Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: WELEK s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: ., 080 01 Prešov, Miroslav Babušák Naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov, Miroslav Bušek Naposledy sídlo/pobyt:, 080 01 Prešov.

Daňový úrad Prešov

03.10.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Číslo: 102212755/2019 
Dátum: 
23.09.2019 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
o 3 -10-2019 
Vyv~::;ene ona _______ 
_ ZvesenP. dňa 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: WELEK s.r.o. 
Naposledy sídlo/pobyt: 
., 080 Ol Prešov 
Písomnosť č. 10220662112019 zo dňa 23.09.2019 je uložená na Daňovom 
úrade Prešov , 
Hviezdoslavova 7, 
080 Ol Prešov 
Z dôvodu, že sídlo adresáta nie je známe, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov, 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol 
Prešov číslo 102206621/2019 zo dňa 23.09.2019 verejnou vyhláškou podľa 
§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia na 
Daňovom úrade Prešov , Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov v kancelárii č. 214 
v úradných 
hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
Potvrdenie o dobe vyvesenia: ~.· 
/ ' 
/' .. 
('J 
\ 
l 
l\ ' ...... 
v 
1 
o so "l ' l:. s o v 
-l-
Ing. Ľudmila Fedorová 
vedúci oddelenia správy daní 2 
Táto vyhláška bola vyvesená ............................
............................................................... . 
o 3 -10-2019 
(uviesť miesto vyvesenia) 
od ................................ do .................................. . 
Číslo: 102246582/2019 
Dátum: 26.09.2019 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
o 3 -10-2019 
Vyvesene ana ________ _ 
Zvesené dňa-------~--
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: Miroslav Babušák 
Naposledy sídlo/pobyt: , 
080 Ol Prešov 
Písomnosť č. 102220699/2019 zo dňa 23.09.2019 je uložená na Daňovom úrade Prešov 
Hviezdoslavova 7. 
Z dôvodu, že pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
102220699/2019 zo dňa 23.09.2019 verejnou vyhláškou podľa§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát 
si moze uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia na 
Daňovom úrade Prešov Hviezdoslavova 7. v kancelárii č.206. v úradných hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 
15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
Ing. Jana Ballová 
správca II 
poverená zastupovaním vedúceho 
oddelenia správy daní 2 
o 3 -10-2019 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Číslo: 102246820/2019 
Dátum: 26.09.2019 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: Miroslav Bušek 
Naposledy sídlo/pobyt:, 
080 Ol Prešov 
Písomnosť č. 10222059112019 zo dňa 23.09.2019 je uložená na Daňovom úrade Prešov 
Hviezdoslavova 7 
Z dôvodu, 
že pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
10222059112019 zo dňa 23.09.2019 verejnou vyhláškou podľa§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát 
si moze uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia na 
Daňovom úrade Prešov Hviezdoslavova 7 v kancelárii č.206 v úradných hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 
15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
Ing. Jana Ballová 
správca II 
poverená zastupovaním vedúceho 
oddelenia správy daní 2 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)