Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Jozef Papp naposledy bytom 08001 Prešov, Ing. Juraj Vagašský naposledy bytom 08001 Prešov, Danka Jakabčinová naposledy bytom 08001 Prešov, Viera Dalliová naposledy bytom 08001 Prešov, Magdaléna Holubová naposledy bytom 08001 Prešov.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

26.09.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Vft'e~cné dna __ Z_fi_-_09_-_20_1_9 ---
MESTO PREŠOV 
Zvesené rlňa MESTO PREŠOV 
Mestský úrad, Hlavná 73, 080 Ol Prešov 
Odbor financií a mestského majetku 
Referát 
daní a poplatkov 
Číslo konania: EX 2464/2019 Prešov, 23. 9. 2019 
, , v 
VEREJNA VYHLASKA 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomnosti: 
Jozef Papp 
naposledy bytom 08001 Prešov 
Písomnosť č. k. EX 2464/2019 DEP 
zo dňa 17.9.2019 Je uložená na Mestskom úrade 
Prešov, Hlavná 73, 080 Ol Prešov. 
Z 
dôvodu, že pobyt daňového dlžníka nie je známy, doručuje 
sa písomnosť Mesta Prešov 
č. k. EX 2464/2019 zo dňa 17.9.2019 verejnou vyhláškou v zmysle ustanovenia§ 91 ods. 
3 písm. c) zákona 
č. 563/2009 Z. z. o správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Adresát si môže uloženú 
písomnosť prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia oznámenia na 
Mestskom úrade Prešov, Jarková 24, Prešov v kancelárii č. 303 v úradných hodinách. 
Oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Ak si adresát uloženú písomnosť v lehote 
neprevezme, posledný 
deň lehoty sa považuje za deň doručenia. ~v 
Ing. Mária Rušinová 
gestorka referátu daní a poplatkov, odboru financií 
a mestského majetku Mestského úradu v 
Prešove 
na základe poverenia Ing. Andrey Turčanovej, 
primátorky mesta Prešov 
Ýp't;~l;;flv u
110 
__ ~2 ..;..6 _-0_9_-_20_19_ 
MESTO PREŠOV 
'Z.tesenP. dňa--------· 
MESTO PREŠOV 
Mestský úrad, Hlavná 73, 080 OJ Prešov 
Odbor financií a mestského majetku 
Referát daní a poplatkov 
Číslo konania: EX 244 7/2019 Prešov, 24. 9. 2019 
VEREJNÁ VYHLÁŠKA 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomnosti: 
Ing. Juraj Vagašský 
naposledy bytom 
08001 Prešov 
Písomnosť č. k. EX 244 7/2019 zo dňa 17.9.2019 Je uložená na Mestskom úrade Prešov, 
Hlavná 
73, 080 Ol Prešov. 
Z dôvodu, že pobyt 
daňového dlžníka nie je známy, doručuje sa písomnosť Mesta Prešov 
č. k. EX 244 7/2019 zo dňa 17.9.2019 verejnou vyhláškou v zmysle ustanovenia § 91 ods. 
3 písm. c) zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Adresát si môže uloženú 
písomnosť prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia oznámenia na 
Mestskom úrade Prešov, Jarková 24, Prešov v kancelárii č. 303 v úradných hodinách. 
Oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 
dní. Ak si adresát uloženú písomnosť v lehote 
neprevezme, posledný 
deň lehoty sa považuje za deň doručenia. 
Ing. Mária Rušinová 
gestorka referátu daní a poplatkov, odboru financií 
a mestského majetku Mestského úradu v Prešove 
na základe poverenia Ing. Andrey 
Turčanovej, 
primátorky mesta Prešov 
vy~~scn~: ona __ L6 -9-2019 
MESTO PREŠOV 
?vesené dňa --------
oo o 
MESTO PREŠOV 
Mestský úrad, Hlavná 73, 080 Ol Prešov 
Odbor financií a mestského majetku 
Referát daní a poplatkov 
Číslo konania: EX 2457/2019 Prešov, 23. 9. 2019 
V E R E J N Á V Y H LÁ Š K A 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomnosti: 
Danka Jakabčinová 
naposledy bytom 08001 Prešov 
Písomnosť č. k. EX 2457/2019 DEP zo dňa 17.9.2019 Je uložená na Mestskom úrade 
Prešov, Hlavná 73, 
080 Ol Prešov. 
Z dôvodu, že pobyt daňového dlžníka nie je známy, doručuje sa písomnosť Mesta Prešov 
č. k. EX 2457/2019 zo dňa 17.9.2019 verejnou vyhláškou v zmysle ustanovenia§ 91 ods. 
3 písm. 
c) zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Adresát si môže uloženú 
písomnosť prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia oznámenia na 
Mestskom úrade Prešov, Jarková 24, Prešov v kancelárii č. 303 v úradných hodinách. 
Oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Ak si adresát uloženú písomnosť v lehote 
neprevezme, posledný 
deň lehoty sa považuje za deň doručenia. 
v 
V1,//~ 
Ing. Mária Rušinová 
gestorka referátu daní a poplatkov, odboru financií 
a mestského majetku Mestského úradu v 
Prešove 
na základe poverenia Ing. Andrey Turčanovej, 
primátorky mesta Prešov 
Vyvesené ana __ 2 6_-0_9-_2_01_9_ 
MESTO PREŠOV ZvesenP. dňa __ 
MESTO PREŠOV 
Mestský úrad, Hlavná 73, 080 Ol Prešov 
Odbor financií a mestského majetku 
Referát 
daní a poplatkov 
Číslo konania: EX 2448/2019 Prešov, 24. 9. 2019 
VEREJNÁ VYHLÁŠKA 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomnosti: 
Viera Dalliová 
naposledy bytom 
08001 Prešov 
Písomnosť č. k. EX 2448/2019 DEP zo dňa 17.9.2019 Je uložená na Mestskom úrade 
Prešov, Hlavná 73, 080 Ol Prešov. 
Z 
dôvodu, že pobyt daňového dlžníka nie je známy, doručuje sa písomnosť Mesta Prešov 
č. k. EX 2448/2019 zo dňa 17.9.2019 verejnou vyhláškou v zmysle ustanovenia§ 91 ods. 
3 písm. c) zákona 
č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Adresát si môže uloženú 
písomnosť prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia oznámenia na 
Mestskom úrade Prešov, Jarková 24, Prešov v kancelárii č. 303 v úradných hodinách. 
Oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 
dní. Ak si adresát uloženú písomnosť v lehote 
neprevezme, posledný 
deň lehoty sa považuje za deň doručenia. 
Ing. Mária Rušinová 
gestorka referátu daní a poplatkov, odboru financií 
a mestského majetku Mestského úradu v 
Prešove 
na základe poverenia Ing. Andrey Turčanovej, 
primátorky mesta Prešov 
Vy" c.;:icm: ana __ __;;:,2..;;.6_-.;;.;:09:....-.:.20;:...;.19:... 
MESTO PREŠOV Z:esen4 rlň~ __ 
MESTO PREŠOV 
Mestský úrad, Hlavná 73, 080 Ol Prešov 
Odbor financií a mestského majetku 
Referát 
daní a poplatkov 
Číslo konania: EX 2455/2019 Prešov, 24. 9. 2019 
VEREJNÁ VYHLÁŠKA 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomnosti: 
Magdaléna Holubová 
naposledy bytom 08001 Prešov 
Písomnosť č. k. EX 2455/2019 zo dňa 17.9.2019 Je uložená na Mestskom úrade Prešov, 
Hlavná 73, 080 Ol Prešov. 
Z 
dôvodu, že pobyt daňového dlžníka nie je známy, doručuje sa písomnosť Mesta Prešov 
č. k. EX 2455/2019 zo dňa 17.9.2019 verejnou vyhláškou v zmysle ustanovenia§ 91 ods. 
3 písm. c) zákona 
č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Adresát si môže uloženú 
písomnosť prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia oznámenia na 
Mestskom 
úrade Prešov, Jarková 24, Prešov v kancelárii č. 303 v úradných hodinách. 
Oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Ak si adresát uloženú písomnosť v lehote 
neprevezme, posledný 
deň lehoty sa považuje za deň doručenia. 
Ing. Mária Rušinová 
gestorka referátu daní a poplatkov, odboru financií 
a mestského majetku Mestského úradu v 
Prešove 
na základe poverenia Ing. Andrey Turčanovej, 
primátorky mesta Prešov 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)