576 k.ú.: Nižná Šebastová. 
Pozemok sa nachádza v zástavbe rodinných domov v okrajovej zóne 
obce. 
Pozemok rovinatý až mierne svahovitý, zaťažený bežným hlukom 
a 
prachom z dopravy. 
Pozemok zastavaný stavbou rodinného domu 
s príslušenstvom. Možnosti napojenia na infraštruktúru mesta voda, 
plyn, 
el. NN, verejná kanalizácia. Dostupnosť centra mesta Prešov 10-
15min, Prístup k pozemku z obecných asfaltových komunikácií z ul. 
Slánska. 
Stavba: Nehnutel'nosť rodinný dom číslo 2472 postavený na parcele č. 
503 k.ú.: Nižná Šebastová sa nachádza v zastavanom území Krajského 
mesta 
Prešov v zástavbe ďalších rodinných domov vo vzdialenosti cca. 
5 km od centra mesta. Rodinný dom je riešený ako samostatne stojaci 
objekt. Dom s jedným nadzemným podlažím s 
čiastočným 
podpivničením. Rodinný dom nie je v užívaní a vzhl'adom na vek si 
vyžaduje rozsiahlu rekonštrukciu. Vek pôvodnej stavby rodinného 
domu určený podl'a predloženého stavebného povolenia k výstavbe 
rodinného domu -stavebné povolenie vydané v 
Prešove dňa 
9.11.1962. 
Stavebnotechnický stav rodinného domu: základové konštrukcie 
betónové s 
nefunkčnou vodorovnou izoláciou proti zemnej vlhkosti, 
zvislé nosné konštrukcie hr. 
400mm a deliace priečky sú vytvorené 
tradičnou murovacou technológiou hr. 300mm-150mm. Vstupné
schodisko betónové, strop 
1PP-železobetónový s rovným podhl'adom, 
1. NP, drevené trámové stropy s rovným podhl'adom. 
Povrchové 
úpravy vnútorné: vnútorné omietky vápenné štukové, 
doplnené keramickými obkladmi v 
kúpel'ni. 
Povrchové 
úpravy vonkajšie: brizolitové omietky 
Výplne otvorov: okná plastové čiastočná výmena z roku 2010 
s izolačným sklom. Dvere sú drevenej konštrukcie dýhované 
v 
ocel'ových zárubniach. Vnútorné typové rozmery 600mmx1970mm, 
700mmx1970mm, 
a 800mmx1970mm. 
Podlahy: 
Nášl'apné povrchy-chodba, kuchyňa-PVC pásy, kúpel'ňa, 
zádverie-keramická dlažba v ostatných miestnostiach drevené 
parkety. V úrovni 
1.PP-betónové podlahy. 
Zastrešenie: Strecha 
jednoplášťová pultová konštrukčná sústava. 
Strešná krytina-pozinkovaný plech 
Klampiarske výrobky: oplechovanie parapetov-pozinkovaný plech, 
dažďové zvody a žl'aby z pozinkovaného plechu 
Technické vybavenie: Rodinný 
dom je objekt s kompletným 
technickým vybavením s nižším štandardom vybavenia. Zásobovanie 
lo 
11 
elektrickou energiou z miestnej siete vzdušnou el. NN prípojkou. 
Odkanalizovanie rodinného domu 
do mestskej kanalizačnej siete. 
Pitnou vodou je 
dom zásobovaný z mestského vodovodného radu. 
Vykurovanie teplovodné s panelovými vykurovacími telesami-topné 
médium 
plyn. Ohrev TUV-kúpel'ňové kachle. Vybavenie kúpel'ne
vaňa, umývadlo, WC, kúpel'ňové kachle na ohrev TUV. Praskliny stien 
na úrovni l.NP a poškodenie omietok plesňami v úrovni 1. NP. 
Nefunkčnosť hydroizolácie. 
Na pozemku sa nachádza stavba-murovaná garáž s dielňou postavená 
na parcele číslo 504 pričom nie je evidovaná v popisných ani 
geodetických údajoch katastra. 
Opis stavu predmetu dražby: Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží. Predmet dražby nie je 
v 
súčasnosti užívaný úpadcom 
Práva a záväzky 
viaznuce na predmete 
dražby: 
Poznámka: 
Všeobecná hodnota 
podl'a vyhlášky 
492/2004 z. z.: 
znalecký posudok č.: 
vypracoval: 
Najnižšie podanie: 
Minimálne prihodenie: 
Dražobná zábezpeka: 
Spôsob zloženia 
dražobnej zábezpeky: 
Na predmete dražby neviaznu žiadne práva a záväzky 
Vlastnícke právo PRECHÁDZA na vydražitel'a udelením príklepu. 
PRECHODOM vlastníckeho práva (speňažením) zanikajú všetkv _á ložné 
práva postupom podl'a § 93 ods. 2 Zákona č. 7/2005 z. z. o '··~1 ~ur-e ä 
reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov, ak pred··;·.-:-r.e::::~'. · 
postupom podl'a § 28 ods. 2 uvedeného zákona. 
26 433,33 € 
231/2019 zo dňa 28.7.2019 
Ing. Pavol Maťufka, znalec, evidenčné číslo znalca 914065 
26 433,33€ 
100,-
€ 
3 000,-€ 
1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. ú.: SK08 5600 0000 
0009 4242 1001 najneskôr do otvorenia dražby s preukázaním sa 
potvrdenia o úhrade zákonom povoleným spôsobom. 
2. v hotovosti do pokladne dražobníka najneskôr do otvorenia dražby. 
Doklad o zložení 
dražobnej zábezpeky: 
Lehota na zloženie 
dražobnej zábezpeky: 
Adresa na zloženie 
dražobnej zábezpeky: 
Vrátenie dražobnej 
zábezpeky: 
Spôsob úhrady ceny 
dosiahnutej 
vydražením: 
Termín obhliadky: 
3. vo forme bankovej záruky v prospech dražobníka s výhradou 
prevodu platby po 
doručení zápisnice o vykonaní dražby za 
predpokladu, že účastník dražby sa stane vydražitel'om. 
4. vo forme notárskej úschovy. 
l.originál príkazu na úhradu peňažných prostriedkov vo výške 
dražobnej zábezpeky. 
Účastník bude pripustený k dražbe, ak do 
otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná 
na účet 
dražobníka. 
2.hotovosť vo výške dražobnej zábezpeky. 
3.originál 
alebo overená kópia preukazujúca vystavenie bankovej 
záruky. 
4. originál alebo úradne overená kópia dokladu preukazujúceho 
notársku úschovu. 
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť šekom ani platobnou 
kartou. 
Najneskôr do otvorenia dražby. 
JUDr. Michal 
Brož, A. Bernoláka 6, 034 Ol Ružomberok alebo v mieste 
konania dražby, najneskôr pred otvor
ením dražby 
Neúspešným 
účastníkom dražby, ktorí zložili dražobnú zábezpeku v 
hotovosti, bude dražobná zábezpeka vrátená 
hneď po skončení 
dražby. 
Neúspešným 
účastníkom dražby, ktorí zložili dražobnú zábezpeku 
bezhotovostným prevodom na 
účet dražob ika, oude dražobná 
zábezpeka vrátená 
bez zbytočného o klad · po skončení dražby 
bezhotovostným prevodom na 
úcet označený účastníkom dražby. 
Vydražitel' je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením 
bezhotovostným prevodom 
na účet SK08 5600 0000 0009 4242 1001 
a to do 30 dní odo dňa skončenia dražby. Dražobná zábezpeka sa 
vydražitel'ovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením. Ak nie je 
cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6.640,-eur, je vydražiteľ 
povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením hneď po skončení 
dražby. 
1. 18.10.2019 o 10:00 hod. 
2. 25.10.2019 o 10:00 hod. 
'ou 
za 
Organizačné opatrenia: 
Nadobudnutie 
vlastníckeho práva 
k predmetu dražby: 
Podmienky 
odovzdania 
predmetu dražby: 
Záujemcovia o vykonanie obhliadky sa prihlásia telefonicky najneskôr 
24 hodín pred stanoveným termínom obhliadky na t. č. : 0911324332. 
Stretnutie záujemcov sa uskutoční v mieste, kde sa nachádza dražená 
nehnutel'nosť. 
Obhliadky je možné vykonať aj mimo termínov stanovených 
v oznámení o 
dražbe po predchádzajúcej dohode s dražobníkom. 
Bližšie informácie a pokyny na tel.: 0911324332. 
V 
zmysle § 12 ods. 2 a § 13 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovol'ných 
dražbách je vlastník predmetu dražby, drž ite l' alebo nájomca povinný 
umožniť riadnu obhliadku predmetu dražby v stanovených 
termínoch. 
V zmysle ustanovenia § 27 ods. 1 zákona č. 527/2002 z. z. o 
dobrovol'ných dražbách ak vydražitel' zaplatí cenu dosiahnutú 
vydražením v ustanovenej 
lehote prechádza na neho vlastnícke právo 
dňom udelenia príklepu. Dražobník vydá bez zbytočného odkladu po 
nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva vydražitel'ovi potvrdenie 
o vydražení predmetu 
dražby a v prípadoch, v ktorých sa o priebehu 
dražby 
spisuje notárska zápisnica vydá dražobník vydražitet"ovi dve 
vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice najneskôr o 5 
dní. Ku dňu zaplatenia ceny dosiahnutej vydražením vy raz-te ~. 
zaniká pohl'adávka veritel'a v rozsahu uspokojenia veriteľa ;: "-,.·aL 
dražby. 
a.) zaplatenie ceny dosiahnutej vydražením podl'a § 27 ods. 1 zákona 
č. 527/2002 Z. z. o dobrovol'ných dražbách, 
b.) osvedčený odpis notárskej zápisnice osvedčujúcej priebeh dražby 
podl'a § 29 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovol'ných dražbách. 
Po nadobudnutí vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu 
dražby 
odovzdá dražobník bez zbytočného odkladu vydražiteľovi 
predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú 
nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú 
iné práva vydražitel'a k predmetu dražby. 
Ak ide o nehnutel'nosť, podnik alebo jeho časť je predchádzajúci 
vlastník povinný v zmysle ustanovenia § 29 ods. 2 zákona č. 
527/2002 Z. z. o dobrovol'ných dražbách, odovzdať vydražený 
predmet dražby 
na základe predloženia osvedčeného odpisu 
notárskej 
zápisnice a doloženia totožnosti vydražitel'a bez 
Upozornenie: 
Poučenie: 
zbytočných prieťahov vydražitel'ovi. Dražobník je povinný na 
mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. Zápisnicu o 
odovzdaní predmetu dražby 
podpíšu predchádzajúci vlastník 
predmetu 
dražby, vydražitel' a dražobník. Jedno vyhotovenie 
zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia 
dostane 
vydražitel'. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu 
podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a 
zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe; o tom 
dražobník túto 
osobu poučí. 
V prípade, ak predchádzajúci vlastník neposkytne nevyhnutnú 
súčinnosť pri odovzdaní predmetu dražby a v prípade akejkol'vek 
spôsobenej 
škody, ktorá by vznikla v súvislosti s jeho protiprávnym 
konaním, 
môže byť zaviazaný na jej úhradu podl'a § 33 ods. 8 zákona 
č. 527/2002 Z. z. o dobrovol'ných dražbách v spojitosti s § 420 a nasl. 
Občianskeho zákonníka. 
Všetky náklady spojené s odovzdaní a prevzatím predmetu dražby 
nesie vydražitel'. Nebezpečenstvo škody na predmete dražby 
prechádza z navrhovatel'a dražby na vydražitel'a dňom odovzdania 
predmetu 
dražby. 
Účastníkom dražby môže byť osoba, ktorá spÍňa podmienky 
ustanovené 
zákonom č.527 /2002 Z. z. o dobrovol'ných dražbách a 
dostavila 
sa s ciel'om urobiť podanie. 
Upozorňujeme všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby 
predkupné 
alebo iné práva, že ich môžu preukázať najneskôr do 
začatia dražby a môžu ich uplatniť na dražbe ako dražitelia. 
V zmysle§ 21 zákona č. 527/2002 Z. z.: 
(ods. 2) V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo 
boli porušené ustanovenia zákona o dobrovol'ných dražbách, môže 
osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať 
súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti 
dražby 
zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu 
okrem prípadu, 
ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním 
trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má 
predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý 
pobyt 
podl'a zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov 
Slovenskej republiky a registri obyvatel'ov Slovenskej republiky v znení 
zákona č. 454/2004 Z. z.; v tomto prípade je možné domáhať sa 
neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej 
dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok 
týka. 
(ods. 3) Osoba, ktorá podala na súde žalobu podl'a odseku 2, je povinná 
oznámiť príslušnému okresnému úradu začatie súdneho konania. 
1a 
o 
ík 
e 
Notár osvedčujúci 
priebeh dražby: 
V Ružomberku, dňa 19.9.2019 
Za navrhovatel'a a dražobníka 
~~ 
-----------------~~-------
JUDr. Michal Brož 
správca konkurznej podstaty 
(ods. 4) Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby podl'a 
odseku 2 sú navrhovate!' dražby, dražobník, vydražíte!', predchádzajúci 
vlastník a dotknutá osoba podl'a odseku 2. 
(ods. 5) Ak vydražíte!' zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za 
neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu. 
(ods. 6) Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu 
oneskoreného 
začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia 
dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom 
mieste a 
ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá 
má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu 
obhliadku predmetu dražby. 
JUDr. Silvia Kováčiková, so sídlom A. Bernoláka 6, Ružomberok. 
dlžníka štefan Sirý, nar.: 27.4.1959, Borová 3205/31, Žilina 
Rovnopis Oznámenia o dražbe je v zmysle§ 17 ods. 7 zákona č. 527/2002 Z.z. uložený v sídle dražobníka. 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)