Okresný súd Žilina vo veci dedičského konania po poručitel'ke: Antónia Uhláriková, rod. Kosperová, nar. 12. 12. 1926 upovedomuje Martinu Gregorovú, rod. Gregorovú, nar. 03. 07. 1976, a Petra Gregora, rod. Gregora, nar. 25. 07. 1978, že prichádzajú do úvahy ako dedičia po poručiteľke.

Upovedomenie dedičov

20.04.2018 / Oznámenia samosprávy

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Vyvesené dňa: 
Zvesené dňa: 
VEREJNÁ VYHLÁŠKA 
210/61/2017 
Dnot 60/2017 
Identifikačné číslo spisu: 
5117203858 
Okresný súd Žilina vo veci dedičského konania po poručitel'ke: Antónia Uhláriková, 
rod. Kosperová, nar. 
12. 12. 1926, r. č. 266212/730, naposledy bytom Rajec, 
Bystrická 
113/35, zomrelej dňa 02. 01.2017, prostredníctvom notára ako povereného 
súdneho komisára JUDr. Lucie Gulašovej, 
so sídlom Žilina, Sad SNP 669/6: 
1. upovedomuje Martinu Gregorovú, rod. Gregorovú, nar. 03. 07. 1976, a Petra 
Gregora, 
rod. Gregora, nar. 25. 07. 1978, ktorí sa nachádzajú na neznámom 
mieste, resp. ich právnych nástupcov, že prichádzajú 
do úvahy ako dedičia po poručiteľke zo zákona v prvej dedičskej skupine. 
11. upovedomuje Martinu Gregorovú, rod. Gregorovú, nar. 03. 07. 1976, a Petra 
Gregora, 
rod. Gregora, nar. 25. 07. 1978, ktorí sa nachádzajú na neznámom 
mieste, resp. ich právnych nástupcov, že 
podl'a § 463 -§ 467 Občianskeho 
zákonníka (zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov) môžu dedičstvo 
odmietnuť. Odmietnutie sa musí stať ústnym vyhlásením na súde alebo písomným 
vyhlásením jemu zaslaným. 
Vyhlásenie o odmietnutí dedičstva môže dedič urobiť len 
do jectrrétm mestacam:lo dňa, keď bol súdom o práve dedičstvo odmietnuť a o 
následkoch odmietnutia upovedomený. 
Dedičstvo nemôže odmietnuť dedič, ktorý 
svojím 
počínaním dal najavo, že dedičstvo nechce odmietnuť. K odmietnutiu dedičstva 
nemôže dedič pripojiť výhrady alebo podmienky, takisto nemôže odmietnuť dedičstvo 
len sčasti. Takéto vyhlásenia nemajú účinky odmietnutia dedičstva. Vyhlásenie o 
odmietnutí 
dedičstva nemožno odvolať. To isté plati, ak dedič vyhlási, 
že dedičstvo 
neodmieta. 
111. vy z ý v a Martinu Gregorovú, rod. Gregorovú, nar. 03. 07. 1976, a Petra Gregora, 
rod. Gregora, nar. 25. 07. 1978, ktorí sa nachádzajú na neznámom mieste, resp. 
ich právnych nástupcov, 
aby sa v lehote jedného mesiaca od zverejnenia tejto 
vyhlášky na úradnej tabuli súdu prihlásili na súde 
alebo u procesného 
opatrovníka -Mesto Prešov, 
Mestský úrad v Prešove, so sídlom 080 01 Prešov, 
Hlavná 73. 
IV. upovedom uje Martinu Gregorovú, rod. Gregorovú, nar. 03. 07. 1976, a Petra 
Gregora, 
rod. Gregora, nar. 25. 07. 1978, ktorí sa nachádzajú na neznámom 
mieste, resp. ich právnych nástupcov, že 
podľa § 468 Občianskeho zákonníka, na 
dediča, ktorého pobyt nie je známy, ktorý bol o svojom dedičskom práve 
upovedomený 
vyhláškou súdu a ktorý v určenej lehote nedal o sebe vedieť, sa 
pri prejednaní dedičstva neprihliada. 
V Žiline dňa 13. 04. 2018 
JUDr.Lu~vá 
notár ako súdny komisár 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)