Oznámenie o zrušení trvalého pobytu: Miroslava Rogul'ová, narodená 22.01.1988.

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

21.05.2018 / Oznámenia o zrušení trvalého pobytu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                Mesto Prešov 
Mestský úrad Prešov, odbor vnútornej správy 
ohlasovňa pobytu 
, 
O ZNAMENIE 
O ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU 
Ohlasovňa pobytu v Prešove na návrh vlastníka budovy alebo jej časti podľa§ 7 ods. l písm. 
f) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov 
Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov zrušila dňom 
21.05.2018 trvalý pobyt 
Miroslava Rogul'ová, narodená 22.01.1988 
(meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený) 
Miestom nového trvalého pobytu je obec Prešov 
Prešove 
Dňa: 21.05.2018 
Jr:: u i(~ 
. at...... . .................... ;/...· 
Mgr. Ľudmila Halečková 
vedúca oddelenia klientskeho centra