Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov - ul. Budovateľská č.d . 51A, 40, 57, 59, 63, 63A, 63B, bytový dom č. 42, 44, 46, 44A až 44F; ul. Zimný potok č.d. 1, ul. Pod Kamennou Baňou párne č.d. úsek od č.d.10 po č.d. 48, úsek od č.d . 58 po č.d. 88, nepárne č.d. úsek od č.d. 9 po č.d. 29, úsek od č.d 41 po č.d. 87; ul. Matky Terezy celá, ul. Bulharská celá v termíne 18. október 2019 od 07:30 h do 17:30 h.

Prerušenie distribúcie elektriny

30.09.2019 / Distribúcia elektriny - prerušenie

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                110 
Vyvesené dria ___ 3_0_-_09_-..:2..:...;01..:...;9 _ 
ZvesP.né dňa---------~-
Váš list čísla/zo dňa: 
Naše číslo: 
Vybavuje: 
Telefón/E-mail: 
Miesto/Dátum: 
Vážený zákazník, 
l 
56/592665/2019 
Linka VSD 
0850123 312 
l<ošice/27.09.2019 
56/592665/2019 
MESTO PREŠOV 
Hlavná73 
Prešov 
08001 
v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny 
v 
lokalite, ktorá sa nachádza na území Vášho mesta resp. obce: 
časť mesta Prešov -ul. Budovateľská č.d. 51A, 40, 57, 59, 63, 63A, 63B, bytový 
dom č. 42, 44, 46, 44A až 44F; ul. Zimný potok č.d. 1, ul. Pod Kamennou Baňou 
párne č.d. úsek od č.d.10 po č.d. 48, úsek od č.d
. 58 po č.d. 88, nepárne č.d. úsek 
od 
č.d. 9 po č.d. 29, úsek od č.d 41 po č.d. 87; ul. Matky Terezy celá, ul. Bulharská 
celá 
v termíne 
18. 
október 2019 od 07:30 h do 17:30 h 
Toto prerušenie nevyvolala spoločnosť VSD, ale iný užívate!' distribučnej sústavy. 
Napriek 
tomu je nám rúto,že práce na jeho zariadení, obmedzia 
na nevyhnutný čas 
využívanie elektriny vo vašej obci. Tieto práce sú však kl'účové a majú dopad na 
zabezpečenie spol'ahlivej a bezpečnej distribučnej sústavy. Sú zároveň účinnou 
prevenciou pred neplánovanými poruchami na ktoré, na rozdiel od plánovanej 
odstávky, Vás nedokážeme vopred upozorniť. 
Zároveň sa na Vás obraciame s prosbou o spoluprácu pri informovaní občanov o 
plánovanej odstávke miestne obvyklým spôsobom (napr
. vyhlásením v miestnom 
rozhlase, umiestnením oznamu na informačnej tabuli, zverejnením oznamu na 
Vašom webovom sídle a pod.). Toto oznámenie vzhl'adom na jeho charakter 
považujeme 
za oznámenie vo verejnom záujme. 
Urobíme všetko preto, aby 
bola distribúcia elektriny v tejto oblasti obnovená čo 
najskôr. Pokial' to okolnosti umožnia, budeme sa snažiť skrátiť plánované 
prerušenia na nevyhnutné minimum. Aktuálne informácie o prípadnom skoršom ukončení prác nájdete na portáli eVSD (www.vsds.sk v časti Plánované odstávky). 
Ak preferujte elektronickú 
formu komunikácie, dávame vám do pozornosti portál 
eVSD. 
Po zaregistrovaní budete mať viaceré informácie o Vašom odbernom 
mieste k dispozícii 
aj z pohodlia Vášho domova. Zároveň si ako užívate!' portálu 
môžete nastaviť el<omunikáciu s VSD. Informácie o plánovanom prerušení 
distribúcie, 
či jeho zrušení ako aj ďalšie dôležité informácie týkajúce sa Vášho 
odberného miesta bude 
dostávať e-mailom. 
Kontakty 
T Linka VSD: 
0850123312 
E info@vsds.sk 
l www.vsds.sk 
F +421 
55 678-6516 
Poruchová linka VSD: 
0800123 332 
Adresa pre písomný kontakt: 
Východoslovenská 
distribučná, a.s. 
Mlynská 31, 042 91 Košice 
Slovenská republika 
Spoločnos( jE zapisana v Obchodnom 
registri Okresného sUdu Košice l, 
oddiel Sa, vložka 1411/V 
IČO: 36 599 3611 DIČ: 2022082997 
IČ OPH: SK2022082997 
Bankové spojenie: Citibank Europe pk, 
pobočka zahraničnej banky, 
č. u.: 2008480108/8130 
l BAN: SK07 8130 0000 0020 0848 0108 
are: ern SK BA 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)