Oznámenie o zrušení trvalého pobytu: Jarmila Tomková, narodená 07.06.1968, Frederik Tomko, narodený 28.03.1999, Dionýz Bobko, narodený 14.09.1966,Adam Bohuslav, narodený 13.01.2007.

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

04.10.2019 / Oznámenia o zrušení trvalého pobytu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                Vyve en d
1 
a __ O 4 -10-2019 
Mesto Prešov z . . 
vcsenP. 
Mestský úrad Prešov, odbor služieb pre občanov 
OZNÁMENIE 
O 
ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU 
Ohlasovňa pobytu v Prešove na návrh vlastníka budovy alebo jej časti podľa§ 7 ods. l písm. 
f) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov 
Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov zrušila dňom 
04.10.2019 trvalý pobyt 
Jarmila Tomková, narodená 07.06.1968 
(meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený) 
Miestom nového trvalého pobytu je obec Prešov 
Prešove 
Dňa: 04.10.2019 
.~; 
....................................................................................... T ........................................................ . 
PhDr. Mária Humeníková, PhD. 
poverená riadením odboru služieb pre občanov 
Mesto Prešov 
Mestský úrad Prešov, odbor služieb pre ob'"~a~~v fí _ 
OZNÁMENIE 
O ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU 
Ohlasovňa pobytu v Prešove na návrh vlastníka budovy alebo jej časti podľa§ 7 ods. l písm. 
f) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov 
Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov zrušila dňom 
04.10.2019 trvalý pobyt 
Frederik Tomko, narodený 28.03.1999 
(meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený) 
Miestom nového trvalého pobytu je obec Prešov 
Prešove 
Dňa: 04.10.2019 
PhDr. Mária Humeníková, PhD. 
poverená riadením odboru služieb pre občanov 
v 
O 4 -10-Z019 
U la __ _ 
Mesto Prešov 
Mestský úrad Prešov, odbor služieb pre 
občánôv"" i· -
OZNÁMENIE 
v , , 
O ZRUSENI TRV ALEHO POBYTU 
Ohlasovňa pobytu v Prešove na návrh všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti podľa 
§ 7 ods. l písm. f) zákona č. 25311998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a 
registri 
obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov zrušila dňom 
04.10.2019 trvalý pobyt 
Dionýz Bobko, narodený 14.09.1966 
(meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený) 
Miestom nového trvalého pobytu je obec Prešov 
Prešove 
Dňa: 04.10.2019 
-----~~~ ----
PhDr. Mária Humeníková, PhD. 
poverená riadením odboru služieb pre občanov 
Mesto Prešov 
y l. .. .at< U lei-
o 4 -1ó-io1'9'_ 
Mestský úrad Prešov, odbor služieb pre obČ!I'Q.OM! ·. (lfia 
OZNÁMENIE 
O 
ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU 
Ohlasovňa pobytu v Prešove na návrh vlastníka budovy alebo jej časti podl'a § 7 ods. l písm. 
f) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvatel'ov 
Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov zrušila 
dňom 
04.10.2019 trvalý pobyt 
Adam Bohuslav, narodený 13.01.2007 
(meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený) 
Miestom nového trvalého pobytu je obec Prešov 
Prešove 
Dňa: 04.10.2019 
~-l 
........................................................................................................................................................ 
PhDr. Mária Humeníková, PhD. 
poverená riadením odboru služieb pre občanov 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)