Oznámenie o zrušení trvalého pobytu: Jozef Potočňák, narodený 13.07.1993.

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

17.05.2018 / Oznámenia o zrušení trvalého pobytu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                Mesto Prešov 
Mestský úrad Prešov, odbor vnútornej správy 
ohlasovňa pobytu 
OZNÁMENIE 
" , , 
.. 'i'. 
O ZRUSENI TRV ALEHO POBYTU 
1 7 os. zo1n 
Ohlasovňa pobytu v Prešove na návrh vlastníka budovy alebo jej časti podľa § 7 ods. l písm. 
f) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov 
Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov zrušila dňom 
17.05.2018 trvalý pobyt 
JozefPotočňák, narodený 13.07.1993 
(meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený) 
Miestom nového trvalého pobytu je obec Prešov 
Prešove 
Dňa: 17.05.2018 
v/ 
' 
.......... :./.. 
Mgr. Ľudmila Halečková 
vedúca oddelenia klientskeho centra