Prerušenie distribúcie elektriny: K Starej tehelni 6 Prešov, ČOM: 0000263504, EIC: 24ZVS0000025593W K Starej tehelni7 Prešov, ČOM: 0000264037, EIC: 24ZVS0000026059A v termíne 6. april 2018 od 07:30 h do 16:00 h.

Prerušenie distribúcie elektriny

19.03.2018 / Distribúcia elektriny - prerušenie

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                vo 
Váš list číslo/ zo dňa: 
Naše tislo: 
VybavuJe: 
T elefón/E ·mail 
Mteslo/Dátum 
Vážený zákazník, 
l 
4/128620/2018 
Linka VSO 
0850 123 312 
Košice/16.03.2018 
4/128620/2018 
MESTO PREŠOV 
Hlavná 73 
Prešov 
080 01 
v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny 
v lokalite, ktorá súvisí s Vaším odberným miestom: 
K Starej 
tehelni 6 Prešov, ČOM: 0000263504, EIC: 24ZVS0000025593W 
K Starej tehelni7 Prešov, ČOM: 0000264037, EIC: 24ZVS0000026059A 
v termíne 
6. 
april 2018 od 07:30 h do 16:00 h 
Je nám rúto, že práce, ktoré bezprostredne súvisia s opravou a pravidelnou 
údržbou distribučnej sústavy, obmedzia na nevyhnutný čas využívanie elektriny. 
Údržba je však kl'účová pre zabezpečenie spol'ahlivej a bezpečnej distribučnej 
sústavy. Je zároveň účinnou prevenciou pred neplánovanými poruchami na ktoré, 
na rozdiel od plánovanej odstávky, Vás nedokážeme vopred upozorniť. 
Urobíme všetko preto, aby bola distribúcia elektriny v tejto oblasti obnovená čo 
najskôr Pokia!' to okolnosti umožnia, budeme sa snažiť skrátiť plánované 
prerušenia na nevyhnutné minimum. Aktuálne informácie o prípadnom skoršom ukončení prác nájdete na portáli eVSD (www.vsds.sk v časti Plánované odstávky). 
Ak preferujte 
elektronickú formu komunikácie, dávame vám do pozornosti portál 
eVSD. Po 
zaregistrovaní budete mať viaceré informácie o Vašom odbernom 
mieste k dispozícii 
aj z pohodlia Vášho domova. Zároveň si 
ako užívate!' portálu 
môžete nastaviť el<omunikáciu s VSD. Informácie o plánovanom prerušení 
distribúcie, 
či jeho zrušení ako aj ďalšie dôležité informácie týkajúce sa Vášho 
odberného miesta bude dostávať e-mailom. 
Člen O 
o 
innogy 
Kontakty 
T Linka VSO: 
0850123312 
E info@vsds.sk l www.vsds.sk 
F +421 55 678-6516 
Poruchová linka VSD: 
0800123 332 
Adresa pre písomný kontakt: 
V}rchodoslovensl<á 
distribučná, a.s 
Mlynská 31, 042 911(ošice 
Slovenská 
republika 
Spa!o(no5\ je zapi<ôn> v Obchod~orr1 
'"gis\CI Ukre<~Oiw <udu KoS"e l, 
odó1oi Sa, v!o;<ko 1411/V 
:(O 36599 361) DIČ 20n082997 
:( D~K. :.K20U08l':l'!l 
B•nko\'Ó spojell•e C•t•b•nk [~rope plC, 
~ul;oéka zohramt;nejbonky, 
1. ú 2()08480108/8130 
IB AN_ SKO/ 8130 {)000 0020 084tllJ108 
tliC: CITI SK BA 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)