Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: DUB - LUX s. r. o., Naposledy sídlo/pobyt: Slovenská 3257/69, 080 01 Prešov, Božena Šulíková, Naposledy sídlo/pobyt: Mierová 74, 064 01 Stará Ľubovňa, DIVERSITY management, s.r.o Naposledy sídlo/pobyt: Volgogradská 13, 080 01 Prešov.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

23.09.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        2 3 -09-2019 
Vfol~;sene aua ________ _ 
Číslo: 102181831/2019 
Dátum: 
17.09.2019 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: DUB -LUX s. r. o. 
Naposledy sídlo/pobyt: Slovenská 3257 
l 69, 080 Ol Prešov 
Písomnosť č. 101863524/2019 zo dňa 02.08.2019 je uložená na Daňovom úrade Prešov 
· Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Z dôvodu, že sídlo adresáta nie je známe, doručuje sa písomnosť Prešov číslo l 01863524/2019 
zo 
dňa 02.08.2019 verejnou vyhláškou podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Adresát si môže uloženú 
písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia na 
Daňovom úrade Prešov Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov v kancelárii č. 513 
v úradných hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 
15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. ~ 
......... ~~·-······························· 
Potvrdenie o dobe vyvesenia: 
MESTO PRF.~:OV 
McsL'~ý úr:...d 
Hlavná č. 
73 080 Ol P ~ E š o V 
-i-
JUDr. Valéria Žabecká 
vedúci oddelenia 
daňovej 
exekúcie 2 
Táto vyhláška bola vyvesená ...............................
.............................. ·· · ..... · .. · .... · · .. · .... · · .. · · 
(uviesť miesto vyvesenia) 
2 3 -09-2019 
od ................................ do .................................. . 
~vesen~ rlHa --------
Číslo: 102170272/2019 
Dátum: 16.09.2019 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: Božena Šulíková 
Naposledy sídlo/pobyt: Mierová 74, 
064 Ol Stará Ľubovňa 
Písomnosť č. 101647506/2019 zo dňa 04.07.2019 je uložená na Daňovom úrade Prešov 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov. 
Z 
dôvodu, že pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť Prešov číslo 
101647506/2019 zo dňa 04.07.2019 verejnou vyhláškou podľa§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát 
si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia na 
Daňovom úrade Prešov Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov. v kancelárii č. 513 
v úradných hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje 
po dobu 15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
~ 
........... ~~-·-····························· 
JUDr. Valéria Žabec ká 
vedúci oddelenia 
daňovej 
exekúcie 2 
Číslo: 102182072/2019 
Dátum: 17.09.2019 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
2 3 -09-2019 
'wyve:ien~ alta ________ _ 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: DIVERSITY management, s.r.o 
Naposledy sídlo/pobyt: Volgogradská 
l 13, 080 Ol Prešov 
Písomnosť č. l O 1908557/2019 zo dňa 08.08.2019 je uložená na Daňovom úrade Prešov 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Z dôvodu, že sídlo adresáta nie je známe, doručuje sa písomnosť Prešov číslo l 01908557/2019 
zo dňa 08.08.2019 verejnou vyhláškou podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Adresát 
si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia na 
Daňovom úrade Prešov Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov v kancelárii č. 513 
v úradných hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje 
po dobu 15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
Potvrdenie o dobe vyvesenia: 
~/ 
............. L:.:: .............................. . 
JUDr. Valéria Zabecká 
vedúci oddelenia daňovej 
exekúcie 2 
MESTO PRE~.:JV 
Mcsts ý 'r<..d 
Hlavnú č. 73 
080 Ol PRE š O y 
-l-
Táto vyhláška bola vyvesená ......................................................................................... · ·· 
(uviesť miesto vyvesenia) 
2 3 -09-2019 d 
od ................................ o .................................. . 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)