Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 14/2019, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 4/2009 o zvláštnom užívaní miestnych komunikácií, verejného priestranstva a zelene.

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 14/2019,

27.09.2019 / VZN mesta Prešov

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                
C;
I 
VšeobecnezáväznénariadeniemestaPrešovč.14/2019,Vydanie:1I 
ktorýmsazrušujeVšeobecnezáväznénariadeniemesta
PrešovČ.4/2009ozvláštnomužívanímiestnych
komunikácií,verejnéhopriestranstvaazeleneStrana1/1
Me
s
toPrešov
MestoPrešovpodľa§6ods.1zákonaČ.369/1990Zb.oobecnomzriadenívznení
neskoršíchpredpisov
vydáva
VšeobecnezáväznénariadeniemestaPrešovČ.14/2019,ktorýmsazrušujeVšeobecne
záväznénariadeniemestaPrešovČ.4/2009ozvláštnomužívanímiestnychkomunikácií,
verejnéhopriestranstvaazelene
Článok1
ZrušujesaVšeobecnezáväznénariadeniemestaPrešovČ.4/2009ozvláštnomužívaní
miestnychkomunikácií,verejnéhopriestranstvaazelene.
P=J?@<'
Účinnosť
Totovšeobecnezáväznénariadenienadobúdaúčinnosťdňa01.11.2019.
2/B8T@F87S426.09. ~J19....................... 
l;
_
u Ing.AndreaTurčanová
primátorkamesta

    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)