Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: - časti pozemku parc. č. KNC 807/3 o výmere 1 mz, zastavané plochy a nádvoria, zapísaného na LV č. 6492, k. ú. Prešov a časti pozemku parc.č. KNC 835/0 o výmere 1 m2, ostatná plocha, zapísaného na LV 6492, k. ú. Prešov za účelom majetkovo-právneho usporiadania pod automatmi na predaj sviečok v lokalite Ul. Krátka a Ul. Vajanského v Prešove.

Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti

16.05.2018 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        1 6. ll5. 2018 
MESTO PREŠOV 
V 
zmysle 
čl. IV bod 2 písm. d) Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov 
č. 9/2011, ktorým sa určujú Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom 
mesta Prešov 
v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. 1/2012 
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. 6/2013 a v znení Všeobecne 
záväzného nariadenia mesta Prešov 
č. 4/2016 
zverejňuje 
podl'a ustanovenia§ 9a a nasl. zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších zmien a 
doplnkov 
ZÁMER NA PRIAMY PRENÁJOM NEHNUTEĽNOSTI: 
-časti pozemku parc. č. KNC 807/3 o výmere 1 mz, zastavané plochy a nádvoria, 
zapísaného na LV č. 6492, k. ú. Prešov a časti pozemku parc.č. KNC 835/0 
o výmere 1 
m
2, 
ostatná plocha, zapísaného na LV 6492, k. ú. Prešov za účelom 
majetkovo-právneho usporiadania pod automatmi na predaj sviečok v lokalite Ul. 
Krátka a Ul. Vajanského v Prešove. 
Záujemca je povinný 
predložiť cenovú ponuku za predmet nájmu na adresu Mesta 
Prešov, 
Hlavná 73, 080 01 Prešov, Odbor správy majetku mesta, Majetkovo -právne 
oddelenie v zalepenej obálke s označením "Neotvárať-priamy prenájom 
pozemku por. 
č. 10/2018" 
v termíne do 
16 dní odo dňa vyvesenia 
s tým, že ponúkaná cena nájmu za 1 m
2
/rok nesmie byť nižšia ako cena určená v zmysle VZN mesta Prešov č. 9/2011, ktorým sa určujú Zásady hospodárenia 
a 
nakladania s majetkom mesta 
Prešov v znení neskorších predpisov, 
t.j. 70 €/mz. 
Bližšie informácie ohl'adom prenájmu 
nehnutel'nosti budú poskytnuté prostredníctvom 
Msú v Prešove, Odboru správy majetku mesta, Majetkovo-právneho oddelenia 
(JUDr. Zuzana Helou, č. tel.: 051/3100229). 
) / 
·"'___......-_...· ~ 
JUDr. Miroslav akara 
vedúci odboru sp ávy majetku mesta 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)