Oznámenie miesta uloženia písomnosti: lryna Yarosh, naposledy bytom 07101 Michalovce, Helena Korčeková naposledy bytom 08001 Prešov, Zdenka Koželová naposledy bytom 08001 Prešov, Mária Tarnóczyová Nemcovej 20, 040 01 Košice-Sever.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

24.09.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        2 4 -09-2019 
Vy"CSwn. di a ________ , 
-:::r.~r'!n· r!i). --------
MESTO PRE!íOV 
MESTO PREŠOV 
Mestský úrad, Hlavná 73, 080 OJ Prešov 
Odbor financií a mestského majetku 
Referát daní a poplatkov 
Číslo konania: EX 2587/2019 Prešov, 20. 9. 2019 
, , v 
VEREJNA VYHLASKA o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomnosti: 
lryna Y aro sh 
naposledy 
bytom 07101 Michalovce 
Písomnosť č. k. EX 2587/2019 zo dňa 13.09.2019 Je uložená na Mestskom úrade Prešov, 
Hlavná 73, 080 Ol Prešov. 
Z dôvodu, že pobyt daňového dlžníka nie je známy, doručuje sa písomnosť Mesta Prešov 
č. k. EX 2587/2019 zo dňa 13.09.2019 verejnou vyhláškou v zmysle ustanovenia § 91 
ods. 3 písm. c) zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia oznámenia na 
Mestskom 
úrade Prešov, Jarková 24, Prešov v kancelárii č. 303 v úradných hodinách. 
Oznámenie sa vyvesuje 
po dobu 15 dní. Ak si adresát uloženú písomnosť v lehote 
neprevezme, posledný 
deň lehoty sa považuje za deň doručenia. 
• l ,, 
. ~ ·~ 
'' ' 
v 
~A/U/ 
Ing. Mária Rušinová 
gestorka referátu daní a poplatkov, odboru financií 
a mestského majetku Mestského úradu v 
Prešove 
na základe poverenia Ing. Andrey Turčanovej, 
primátorky mesta Prešov 
Vyvesen~ dila 2 4 -09-2019 
MESTO PREŠOV 
MESTO PREŠOV 
Mestský úrad, Hlavná 73, 080 Ol Prešov 
Odbor financií a mestského majetku 
Referát 
daní a poplatkov 
Číslo konania: EX 2567/2019 Prešov, 18. 9. 2019 
VEREJNÁ VYHLÁŠKA 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomnosti: 
Helena Korčeková 
naposledy bytom 08001 Prešov 
Písomnosť č. k. EX 2567/2019 DEV zo dňa 11.09.2019 Je uložená na Mestskom úrade 
Prešov, Hlavná 73, 080 Ol Prešov. 
Z dôvodu, že pobyt daňového dlžníka nie je známy, doručuje sa písomnosť Mesta Prešov 
č. k. EX 2567/2019 zo dňa 11.09.2019 verejnou vyhláškou v zmysle ustanovenia§ 91 
ods. 3 písm. c) zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Adresát si môže uloženú 
písomnosť prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia oznámenia na 
Mestskom 
úrade Prešov, Jarková 24, Prešov v kancelárii č. 303 v úradných hodinách. 
Oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Ak 
si adresát uloženú písomnosť v lehote 
neprevezme, posledný 
deň lehoty sa považuje za deň doručenia. 
Ing. Mária Rušinová 
gestorka referátu daní a poplatkov, odboru financií 
a mestského majetku Mestského úradu v 
Prešove 
na základe poverenia Ing. Andrey Turčanovej, 
primátorky mesta Prešov 
2 4 -09-2019 
Vy ·esené dila _______ _ 
1· cn•ni> r~;;a --------
MESTO PREŠOV 
MESTO PREŠOV 
Mestský úrad, Hlavná 73, 080 Ol Prešov 
Odbor financií a mestské/zo majetku 
Referát 
daní a poplatkov 
Číslo konania: EX 233112019 Prešov, 17.9.2019 
, , v 
VEREJNA VYHLASKA 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomnosti: 
Zdenka Koželová 
naposledy bytom 
08001 Prešov 
Písomnosť č. k. EX 2331/2019 zo dňa 04.06.2019 je uložená na Mestskom úrade Prešov, 
Hlavná 
73, 080 Ol Prešov. 
Z dôvodu, že pobyt daňového dlžníka nie je známy, doručuje sa písomnosť Mesta Prešov 
č. k. EX 2331/2019 zo dňa 04.06.2019 verejnou vyhláškou v zmysle ustanovenia § 91 
ods. 3 písm. c) zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Adresát si môže uloženú 
písomnosť prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia oznámenia na 
Mestskom úrade Prešov, Jarková 24, Prešov v kancelárii č. 303 v úradných hodinách. 
Oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 
dní. Ak si adresát uloženú písomnosť v lehote 
neprevezme, posledný 
deň lehoty sa považuje za deň doručenia. 
Ing. Mária Rušinová 
gestorka referátu daní a poplatkov, odboru financií 
a mestského majetku Mestského úradu v Prešove 
na základe poverenia Ing. Andrey 
Turčanovej, 
primátorky 
mesta Prešov 
z 4 -09-2019 
vyvesené dila _______ _ 
MESTO PREŠOV 
MESTO PREŠOV 
Mestský úrad, Hlavná 73, 080 Ol Prešov 
Odbor financií a mestského majetku 
Referát 
daní a poplatkov 
Číslo konania: č.k.354061/2019 Prešov 18. 9. 2019 
VEREJNÁ VYHLÁŠKA 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomnosti: 
Mária Tarnóczyová 
Nemcovej 20 
040 
Ol Košice-Sever 
Písomnosť č.k.354061/2018 zo dňa 5.9.2019 je uložená na Mestskom úrade Prešov, 
Hlavná 73, 080 Ol Prešov. 
Z dôvodu, že pobyt účastníka konania nie je známy, doručuje sa písomnosť Mesta 
Prešov č.k.354061/2019 zo dňa 5.9.2019 verejnou vyhláškou v zmysle ustanovenia§ 35 
ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Adresát si môže uloženú 
písomnosť prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia oznámenia 
na 
Mestskom úrade Prešov, Jarková 24, Prešov v kancelárii č. 238 v úradných hodinách. 
Oznámenie sa vyvesuje po dobu 
15 dní. Ak si adresát uloženú písomnosť v lehote 
neprevezme, posledný 
deň lehoty sa považuje za deň doručenia. 
v· 
(/)vl1/~ 
Ing. Mária Rušinová 
gestorka referátu 
daní a poplatkov 
na základe poverenia Ing. Andrey Turčanovej, 
primátorky mesta Prešov 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)